Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 32 – Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler

FASIL 32

DEBAGATTE VEYA BOYACILIKTA KULLANILAN HÜLASALAR; TANENLER VE TÜREVLERİ; BOYALAR, PİGMENTLER VE DİĞER BOYAYICI MADDELER; MÜSTAHZAR BOYALAR VE VERNİKLER; CAM MACUNU VE DİĞER MACUNLAR; MÜREKKEPLER

Fasıl Notları.
1.-   Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
(a)     Kimyaca belirli bir yapıda bulunan izole edilmiş elementler veya bileşikler (32.03 veya 32.04 pozisyonlarında yer alan maddeler, luminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (32.06 pozisyonu), 32.07 pozisyonunda öngörülen şekillerde eritilmiş kuvartz veya diğer eritilmiş silisten elde edilen cam ve ayrıca 32.12 pozisyonun-da yer alan perakende satılacak şekillerde ambalajlanmış boyalar ve diğer boyayıcı maddeler hariç);
(b)     Tannatlar ve 29.36 ila 29.39, 29.41 veya 35.01 ila 35.04 pozisyonlarında yer alan ürünlerin diğer tanen türevleri; veya
(c)     Asfalt sakızı veya diğer bitümenli sakızlar (27.15 pozisyonu).
2.-   Stabilize diazonyum tuzları ve azoik boyaların üretiminde kullanılan bağlayıcılardan oluşan karışımlar 32.04 pozisyonuna dahildir.
3.-   Esası, herhangi bir maddenin boyanmasında veya boyayıcı müstahzar-ların imalinde katkı maddesi olarak kullanılan boyayıcı madde (32.06 pozisyonu sözkonusu olduğunda 25.30 pozisyonunda veya 28 inci Fasıldaki boyayıcı pigmentler, metal pullar ve metal tozları dahil) olan müstahzarlar da 32.03, 32.04, 32.05 ve 32.06 pozisyonlarında yer alır. Bununla beraber, bu pozisyonlara sulu olmayan ortamda dağılan, sıvı veya hamur şeklinde, boya imalinde (emaye dahil 32.12 pozisyonu) kullanılan pigmentler veya 32.07 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 veya 32.15 pozisyonlarındaki diğer müstahzarlar dahil değildir.
4.-   39.01 ila 39.13 pozisyonlarında belirtilen ürünlerin herhangi birinden oluşan çözeltiler (kollodyum hariç), uçucu organik çözücüler içinde, çözücünün ağırlığı çözeltinin ağırlığının %50’sinden fazla olduğu zaman 32.08 pozisyonunda yer alır.
5.-   Bu Fasılda “boyayıcı madde” tabirine yağlı boyalarda dolgu maddesi olarak kullanılan ürünler (boyayıcı pigmentler olarak kullanılmaya uygun olsun olmasın) dahil değildir.
6.-   32.12 pozisyonundaki “ıstampacılığa mahsus varaklar” tabiri sadece, aşağıda yazılı maddelerden oluşan; baskıcılıkta (kitap kapakları veya şapka astarı gibi) kullanılan ince yaprakları ifade eder:
 

 • Metal tozları (kıymetli metallerin tozları dahil) veya pigmentler (tutkal, jelatin veya diğer bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş); veya
 • Metaller (kıymetli metaller dahil) veya pigmentler (herhangi bir maddeden yapılmış mesnet yaprakları üzerine tespit edilmiş olanlar).

