Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 69 – Seramik mamulleri

  FASIL 69

SERAMİK MAMULLERİ

Fasıl Notları.
1.- Bu fasıl, sadece, şekil verildikten sonra pişirilmiş seramik mamullerini kapsar. 69.04 ila 69.14 pozisyonları sadece 69.01 ila 69.03 pozisyonlarında sınıflandırılanların dışındaki mamullere uygulanır.
2.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a)  28.44 pozisyonundaki ürünler;
(b)  68.04 pozisyonundaki eşya;
(c)  71. fasıldaki eşya (taklit mücevherci eşyası gibi);
(d)  81.13 pozisyonundaki sermetler;
(e)  82. fasıldaki eşya;
(f) Elektrik izolatörleri (85.46 pozisyonu) veya elektrik için izole edici bağlantı parçaları (85.47 pozisyonu);
(g) Takma dişler (90.21 pozisyonu);
(h) 91. fasıldaki eşya (saat ve saat mahfazaları gibi);
(ij) 94. fasıldaki eşya (möble, lambalar ve aydınlatma cihazları, prefabrik  yapılar gibi);
(k) 95. fasıldaki eşya (oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı gibi);
(l) 96.06 pozisyonundaki eşya (düğmeler gibi) veya 96.14 pozisyonundaki eşya (pipolar gibi); veya
(m) 97. fasıldaki eşya (sanat eserleri gibi).
 
GENEL AÇIKLAMALAR
“Seramik mamulleri” terimi aşağıdaki şekillerde elde edilen mamulleri içine alır:
(A)    Genel olarak önceden oda sıcaklığında hazırlanmış ve şekil verilmiş inorganik ve metalik olmayan maddelerin pişirilmesiyle elde edilir. Ham maddeler, bilhassa, oksitler, karbürler, nitrürler, grafit veya diğer karbonlar gibi yüksek erime noktasına sahip maddelerle silisli maddeler, killer ve bazı durumlarda kullanılan ısıya dayanıklı fosfatlar veya killer gibi bağlayıcıları içine alır.
(B)    Şekil verildikten sonra pişirilmiş kayalar (steatit gibi).
Yukarıda (A) paragrafında bahsedilen seramik mamullerin (bileşen maddeleri ne olursa olsun) imal işlemlerinin başlıca aşamaları şunlardır:
(i)      Hamurun (veya gövdenin) hazırlanması.
Bazı hallerde, (örn; sinterleşmiş alumina mamullerinin imalinde olduğu gibi) bileşiği meydana getiren madde küçük miktarda yağlayıcı ilavesi ile doğrudan doğruya toz halinde kullanılır. Fakat çoğunlukla ilk madde olarak hamur (pat) yapılır. Bunun ölçülmesi, çeşitli bileşenlerle karıştırılması ve gerekli durumlarda frezelenmesi, elenmesi, presle süzülmesi, yoğurulması veya mayalandırılması ve havasının çıkarılması işlemlerini kapsar. Bazı ısıya dayanıklı mamuller ise sulu veya susuz az miktarda bir bağlayıcı madde ilavesiyle(Örneğin katran, reçineli maddeler, fosforik asit, lignin sıvı madde gibi) ince ve kaba unsurların dozlandırılmış karışımından elde edilir.
(ii)     Şekil verme:
Hazırlanan toz veya hamur, daha sonra istenilen şekle mümkün olduğunca yakın şekillendirilir.
Bu işlem; çıkarma (bir çıkarma kalıbı aracıyla), presleme, kalıplama, dökme veya elle şekil verme, bazı durumlarda daha sonra makina ile belli derecelerde işlenerek yapılır.
(iii)     Şekil verilmiş hamurun kurutulması.
(iv)    Pişirme.
Bu işlemde, pişmemiş eşya 800 °C’ye veya ürünün tabiatına göre daha yüksek sıcaklığa kadar ısıtılır. Pişirildikten sonra, tanecikler yayılma, kimyasal dönüşüm veya kısmi erime ile birbirine sıkıca bağlanır.
Reçinelerin kalitesinin artırılması, hızlandırılmış hidrasyon reaksiyonu veya uçucu maddelerin ya da suyun uzaklaştırılması gibi amaçlarla 800 °C’nin altında ısıtılan eşya, Fasıl Notu 1’de belirtilen pişirme olarak kabul edilemez. Bu çeşit eşya 69. Fasılda yer almaz.
(v)     Finisaj işlemi.
Bu işlem, seramik mamullerinin kullanım amacına bağlıdır. Bazen, iyi derecede işlemek için makinayla finisaj yapmak gerekir. Aynı zamanda finisaj işlemi işaretleme, metalle kaplama veya emdirme işlemlerini de içine alabilir.
Seramik mamulleri çoğu kez renklendirilir (yüzeysel veya tamamiyle); süslendirilir; uygun müstahzar boyalar veya donuklaştırıcılar, cam haline gelebilen emaye ve sırlar, killer, sıvı cilalar kullanılarak sırlandırılır.
Bu eşyanın şekil verildikten sonra pişirilmesi, bu Fasıla giren eşyayı, 68. Fasılda yer alan genellikle pişirilmemiş mineral veya taştan mamul eşyadan ve 70. Fasılda yer alan tamamen eriyerek cam haline gelen cam mamullerden ayıran esas özelliği teşkil etmektedir.
Seramik hamurlarının bileşimlerine ve kullanılan pişirme usullerine göre aşağıda yazılı iki kategoriye giren eşya elde edilir:

  1. Silisli fosil unları veya benzeri silisli topraklardan yapılmış eşyalar ve ateşe dayanıklı eşyalar I. Tali Fasılda yer alır (69.01 ilâ 69.03 pozisyonları).
  2. II. Tali Fasılda yer alan ve esas itibariyle adi çömlekçi eşyası, greden eşya, fayanstan eşya, porselen veya çiniden eşya vs.den oluşan diğer seramik ürünler (69.04 ilâ 69.14 pozisyonları).

Aşağıdakiler bu Fasıl haricindedir:
(a)     Kırık çömlekçi eşyası ve tuğla kırık ve döküntüleri (25.30 pozisyonu).
(b)     28.44 pozisyonunda yer alan mamuller.
(c)     Elektrikli fırçalarda kesici olarak kullanılan grafit, diğer karbon, metalografitik ve diğerlerinden bloklar, levhalar, çubuklar ve benzeri yarı mamuller (38.01 pozisyonu)(ilgili Açıklama Notuna bakınız).
(d)     Baryum titanat veya kurşun titanat zirkonattan mamul piezo-elektrik seramikten maddelerden monte edilmemiş kesici elementler (38.24 pozisyonu).
(e)     68.04 pozisyonundaki eşya.
(f)      Cam-seramik ürünleri (70. Fasıl).
(g)     Adi metal tozları ve adi metal karışımı denilen heterojenlerin eritilerek sinterleştirilmiş karışımları (XV. Bölüm).
(h)     81.13 pozisyonunda yer alan sermetler.
(ij)     Aletler için sermetler, monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar vb. (82.09 pozisyonu) ve diğer mamuller (82.Fasıl).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALİ FASIL I
 
 
SİLİSLİ FOSİL UNLARINDAN VEYA BENZERİ SİLİSLİ
TOPRAKLARDAN EŞYA VE ATEŞE DAYANIKLI EŞYA
 
GENEL AÇIKLAMALAR
 
Bu Tali Fasıl kil içersin içermesin aşağıdaki eşyayı kapsar:
 
(A)    69.01 pozisyonunda yer alan seramik eşya. Bunlar, silisli fosil unları veya kiselgur, tiripolit, diatomit gibi diğer silisli toprakların (çoğunlukla 25.12 pozisyonunda yer alan) veya belirli bitkisel ürünlerin yakılıp kül haline getirilmesiyie elde edilen silisin (pirinç külü gibi) şekil verildikten sonra pişirilmesi ile elde edilmektedir. Bu maddelere, genellikle kil veya magnezyum oksit gibi bağlayıcı maddeler ve bazı zamanlarda amyant, kıl, testere talaşı, kömür tozu gibi maddeler karıştırılır.
Bu mamuller genellikle çok hafiftirler ve gözenekli bir yapıya sahip olmaları dolayısıyla gaz ve buhar borularının kaplamasında, binalarda kullanım için kusursuz bir ısı yalıtıcısı olarak kullanılır. Bu maddelerin bazıları ateşe dayanıklı ürünler olarak fırınların, sanayi ocaklarının, buhar üreten kazanların veya diğer sanayi tesislerinin imalatında ve ısı direnci yanında hafif malzeme ve düşük termal iletkenlik gerektiren diğer uygulamalarda kullanılır. Diğerleri 1,000 °C’den az çalışma sıcaklığında ısı izalatörü olarak kullanılır.
(B)    69.02 ve 69.03 pozisyonunda yer alan ateşe dayanıklı eşya. Bunlar, örneğin metalürjide, cam sanayiinde ve diğer işlerde yüksek sıcaklığa (1,500 °C ve daha yukarı) dayanıklı özel niteliğe sahip pişmiş eşyadır. Kullanım yerine bağlı olarak, ateşe dayanıklı eşyanın, aynı zamanda hızlı sıcaklık değişikliklerine dayanıklı olması, düşük ısı genişleme katsayısına sahip iletici ve iyi termal yalıtıcı olması, gözenekli veya yoğun olması, temas ettikleri maddelerin aşındırıcı etkilerine karşı koyacak dayanıklıkta bulunması, yıpranmaya karşı koyabilecek mekanik kuvvet ve dayanıklıkta olması gibi özelliklere vb. sahip olması gerekebilir.
Bununla beraber, 69.02 veya 69.03 pozisyonlarında yer alan eşya sadece yüksek sıcaklığa dayanıklı mamuller olmayıp, aynı zamanda yüksek sıcaklık gerektiren işlerde kullanılmak üzere tasarlanmış da olmalıdır. Bu itibarla, sinterleşmiş aluminadan mamul potalar 69.03 pozisyonunda yer almakta, aynı maddelerden mamul olmakla beraber ateşe dayanıklılığı gerektirmeyen işlerde kullanılmak üzere tasarlanmış dokuma tezgâhlarına ait iplik kılavuzları 69.09 pozisyonunda yer almaktadır.
 
Başlıca ateşe dayanıklı eşya tipleri şunlardır:
(1)     Esası boksit, mullit veya korendon (bazen kil ile karışık) ya da kayanit, silimanit veya andaluzit gibi (aluminyum silikatlar) killi topraklarla olan karışımlardan veya sinterleşmiş alumina esaslı yüksek ateşe dayanıklı aluminadan ürünler.
(2)     Aluminyum silikattan mamul ateşe dayanıklı ürünler (Örneğin, içinde biraz şamot veya çömlek parçaları bulunan ateşe dayanıklı kil).
(3)     Kil veya kireç gibi birleştirici maddelerle karıştırılmış kum, ezilmiş kuvartz, çakmak taşı vb.’den oluşan silisli ve yarı-silisli ürünler.
(4)     Esası manyezit (giobertite), deniz suyundan elde edilen magnezyum oksit veya dolomi olan ateşe dayanıklı manyezit ürünler; kromitten veya kromoksitten olan ürünler; krom-manyezitten olan ürünler.
(5)     Silisyum karbür esaslı ürünler.
(6)     Çoğunlukla kille aglomere edilmiş zirkonyum oksit veya zirkonyum silikatten ürünler; berilyum oksit, toryum oksit veya seryum oksit vb. esaslı ürünler.
(7)     Genellikle zift, katran veya kille aglomere edilmiş grafit veya diğer karbon esaslı ürünler (Grafit veya diğer karbondan elektrikli işlerde kullanılan mamuller 85.45 pozisyonunda yer alır).
(8)     Silisyum nitrit, bor nitrat, aluminyum titanat ve ilgili bileşikler gibi diğer maddeler esaslı ürünler.
 
Ateşe dayanıklı maddeler, başlıca maden eritme fırınları, kok üreten fırınlar, petrol dönüşüm tesisleri; cam, seramik veya diğer sanayii fırınların inşasında ve aynı zamanda kimya, cam, çimento ve aluminyum ve diğer metalürjiye ait sanayiilerde kullanılan her türlü kap, pota, vb. imalinde kullanılır.
 
Bununla beraber, yukarıda tanımlanan sanayii sıcaklığına dayanacak tipte olmayan eşya bazen ateşe dayanıklı veya yarı dayanıklı diye tanımlansa da 69.02 ve 69.03 pozisyonlarında değil, II. Tali Fasılın uygun pozisyonlarında yer alır.
 
 
69.01 –     SİLİSLİ FOSİL UNLARINDAN (KİSELGUR, TRİPOLİT VEYA DİATOMİT GİBİ) VEYA BENZERİ SİLİSLİ TOPRAKLARDAN TUĞLALAR, DÖŞEME TUĞLALARI, KAROLAR VE DİĞER SERAMİK EŞYA.
 
 
Bu pozisyon, biçimleri ne olursa olsun, pozisyon metninde belirtilen (ateşe dayanıklı olsun olmasın) maddelerden imal olunan eşyayı içine alır (örneğin tuğlalar, döşeme tuğlası, bloklar, levhalar, panolar, karolar, delikli tuğlalar, silindir bina iskeletleri, borular).
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:
(a)     Silisli fosil unları veya benzeri silisli topraklar ihtiva etmeyen, ateşe dayanıklı olmayan hafif tuğlalar (hamuruna saman parçaları, testere talaşı, turb lifleri katılan ve pişirme sırasında organik olan bu maddelerin yanmasıyla gözenekli bir bünye oluşturanlar) (69.04 pozisyonu).
(b)     Kiselgur ve kuvartz karışımından filtre edici levhalar (69.09 pozisyonu).
 
 
 
 
 
 
 
69.02 –     ATEŞE DAYANIKLI TUĞLALAR, DÖŞEME TUĞLALARI, KAROLAR VE İNŞAATTA KULLANILAN ATEŞE DAYANIKLI BENZERİ SERAMİK EŞYA (SİLİSLİ FOSİL UNLARINDAN VEYA BENZERİ SİLİSLİ TOPRAKLARDAN OLANLAR HARİÇ) (+).
 
 
6902.10 –    Ağırlık itibariyle %50’den fazla, MgO, Ca0 veya Cr203 olarak ifade edilen, ayrı ayrı veya birlikte Mg, Ca ya da Cr elementleri içerenler
 
6902.20 –    Ağırlık itibariyle % 50’den fazla alumin (Al203), silis (Si02) veya bunların karışımını ya da bileşimini içerenler
 
6902.90 –    Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, (69.01 pozisyonundakiler hariç olmak üzere) ateşe dayanıklı eşyadan metalurji, kimya, seramik, cam veya diğer sanayilerde, fırın, ocak, tuğla ocağı veya diğer tesisatın inşasında kulanılan ateşe dayanıklı eşya grubunu kapsar.
 
Bu pozisyon, diğerleri meyanında, aşağıdakileri kapsar:
(1)     XVI. Bölümde yer alan makina ve cihazların inşasında kullanılmak amacıyla özel şekilde hazırlanmış oldukları açıkça anlaşılır olsa bile her şekilde tuğlalar (içi birbirine parlelel delikli olan, köşemsi, silindirik, yarı silindirik vb. şekillerde), kemer kilit taşı ve özel şekil verilmiş diğer tuğlalar (bir yüzü konkav, diğer yüzü düz olan tuğlalar, halkalı tuğlalar vb.) dahil.
(2)     Yer döşemelerinde, duvar kaplamalarında, ocaklarda kullanılan türden ateşe dayanıklı tuğlalar ve karolar.
 
Ateşe dayanıklı maddelerden ince ve kalın borular (yarı silindirik şekilde oluklar), rakorlar, dirsekler ve benzeri boru teçhizat ve teferruatı bu pozisyon haricindedir (69.03 pozisyonu).
 
o
o    o
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
6902.10 Altpozisyonu
Bu pozisyon anlamında tanımlanması gereken, MgO, CaO veya Cr2O3 bileşenlerinin miktarlarını tayin edilmesidir. Bu bileşenlerin tayini sunulan Ca, Mg veya Cr elementlerinin miktarına göre yapılır ve bu miktarlardan oksitlerinin eşdeğer konsantrasyonları hesaplanır. Örn; % 40 Ca, % 56 CaO’e eşdeğer ve % 24 Mg, % 40 MgO’e eşdeğerdir. Böylece % 40 Ca (% 56 CaO’ e eşdeğer) içeren kalsiyum silikat esaslı bir ürün bu altpozisyonda sınıflandırılır.
 
 
 
 
69.03 –     ATEŞE DAYANIKLI DİĞER SERAMİK EŞYA (KARNİ, POTAFIRIN, KAPSÜL, TAPA, MESNET, KAL POTASI, KILIF, TÜP, BORU VE ÇUBUK GİBİ) (SİLİSLİ FOSİL UNLARINDAN VEYA BENZERİ SİLİSLİ TOPRAKLARDAN OLANLAR HARİÇ).
 
 
6903.10 –    Ağırlık itibarıyle % 50′ den fazla grafit veya diğer karbon ya da bunların karışımını içerenler
 
6903.20 –    Ağırlık itibarıyle % 50’den fazla alumin (Al2O3) veya alumin ve silis (SiO2) karışımı ya da bileşimini içerenler
 
6903.90 –    Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, bundan önceki pozisyonlarda belirtilmeyen veya bulunmayan bütün ateşe dayanıklı eşyayı kapsar.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon içinde yer alır:
(1)     69.02 Pozisyonunda yer alan ateşe dayanıklı eşyadan farklı olarak, sabit olmayıp, taşınır türden sanayide ve laboratuvarlarda kullanılan karni, reaksiyon kapları, potalar, kal potaları ve benzeri diğer ateşe dayanıklı ürünler; kapsüller, enjektörler, tapalar, brülör ağızlıkları ve fırınlara ait benzeri parçalar; seramikte fırınlarda kullanılan pişmeye bırakılan eşyayı üzerinde tutmaya ve birbirinden ayırmaya yarayan kaplar, mesnetler ve diğer ocak eşyası; kılıflar ve çubuklar; pota mesnetleri; ingot kalıpları vb.
(2)     İnce ve kalın borular (yarı silindirik şekilde su olukları dahil) ile rakorlar, dirsekler ve benzeri diğer boru techizatı (sabit tesisatta kullanılan türden olsun olmasın).
 
Bununla beraber, bu pozisyon Seger konilerini (seramik pişirilmesinde kullanılan eriyen göstergeler) kapsamaz (38.24 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız); bunlar şekil verildikten sonra pişirilmezler.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALİ FASIL II
 
 
DİĞER SERAMİK MAMULLERİ
 
GENEL AÇIKLAMALAR
 
Bu Fasıl, Tali Fasıl I’de yer alan silisli fosil unları ve benzeri silisli topraklar ve ateşe dayanıklı eşya dışındaki seramik mamulleri kapsar.
Tarifenin uygulanmasında, bu eşyalar türlerine göre (tuğla, karo, sıhhi tesisat eşyası vb.) sınıflandırılırlar ve bu durum mamul oldukları seramiklerin özellikleri veya cilalı ya da sırlı olup olmamalarından etkilenmez. Bununla beraber, aşağıda yazılı eşya bu kuralın istisnasını teşkil etmektedir:
(i)      Seramik karolar, döşemelik fayanslar, mozaik küpler ve benzerleri cilasız veya sırsız oldukları takdirde 69.07 pozisyonunda, cilalı veya sırlı oldukları takdirde ise 69.08 pozisyonunda yer alırlar.
(ii)     Sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası porselenden veya çiniden mamul bulunduğu takdirde 69.11, diğer çeşit seramik maddelerden mamul bulundukları takdirde 69.12 pozisyonunda yer alırlar.
 
(I) PORSELEN VEYA ÇİNİ EŞYA
 
Porselen veya çini tabiri, sert porselen, yumuşak porselen, bisküvi porselen (parian dahil), kemik esaslı porseleni(bone china) içine alır. Bu tür seramiklerin hepsi tamamen camlaşmış, sert, su geçirmez halde (sırlanmış olmasa bile), beyaz veya suni renklendirilmiş, yarı şeffaf (çok kalınları hariç) ve sesi yansıtıcı özelliktedir.
Sert porselenler kaolen (veya kaolenli killer), kuvartz, feldispat (veya feldispatlı bileşikler) ve bazen kalsiyum karbonattan yapılır. Bu porselenlerin üzerleri renksiz şeffaf bir sırla kaplanır, gövde ile birlikte pişirildiğinden bunlar eriyip, birbiriyle kaynaşırlar.
Yumuşak porselen daha az alumina fakat daha fazla silika ve eritici madde (feldispat gibi) ihtiva eder. Az miktarda alumina ihtiva eden kemik esaslı porselen ise (örneğin kemik külü biçiminde) kalsiyum fosfatı içermekte ve sert porselene göre daha düşük sıcaklıkta ve yarı şeffaf olarak elde edilmektedir. Bunların sırlama işi düşük sıcaklıkta ikinci bir pişirme işlemi ile yapılmakta ve böylece sır tabakası altında daha fazla çeşitte süsleme yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bisküvi porseleni mat sırsız bir porselendir; “parian” denilen(bazen Carrara porseleni de denilir) adını aldığı Paros mermerine görünüşü itibariyle benzeyen, ince taneli, daha fazla feldispat içeren sarımtırak renkte olan bir türü de bulunmaktadır.
 
 
(II) DİĞER SERAMİK MAMULLERİ
 
Porselenden veya çiniden başka seramik mamullerine aşağıdakiler dahildir:
 
(A)    Bünyesi gözenekli olan seramik eşya. Bunlar, porselen eşyaya benzemeyen, içine konulan sıvıları sızdıran, donuk, demirle kolaylıkla çizilebilen ve kırık yerine dil ile temas edildiğinde yapışkan özellikte olan eşyalardır. Aşağıda yazılı olanlar bu tür seramik eşyadandır:
(1)     Demirli veya kireçli killerden (tuğla toprağından) yapılan çömlekçilik eşyası. Mat, toprak yüzeyli, genelikle kahverengi, kırmızı veya sarı renklidir.
(2)     Fayanslar: Beyaz veya renkli olan seramiklerin birçok çeşidi (toprak eşyası, Hollanda’nın Delft şehrinde yapılan çiniler (Hollanda porseleni, rengârenk ve parlak İtalya çinisi “majolika” vb.) Bunların bünyeleri, gözenekli, su geçirmemeleri için sırlı veya cilalı olmalıdır (örneğin beyaz veya renkli metal oksitler gibi şeffaf veya opak sır veya cilalar). Bu gruba dahil eşya ince elenmiş killerin su ile karıştırılmasıyla yapılır ve adi kilden yapılan çömlekcilik eşyasından daha yüksek sıcaklıkta pişirilir, tamamen camlaştırılmadığından porselen veya çini eşyadan daha farklıdır.
 
(B)    Sert seramikten (stoneware) mamul eşya, daha yoğun olup bir demir parçasıyla çizilmeyecek kadar sert, mat ve normal olarak kısmen camlaşması sebebiyle porselen eşyadan farklıdır. Bu eşya cam haline gelebilen (su veya hava geçirmeyen) veya yarı cam haline gelebilen terkiplerdir. İmali sırasında kullanılan kilin içindeki saf olmayan maddelerden dolayı kahverengimsi veya gridir ve normal olarak cilalı veya sırlıdır.
 
(C)    “Yarı porselen” veya “taklit porselen” eşyası denilen seramik eşya, ticari bakımdan porselen görünümünde hazırlanmış, süslenmiş veya sırlanmıştır. Fayans (çini) eşya kadar mat olmamakla beraber, porselen eşya kadar yarı şeffaf değildir. Bununla beraber, fincan ve kase dipleri gibi kalın olmayan yerleri nispeten yarı şeffaf bir görünüme sahiptir. Taklit porselen eşyayı hakiki porselenden, kırık yerlerinin pürüzlü, mat ve camlaşmamış olmasıyla ayırt etmek mümkündür. Bu itibarla, sır tabakasının altı gözenekli olup kırık yerine dil ile temasta yapışmaktadır. Ayrıca, çelik bir bıçak ile kolayca çizilebilmekte olup bazı yumuşak çinilerin de çelikle çizilebildiği unutulmamalıdır. Taklit porselen mamulleri porselen veya çini eşya olarak kabul edilmez.
 
Bu Tali Fasıl, toz steatitin genellikle kil (kaolen gibi), feldispat vb. ile karıştırılıp, şekil verilip, pişirilmesıyle elde edilen eşyayı da içine almaktadır. Ancak, bu eşyanın çoğu elektirikli işlerde kullanılmaları sebebiyle 85. Fasılda yer alır. Bundan başka steatitin kesilerek şekil verilmesi ve pişirilmesiyle elde edilen eşya da bu Tali Fasılda yer alır.
Ateşe dayanıklı maddelerden, örneğin sinterleşmiş aluminadan mamul ve fakat ateşe dayanıklı eşya olarak kullanılma amacına yönelik olmayan seramik eşya da bu Tali Fasılda yer alır (69.09 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
 
 
69.04 –     SERAMİKTEN İNŞAAT TUĞLALARI (KABA TUĞLALAR, PUTREL ÜSTÜ TUĞLALARI VE BENZERİ EŞYA).
 
 
6904.10 –    İnşaat tuğlaları
 
6904.90 –    Diğerleri
 
Bu pozisyon, genellikle duvarlar, evler ve sanayii fabrika bacalarının inşaatında kullanılan ve ateşe dayanıklı olmayan (1,500 °C ve daha yukarısına dayanmayan) seramik tuğlalarını içine alır. Bunların, aynı zamanda başka amaçlar için kullanılması (örn; döşeme veya köprü inşaatlarında veya bina yapımında kullanılan camlaştırılmış tuğlalar) bu pozisyonda yer almalarına engel teşkil etmez.
Bu pozisyonda yer alan tuğlalar, genellikle nispeten gözenekli (adi çömlekcilik) olur; fakat bazıları az çok camlaştırılmış (sert seramikten “stoneware” mamul eşyalar veya mühendislikte kullanılan tuğlalar) ve bazı özel inşaatlarda örneğin kimya sanayi tesislerinde asitlere karşı direnci veya büyük mekanik kuvvete karşı dayanıklılığın temini amacıyla kullanılır.
 
Bu pozisyonda yer alan tuğlalar şunlardır:
(1)     İçi dolu adi tuğlalar. Bunlar, dikdörtgen şeklinde, yüzeyleri düz veya çentiklidir.
(2)     Sanayi fabrika bacaları için kavisli tuğlalar, delinmiş olabilir.
(3)     İçleri oyuk veya delikli tuğlalar; büyük oyuklu döşeme tuğlaları ve tavan ve döşemelerin kaplanmasında demir konstrüksiyonla ve içi dolu yassı tuğla veya desteklerle (kirişlerin örtülmesi sırasında tuğlaları desteklemek için düzenlenmiş seramik tertibat gibi.) birleştirilmiş olan tuğlalar.
(4)     Cephe ve süs tuğlaları. Bunlar, bilhassa bina cephelerinin kaplanmasında, kapı ve pencere kenarlarında, sütun başlıkları dahil, bordürlerde, efrizlerde ve diğer mimari süslemede kullanılan tuğlalardır.
 
“Çift” tuğla denilen ve uzunlamasına delikler açılmış olan, kullanımından önce ayrılabilinen tuğlalar, ayrılma işleminden sonra inşaat tuğlası karakterini halen taşıyor olmak şartıyla bu pozisyonda yer alır.
Yukarıda bahsedilen tuğlaların hepsi özellikle cephe tuğlaları ile süs tuğlaları, satıhları pürüzsüz hale getirilmiş, kumla kaplanmış (pişirme sırasında üzerine kum serpilmiş), üzeri beyaz veya renkli ince ve sulu kil ile sıvanmak suretiyle esas bünyesinin rengi saklanmış, tütsülenmiş veya aleve tutulmuş, bünyesi veya yüzeyi boyanmış (metal oksitler ilave edilmek, demirli killer kullanmak veya karbon ve hidrokarbonlarla indirgeyici bir atmosferde ısıtılmak suretiyle), katran emdirilmiş, sırlanmış veya cilalanmış olabilir. Bunlar, aynı zamanda, kalıplanmış, bir veya iki yüzleri kabartma ile süslenmiş veya çentiklenmiş olabilir.
Pişirme sırasında yanıp kül olan testere talaşı, turb lifleri, kıyılmış saman vb. maddeler karıştırılarak yapılan ve gözenekli bir yapıya sahip olan hafif tuğlalar bu pozisyonda yer alır.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)     Kiselgurlu tuğlalar (69.01 pozisyonu) ve ateşe dayanıklı tuğlalar (69.02 pozisyonu).
(b)     Döşeme veya kaplama karoları veya kaldırım taşları (69.07 ve 69.08 pozisyonlarının Açıklama Notuna bakınız).
 
 
 
 
69.05 –     SERAMİKTEN KİREMİTLER, BACA ŞAPKALARI, BACA BORULARI, MİMARİ TEZYİNAT VE İNŞAAT İŞİNDE KULLANILAN DİĞER SERAMİK EŞYA.
 
 
6905.10 –    Kiremitler
 
6905.90 –    Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, genellikle az çok cam haline gelebilen, adi çömlekcilikten tuğlalar gibi bilhassa inşaat veya bina yapımı işlerinde kullanılan ateşe dayanıklı olmayan eşyayı içine alır.
 
Bu pozisyona giren eşya şunlardır:
(1)     Kiremitler (damlar, duvar üstleri vb. gibi). Bunlar, birbirine kenetlenecek şekilde kalıplanmış veya birbirine çivilenecek şekilde delik ve tırnak açılmış olup bu yüzden 69.07 ve 69.08 pozisyonlarında yer alan kiremitlerden farklı olurlar. Bunlar, düz, yarı silindirik veya saçaklar, çatı sırtları, çıkıntılarda yahut oluklarda vb. kullanılmak üzere özel şekillerde hazırlanmış olabilirler.
(2)     Baca külahları, baca şapkaları, baca kaplamaları, baca bölmelerine ait bloklar vb.
(3)     Binalar, duvarlar, kapılarda kullanılan mimari süslemeye ait eşya (kornişler, efrizler vb. gibi); heykelcikler, rozetler, parmaklıklar, dirsekler, sütun başları, dam saçaklarına, çatı ve mahyalara ait süsler, vb.
(4)     İnşaat için diğer seramik eşyalar (havalandırma bacalarına ait ızgaralar), alçı işlerinde destek olarak kullanılan killi latalar ve esas bileşeni pişmiş kil olan birbiri ile kesişen levhalar veya pişmiş kilden oluşan tel kafesler.
Bu pozisyonda yer alan mamuller sade olabileceği gibi, yüzeyi kumlu, üzeri ince ve sulu kil ile kaplanmış, bünyesi renklendirilmiş, diğer maddelerle emdirilmiş, cilalanmış veya sırlanmış; kabartmalı, oluklu, yivli veya kalıplanarak diğer şekilde desenli de olabilir.
Borular, oluklar ve benzerleri (yağmur sularına ait oluklar gibi), diğerleri meyanında, inşaat işlerinde kullanılsalar dahi bu pozisyon haricindedir (69.06 pozisyonu).
 
 
69.06 –     SERAMİKTEN BORULAR, OLUKLAR VE BORU BAĞLANTI PARÇALARI.
 
 
Bu pozisyon, genellikle birbirine geçecek şekilde imal edilmiş ve akıcı maddelerin akıtılması veya dağıtımında kullanılan ateşe dayanıklı olmayan borular ve teferruatını içine alır. Bunlar, herhangi bir şekilde veya kesitte (düz, kavisli, kolla ayrılmış, sabit veya değişik çaplarda vb.) ve sırlı veya cilalı da olabilir.
 
Burada yer alan eşya şunlardır:
(1)     Ziraatte veya bahçecilikte kullanılan, düşük sıcaklıklarda pişirilmiş, kaba bir işçilik görmüş gözenekli adi topraktan drenaj boruları.
(2)     Diğer borular, oluklar ve kanallar (yağmur sularına ait drenaj boruları, lağım boruları, elektrik kablolarını koruyan fakat izolatör gibi iş yapacak şekilde oluşturulmamış borular, yarıtüp şeklinde su olukları veya kanallar, duvar drenaj boruları vb.).
Bu borular ve benzerleri, cilasız veya sırsız adi çömlekcilik maddelerinden mamul olmakla beraber çoğunlukla camlaştırılarak ya da sır veya cila ile su veya hava geçirmez hale getirilir.
(3)     Birleştirme veya kollara ayırmak için boru bağlantı parçaları (bilezikler, flanşlar, dirsekler, T şeklinde parçalar, sifonlar vb.).
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)     Boru şeklinde baca aksamı (baca külahları, baca şapkaları, baca kaplamaları, baca bölmelerine ait bloklar) (69.05 pozisyonu).
(b)     Laboratuvarda kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış genellikle porselen veya çiniden tüpler ve küçük tüpler (ateşleme tüpleri gibi) (69.09 pozisyonu).
(c)     İzole edici elektrik sevk boruları ve contalar ile elektrikle ilgili işlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bütün boru teçhizatı (özellikle 85.46 ve 85.47 pozisyonları).
 
 
69.07 –     SERAMİKTEN DÖŞEME VEYA KAPLAMA KAROLARI VE KALDIRIM TAŞLARI; SERAMİKTEN MOZAİK KÜPLER VE BENZERLERİ (BİR MESNET ÜZERİNDE OLSUN OLMASIN); BİTİRME SERAMİKLERİ (+)
 
–  Döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları, (6907.30 ve 6907.40 alt pozisyonlarındakiler hariç):
6907.21 – – Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçmeyenler
 
6907.22 – – Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçen fakat %10’u geçmeyenler
6907.23 – – Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 10’u geçenler
 
6907.30  – Mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç)
6907.40     – Bitirme Seramikleri
 
 
Bu pozisyon, genellikle ocaklarda, duvar yüzeylerinde, kaldırımlarda vb. kullanılan, seramikten kaldırım taşları ve karolarını (kilden mamul olanlar dahil) kapsar.
Kaldırım taşları, duvar veya ocak karolarının kalınlığı yüzey ebatları anlamında inşaat tuğlalarınınkine göre daha azdır. Tuğlalar bina inşaatının iskeletini teşkil etmekte esaslı bir rol oynadığı halde, karolar ve kaldırım taşları daha özel olarak yapıştırıcı veya çimento ile yerleştirilmiş veya diğer yollarla varolan duvarlara eklenme amacıyla kullanılır. Diğer taraftan karolar ve benzerleri satıhlarının düz oluşları, delikli ya da dilli veya birbirine geçmelerini sağlamak amacıyla başka türlü şekil verilmiş olmamaları bakımından çatılarda kullanılan kiremitlerden farklı olup, kiremitlerde olduğu gibi birbirine geçme şeklinde değil, üst üste gelmeksizin yan yana dizilerek döşenmektedir. Kaldırım taşları, karolardan daha geniş ve dikdörtgen şeklindedir; karolar altıgen, sekizgen gibi diğer geometrik şekillerde olabilir. Karolar genellikle duvarların, şöminelerin, ocakların, zeminlerin, bahçe yollarının kaplanmasında; kaldırım taşları ise kaldırım veya zemin veya ocak yapımında kullanılır. Her iki katerorideki eşya; kilden veya diğer inorganik ham maddelerden mamul olabilir, bunlar genellikle oda sıcaklığında preslenerek veya ekstrüde edilerek şekillendirilmekle birlikte farklı yöntemlerle de şekillendirilmiş, boyanmış ve son olarak gerekli özellikleri kazandırmak üzere uygun sıcaklıklarda ateşe maruz bırakılmış olabilir. Bununla birlikte ağır aşınma koşullarına dayanıklı olması istenilen türdekiler genellikle vitrifiye edilir, örneğin; greden, porselen (china) veya pişmiş steatitden karolar (örneğin öğütücü makinaların iç kısımlarının kaplanmasında kullanılan)
 
Aşınma direnci ve vitrifikasyon oranı karonun yapısına bağlı olarak değişir. Bu yapısal özellikler ise su absorbe etme kapasitesi tarafından belirlenir. Yüksek bir su absorbe etme düzeyi, geçirgen/gözenekli bir yapıya işaret eder. Düşük bir su absorbe etme düzeyi ise kompakt (vitrifiye) bir yapıya karşılık gelir.
 
Geçirgenlik faktörü veya su emme (absorption) katsayısı (E sembolü), kuru ürün örneğinin (karo) suda doyurulması sonrasında,  kütledeki su yüzdesiyle tanımlanır.
 
Su emme (absorption) düzeyinin kararlaştırılması ISO 10545-3 standardında belirlenmiş olan vakum metoduna dayanır.
 
Su emme (absorption) düzeyinin hesaplanmasına ilişkin formüller aşağıdaki eşitliklerle ifade edilir:
 
E= {(Mf-Mi) / Mi }x 100 iken:
E= Yüzde olarak ifade edilen su emme düzeyi
Mi = numunenin kuru kütlesi
Mf = numunenin doygun (saturated) kütlesi
 
Bu pozisyonda yer alan belirli seramik karolar, sadece tabanları döşemek için kullanılır; tuğlalardan farklı olarak, genellikle kübik veya üstü kesik piramitler şeklindedirler. Uygulamada, bunlar normal olarak taştan yapılmakla beraber, porselenden de yapılmaktadır (yaya geçitlerine ait olanlar gibi).
 
Dolayısıyla, bu pozisyona giren eşyanın sınıflandırılmasında bileşiminden ziyade, şekil ve ebatları dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, hem bina inşaatında hem de kaldırım işlerinde kullanılmaya uygun tuğlalar hariç tutulmuştur (69.04 pozisyonu).
 
Bu pozisyonda bulunan eşya, kütlesi boyalı, mermer görünüşlü, kabartmalı, oluklu, yivli, cilalı-sırlı vb. olabilir;
 
Yukarıda bahsedilen şartları içermek kaydıyla aşağıdakiler bu pozisyonda yer alır:

  • Bordürler, taçlar, kenarlıklar, süpürgelikler, duvar süsleri, köşeler ve döşeme veya kaplama işlerinde bitirme elemanı olarak tamamlanmasında kullanılan diğer şekillerdeki karo parçaları gibi, köşeleri yuvarlatılmış olsun olmasın, bitirme elemanı niteliğini kazanmış halde (düz olmayan veya 3 boyutlu şekilde hazırlanmış; özellikle bordürleme, etek süsü, duvar süsü, köşe parçaları, dekoratif eklemeler ve diğer seramik aksesuarlarda bu koşul aranır) bitirme seramikleri. Bu hallerde, söz konusu parçalar diğer temel kaplama malzemeleri (karolar) ile uyumludur, görünen yüzeyi normal/temel kaplama ile genellikle aynı desen veya finisaja sahiptir. Bunlar genellikle parça halinde veya lineer metre ölçüsüyle satılır.

(2)     Kullanılmadan önce ikiye bölünmesi gereken çift tuğlalar.
(3)   İnşaat sektöründe iç veya dış cephe kaplamada kullanılan, çeşitli ebatta, modüler yapıda, örneğin metal klipslerle, ana duvarda dikey ya da yatay şekilde sabitlenmiş bulunan metal profillere tutturulan terakota kaplama elemanları.
(4)     Küçük ebatlarda olmalarıyla tanınan mozaik küpler (kâğıt veya diğer bir destek üzerinde olsun olmasın) ve benzerleri.
 
Bu pozisyon, aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
 
(a)     Tabak altlıkları vb. şekilde özel olarak uyarlanmış karolar (69.11 veya 69.12 pozisyonları).
(b)     69.13 pozisyonundaki süs eşyaları ve benzerleri.
(c)     Sobalar için özel olarak uyarlanmış seramik karolar (69.14 pozisyonu).
 
°
°   °
Alt Pozisyon Açıklama Notu.
6907.40 Alt Pozisyonu
 
Bu alt pozisyonun kapsadığı bitirme seramiklerinin bazı türleri aşağıda resimlerle gösterilmiştir.
Bitirme Seramikleri
Bölünmüş görüntü- üç sıra halinde süsleme karosu
 
 
 
 
 
 
Bitirme Seramikleri
 
 
 
 
[69.08]  
 
69.09 –     LABORATUVARLARDA, KİMYASAL VEYA DİĞER TEKNİK İŞLERDE KULLANILAN SERAMİK CİHAZLAR VE EŞYA; ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN SERAMİKTEN YALAK, GERDEL VE BENZERİ DİĞER KAPLAR; NAKİL VE AMBALAJ İŞLERİNDE KULLANILAN SERAMİK KÜÇÜK TESTİLER VE BENZERİ KAPLAR (+).
 
 
–   Laboratuvarlarda, kimyasal veya teknik işlerde kullanılan seramik cihazlar ve eşya
 
6909.11 —  Porselen veya çiniden olanlar
 
6909.12 —  Mohs skalasına göre sertliği 9 veya daha fazla olan eşya
 
6909.19 —  Diğerleri
 
6909.90 –   Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, cam haline gelebilen seramiklerden (sert seramikten “stoneware”,porselenden veya çiniden, steatit esaslı seramik maddelerden) mamul olunan cilalı veya cilasız birçok mamulleri içine almaktadır. Bununla beraber, bu pozisyon, I.Tali Fasılın Genel Açıklama Notu’nda bahsedilen yüksek sıcaklığa dayanacak şekilde imal edilen ateşe dayanıklı eşyayı kapsamaz. Ancak kullanılışı ateşe dayanıklılığı gerektirmeyen türden mamuller ateşe dayanıklı maddelerden yapılmış olsalar dahi bu pozisyonda yer alırlar (sinterleşmiş aluminadan mamul dokuma tezgâhlarına mahsus iplik kılavuzları, bileyici cihazlar gibi).
 
Bu pozisyonda yer alanlar şunlardır:
(1)     Potalar ve pota kapakları (araştırma veya sanayii laboratuvarları için olanlar gibi), buharlaştırma kapları, yanma kapları, kal potaları; havanlar ve havan elleri; spatüller, asitler için kaşıklar; filtreler ve katalizörler için mesnetler; filtre için levhalar, tüpler, mumluklar, koniler, huniler gibi; su banyoları; beher kapları, dereceli kaplar (mutfak işlerine ait dereceli kaplar dışında) laboratuar kapları, civa küvetleri; küçük (karbon, sülfür tayinlerinde kullanılan analiz tüpler, yanma tüpleri gibi) tüpler gibi laboratuar eşyası.
(2)     Diğer teknik işlerde kullanılan seramik eşyalar: Tulumbalar, valfler; karniler, tekneler ve kimyasal banyolar ve diğer tek veya çift duvarlı diğer sabit kaplar (elektriklimetal kaplama, asit mahfazası için); asitler için musluklar; kangallar, fraksiyonlu veya damıtmalı kangallar ve kolonlar, petrol damıtmasında kullanılan Rasching halkaları; öğütme, ezme alet ve cihazları ve bilyaları vb; dokuma veya örme makinaları için iplik kılavuzları ve sentetik ve suni dokumaya elverişli maddelerin haddelenmesi için kalıplar; aletler için levhalar, çubuklar, uçlar ve benzerleri.
(3)     Nakil veya ambalaj işlerinde kullanılan kaplar. Örneğin; asitlerin ve diğer kimyasal ürünlerin naklinde kullanılan büyük kaplar, damacanalar, vb; gıda maddeleri (reçel, baharat, et ezmesi, likörler, vb.), eczacılık ve kozmetik ürünleri (pomatlar, merhemler, kremler, vb.), mürekkepler vb. için testiler, kavanozlar ve çanaklar.
(4)     Ziraatte kullanılan yalaklar, gerdeller ve benzeri kaplar.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:
(a)     68.04 pozisyonundaki eşya.
(b)     Ateşe dayanıklı maddelerden, karniler, potalar, kapsüller, kal potaları ve benzeri diğer mamuller (69.03 pozisyonu).
(c)     Mutfak ve ev işlerinde kullanılan kaplar (çay, bisküvi, ekmek ve benzerlerinin konulduğu kutular) (69.11 veya 69.12 pozisyonu).
(d)     Laboratuvarda kullanılan genel amaca uygun kavanozlar ve benzeri kaplar ile eczanelerde, şekercilerde mal gösterimine ait kavanozlar ve benzerleri (69.14 pozisyonu).
(e)     81.13 pozisyonunda yer alan sermet eşya.
(f)      85.33 ilâ 85.38 pozisyonlarında yer alan elektrikli alet ve cihazlar (şalterler, bağlama kutuları, sigortalar vb.) ve 85.46 veya 85.47 pozisyonlarında yer alan elektrik izolatörleri ve izole edici teçhizat vb.
 
o
o    o
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
6909.12 Altpozisyonu
Bu altpozisyon, yüksek performansta seramik eşyayı içermektedir. Bu eşya kristal seramik matris birleşimidir (aliminyum oksit, silikon karbit, zirkon veya silikon nitratları, bor veya aliminyum ya da bunların bileşimi gibi); takviye malzemelerinin kontak teli veya fiberleri (metal veya grafitten olanlar gibi) de bileşik seramik malzeme oluşturmak için matrislere ayrıştırılabilir.
Bu eşya, çok düşük geçirgenliğe sahip ve içindeki taneleri çok küçük olan matris özelliğine; aşınmaya, çürümeye, metal yorgunluğu ve termik etkilere karşı yüksek dayanıklılığa; yüksek ısı direnci ve çelikten daha iyi veya benzer derecede ağırlığa dayanıklı güce sahiptir.
Genellikle çeliğin veya yakın ölçüde dayanma gerektiren mekanik uygulamalarda kullanılan metal parçaların yerine kullanılırlar (örneğin; motorların turbo kompresör rotorları, dönen kontak bağlantıları ve makina parçaları gibi).
Bu altpozisyonda belirtilen Mohs skalası, skaladaki bir malzemeyi altında bulunan bir malzemenin yüzeyini çizebilme özelliğine göre değerlendirir. Malzemeler 1’den (talk için) 10’a (elmas için) kadar sıralanır (derecelendirilir). Yüksek performanslı seramik malzemenin çoğu, skalanın en yüksek seviyesine (derecesine) yakın konumdadır. Silikon karbit ve aliminyum oksit yüksek performanslı seramiklerde kullanılmakta olup Mohs skalasında 9 veya daha üst bir seviyede yer almaktadır. Daha sert malzemeleri ayırdetmek için Mohs skalası bazen talk için 1, elmas için 15 olarak genişletilir. Genişletilmiş Mohs skalasında erimiş alumina 12’ye eşdeğer bir sertliğe sahiptir ve silikon karbit 13’e eşdeğer sertliktedir.
 
 
 
 
69.10 –     SERAMİKTEN MUSLUK TAŞLARI, LAVABOLAR, LAVABO AYAKLARI, KÜVETLER, BİDELER, ALAFRANGA TUVALETLER, REZERVUARLAR, PİSUARLAR VE SIHHİ TESİSATTA KULLANILAN BENZERİ DİĞER EŞYA.
 
 
6910.10 –    Porselenden veya çiniden olanlar
 
6910.90 –    Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, evlerde veya benzeri yerlerde normal olarak su veya kanalizasyon tesisatına daimi şekilde bağlanacak türden olan parçaları içine almaktadır. Bu itibarla, bu tür eşyanın cilalanarak veya sırlanarak yahut fazlaca pişirilmesiyle su geçirmez hale geltirilmiş olması gereklidir (sert seramikten “stoneware”, çiniden (fayanstan), pişmiş kilden sıhhi eşyalar, taklit porselen veya camlaşabilen porselenden eşya gibi). Bu pozisyona dahil eşya içinde, lavabolar için rezervuarlar gibi olanlar da yer alır.
Seramikten mamul rezervuarlar, mekanizmalarıyla birlikte olsun olmasın, bu pozisyonda bulunur.
Bununla beraber, bu pozisyon, sabunluklar, sünger sepetleri, diş fırçası tutacakları, havlu asacakları veya tuvalet kağıdı askıları gibi banyolar veya sıhhi işlerde kullanılan küçük aksesuarları duvara monte edilecek şekilde imal olsalar bile, taşınır şekilde kullanılan lazımlıkları, ördekleri ve rezervuarları kapsamaz, bu eşyalar 69.11 veya 69.12 pozisyonlarında sınıflandırılırlar.
 
 
69.11 –     PORSELEN VEYA ÇİNİDEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI, DİĞER EV EŞYASI VE TUVALET EŞYASI.
 
6911.10 –    Sofra ve mutfak eşyası
 
6911.90 –    Diğerleri
 
 
69.12 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız.
 
 
69.12 –     SERAMİKTEN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI, DİĞER EV EŞYASI VE TUVALET EŞYASI (PORSELEN VEYA ÇİNİDEN OLANLAR HARİÇ).
 
 
Sofra, mutfak, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyasının porselenden veya çiniden mamul olanları 69.11 pozisyonunda; taştan, topraktan ve taklit porselen gibi maddelerden mamul diğer seramikler 69.12 pozisyonunda yer alır (II. Tali Faslın Genel Açıklama Notuna bakınız).
 
 
Böylece aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahildir:
(A)    Sofra eşyası: Kahve ve çay takımları, tabaklar, çorba kâseleri, salata tabakları, her türden servis tabakları ve tepsiler, kahve ve çay demlikleri, şekerlikler, bira bardakları, fincanlar, sos tabakları, meyvalıklar, baharatlıklar, tuzluklar, hardallıklar, yumurta için yuvalı kaplar, demliklere ait altlıklar, tabak altlıkları, bıçak mesnetleri, kaşıklıklar, peçete halkaları.
(B)    Mutfak eşyası: Tencereler, her şekil ve ebatta kulplu tencereler, pişirme ve kavurma kapları, leğenler, pasta ve pelte kapları, mutfak sürahileri, konserve kavanozları, kiler kavanozları ve kutuları (ekmek, çay kutuları gibi), huniler, kepçeler, mutfak işlerine ait dereceli kaplar, hamur açmaya yarayan merdaneler.
(C)    Diğer evde kullanılan eşyalar: Kültablaları, sıcak su şişeleri, kibritlikler gibi.
(D)    Tuvalet eşyaları (evde kullanılsın kullanılmasın); tuvalet takımları (ibrikler, leğenler gibi), sıhhi gerdeller, ördekler, lazımlıklar, rezervuarlar, tükürük hokkaları, duş leğenleri, göz banyoları; sabunluklar, havlu asacakları, diş fırçası tutacakları, tuvalet kağıdı askıları, havlu çengelleri ve banyolar, tuvaletler veya mutfaklar için duvara yerleştirilecek veya bitiştirilecek şekilde hazırlanmış olsun olmasın, benzeri eşya.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)     Nakil ve ambalajlamada kullanılan damacanalar, küpler, şişeler, kaplar vb. mamuller (69.09 pozisyonu).
(b)     Küvetler, bideler, musluk taşları vb. sıhhi eşya (69.10 pozisyonu).
(c)     Heykelcikler ve diğer süs eşyası (69.13 pozisyonu).
(d)     Basit bir süs mahiyetini aşacak derecede kıymetli metallerle veya kıymetli metallerle kaplama metalleri içeren seramik eşya (Fasıl 71).
(e)     Çalışan kısımları metal, kap kısımları seramik olan kahve veya baharat öğütücüleri (82.10 pozisyonu).
(f)      85.16 pozisyonunda yer alan (pişirme veya ısıtma vb. için)  elektrotermik cihazlar ve elektrikli ısıtıcı elemanlar (pişirme tablaları, ısıtıcı rezistanslar gibi).
(g)     91. Fasıla ait mamuller, saat mahfazaları dahil.
(h)     96.13 pozisyonundaki çakmaklar ve 96.16 pozisyonunda yer alan parfüm spreyler.
 
 
69.13 –     SERAMİKTEN HEYKELCİKLER VE DİĞER SÜS EŞYASI.
 
6913.10 –    Porselen veya çiniden olanlar
 
6913.90 –    Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, esas itibariyle evlerin, yazıhanelerin, toplantı salonlarının, ibadet yerlerinin ve diğer yerlerin iç dekorasyonunda ve dış kısımlarının süslenmesinde (bahçe süsleri gibi) kullanılan seramik eşyayı içine alır.
 
Tarifenin diğer pozisyonlarında daha belirli bir şekilde yer alan eşya nitelikleri veya süsleme eşyası kullanımı için bitim işlemi nedeniyle uymuş olsalar bile bu pozisyon dışında kalır. Bunlar:
(a)     Kornişler, efrizler vb. mimari süsler (69.05 pozisyonu).
(b)     Basit bir süs eşyası mahiyetini aşacak derecede kıymetli metallerle veya kıymetli metallerle kaplı metalleri içeren eşya (71. Fasıl).
(c)     Taklit mücevherci eşyası (71.17 pozisyonu).
(d)     90. Fasılda yer alan barometreler, termometreler ve diğer alet ve cihazlar.
(e)     Saatler ve mahfazaları, mahfazalar örneğin heykelcik veya açıkça saat mahfazası olarak anlaşılacak şekilde tasarlanmış benzeri nesnelerle süslenmiş veya oluşturulmuş olsalar bile 91. Fasıl’da yer alır.
(f)      Lambalar ve aydınlatma cihazları, bunların aksam ve parçaları (94.05 pozisyonu).
(g)     Oyuncaklar, oyun ve spor araç ve gereçleri (95. Fasıl).
(h)     Düğmeler, pipolar, masa lambaları, parfüm spreyleri ve 96. Fasılda yer alan diğer eşyalar.
(ij)     Tamamen elle yapılmış tablo, çizim ve resimler, orijinal heykeller, kolleksiyoncu eşyası ve yaşı 100 yılı aşan antikalar (97. Fasıl).
 
Bu pozisyon, aşağıdakileri kapsar:
(A)    Herhangi bir işe yaramayan fakat tamamiyle süslenmiş olan mamuller ile bu mamullere mesnet olan, diğer dekoratif mamuller içeren veya dekoratif etkisini artıran mamuller olup bunlar:
(1)     Heykeller, heykelcikler, büstler, yarım veya tam kabartmalar ve iç veya dış dekorasyon için diğer şekiller; saat ve saatçiliğe ait aksam ve parçaları içeren şömine rafları, raflar vb. için süsler (hayvanlar, semboller veya alegorik şekiller vb.); sportif veya sanat gösteri ve yarışlarına ait hatıra eşyası, asma tertibatlı duvar süsleri (plaklar, tepsiler, tabaklar vb.); madalyonlar; şömine ve ocak önlerine konulan sperlikler; yapma çiçekler, meyvalar ve yapraklı dallar vb. mezarlar için çelenkler ve benzeri süsler; raflar veya ev içi vitrinler için küçük biblolar.
(2)     Hazreti İsanın haç üzerindeki heykeli ve ibadet yerlerine ait veya dini süsler.
(3)     Tamamiyle süs olarak kullanılacak kaseler, vazolar, kaplar, saksılar.
(B)    Kullanımları, sahip oldukları süs eşyası karekterine göre ikinci derecede olan sofra eşyası ve diğer ev eşyası. Bunlar, sofra eşyası olarak kullanılmayacak şekilde kabartmalı olarak imal edilmiş bulunan tabaklar, sigara tablaları veya oyuncak tabaklar gibi kullanılabilecek şekildeki kaplar veya tamamen arızi mahiyette tepsi ile birleştirilmiş haldeki süs eşyası, esas kullanma yerlerine yaramayacak haldeki minyatür eşya vb. dir. Bununla beraber, genellikle sofra eşyası ve ev aletleri kullanılma amacıyla tasarlanmışlardır ve bunlar üzerindeki süslemeler kullanımlarını olumsuz etkilememek için çoğunlukla ikinci derecede kalmaktadır. Bunlar, kullanım amaçları bakımından süslü olmayanlardan daha aşağı kalmayacak derecede kullanışlı iseler, bu pozisyona tercihen 69.11 veya 69.12 pozisyonlarında sınıflandırılırlar.
(C)    Dekorasyon ve süsleme için kullanılan ev eşyaları ve sofra eşyasından başka mamuller (ev, yazıhane ve benzerlerinde kullanılan). Bunlar, sigara takımları, mücevher mahfazaları, enfiye (kokulu pastil) kutuları, sigara kutuları, buhurdanlıklar, hokkalar, kitap destekleri, kâğıtların uçmasını önlemek için üzerlerine konulan ağırlıklar ve benzeri yazıhane eşyası, resim ve tablo çerçeveleri.
 
69.14 –     SERAMİKTEN DİĞER EŞYA.
 
 
6914.10 –    Porselen veya çiniden olanlar
 
6914.90 –    Diğerleri
 
 
Bu pozisyon, bu Fasılın bundan önceki pozisyonlarında veya Tarifenin diğer fasıllarında belirtilmeyen veya bulunmayan bütün seramik mamullerini içine alır.
 
Burada yer alan eşya içinde, diğerleri meyanında, aşağıdakiler bulunmaktadır:
(1)     Esas itibariyle seramik maddelerden (genellikle topraktan, bazen adi çömlekcilik maddelerinden vb.) sobalar ve diğer ısıtıcı alet ve cihazlar; ateşe dayanıklı olmayan ateş tuğlalarından bordürler; ocaklar ve benzeri yerler için seramikten parçalar, odun sobaları için seramik astarlar, sobalar için özel şekillerde oluşturulan karolar. 85.16 Pozisyonunda yer alan elektrikli ısıtıcı cihazlar bu pozisyonda yer almaz.
(2)     Dekoratif olmayan çiçek saksıları (bahçecilikte kullanılanlar, vb.)
(3)     Kapılar, pencereler, vb. için teçhizat; kollar, tokmaklar, parmak izi kalmasını önleyen levhaları vb; lavabo ve benzerlerine ait zincirlerin topuzları, vb.
(4)     Dükkân tabelaları veya vitrinleri için işaret levhaları ve tabelalar, numaralar, harfler veya diğer işaretler, basılmış bir resim veya metin içersin içermesin aydınlatılmış olmamak kaydıyla (94.05 pozisyonu).
(5)     Esasını seramik maddeler teşkil eden mekanizmalı şişe kapakları (meşrubat şişeleri vb. için olanlar gibi).
(6)     Laboratuvarların genel kullanımına ait kavanozlar ve kaplar, eczacı ve şekerciler için gösterim amaçlı kavanozlar vb.
(7)     Bıçak sapları, okul için mürekkep hokkaları, radyatöre takılan nem sağlayan su kapları, kuş kafeslerine ait aksesuarlar gibi çeşitli diğer eşya.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon dışında kalmaktadır:
(a)        Seramikten takma dişler (90.21 pozisyonu).
(b)       Oyuncaklar, oyun ve spor araç gereçleri (95. Fasıl).
(c)        Düğmeler, pipolar ve diğer mamuller (96. Fasıl).
 

 

Başa dön tuşu