  
 GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, debagatte ve derilerin terbiye edilmesinde kullanılan müstahzarları içine alır (bitkisel menşeli debagat hülasaları, sentetik debagat maddeleri(tabii debagat maddeleri ile karışık halde olsun veya olmasın) ve suni samalar).
Keza, bitkisel, hayvansal veya mineral menşeli boyayıcı maddeler, sentetik organik boyayıcı maddeler ve bunlardan elde edilen Müstahzarların bir çoğu (boyalar, seramik boyalar, mürekkepler, vb.) ile, vernikler, kurutucular ve macunlar gibi diğer çeşitli müstahzarlar da bu Fasılda yer alır.
32.03 veya 32.04 pozisyonlarında yer alan eşya ile luminofor (ışık saçıcı) olarak kullanılan türden olan inorganik ürünler (32.06 pozisyonu) ve 32.07 pozisyonunda belirtilen şekillerde eritilmiş kuvartz veya diğer erimiş silikattan elde edilen cam ve perakende satış için şekil verilmiş veya ambalajlanmış boyalar veya diğer boyayıcı maddeler (32.12 pozisyonu) hariç olmak üzere, kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan maddeler veya bileşikler içeren ürünler bu Fasıl haricindedir ve genellikle 28. veya 29. Fasıllarda yer almaktadır.
32.08 ila 32.10 pozisyonlarındaki bazı boyalar ve vernikler veya 32.14 pozisyonundaki macunları söz konusu olduğunda, çeşitli maddelerin birbirleriyle olan karışımları veya bazı maddelerin ilave edilmesi (örn.; sertleştiriciler) kullanımları sırasında yapılmalıdır. Bu tür ürünlerin bu pozisyonda sınıflandırılması için maddelerin aşağıdaki belirtilenleri sağlaması şarttır;
(i)      Hazırlanmış olduğu metod dikkate alınarak, yeniden paketleme yapılmaksızın birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olduğu açıkça anlaşılabilir olmalıdır;
(ii)      Birlikte sunulmuş olmalıdır; ve
(iii)      Sunulmuş oldukları durumda, yapılarından veya nisbi miktarından birbirlerini tamamlayıcı oldukları anlaşılabilir olmalıdır.
Bununla birlikte, bileşimleri veya paketleniş şekilleri dolayısıyla boyaların, verniklerin veya macunların hazırlanışında kullanılacağı açıkça anlaşılır olmak şartıyla, kullanımları sırasında sertleştirici maddenin ilave edilmesi zorunlu olan ürünler bu pozisyonda yer alır, sertleştirici maddenin mevcut olmaması bu ürünlerin bu pozisyon haricinde kalmasına neden olmaz.
 
32.01 –     DEBAGATTE KULLANILAN BİTKİSEL MENŞELİ HÜLASALAR; TANENLER VE BUNLARIN TUZLARI, ETERLERİ, ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ.
3201.10 – Kebrako hülasası
3201.20 – Mimoza hülasası
3201.90 – Diğerleri
(A)    Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar.
Bunlar post veya derilerin dabaklanmasında kullanılan bitkisel hülasalardır. Bunlar genellikle önceden öğütülmüş veya kıyılmış bitkisel maddelerin (odun, kabuklar, yapraklar, meyvalar, kökler, vb.) sıcak su (bazen hafif asitlendirilmiş) ile ekstraksiyonu ile elde edilir. Bu şekilde elde edilen sıvı, filtre edilir veya santrifüjden geçirilir ve sonra konsantre edilir ve bazen de sülfitlerle, vb ile işleme tabi tutulur. Bu şekilde elde edilen hülasalar sıvı haldedirler. Fakat daha ileri bir şekilde konsantre edilerek macun (pasta) veya katı hale getirilebilir. Bütün bu hülasalar değişik oranlarda tanen ve aynı zamanda şeker, mineral tuzlar, organik asitler, vb. gibi maddeleri içerir. Bunlar genellikle kahverengi, sarı veya kırmızımtrak renktedirler.
Debagatte kullanılan başlıca hülasalar; meşe, kestane, kebrako, çam, akasya (mimoza), sumak, halile ağacı meyvası, boya meşesi palamudu, sabah yıldızı (gambier), mangrov veya divi-divi den elde edilmektedir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Esas itibariyle debagatta kullanılan hülasaların üretiminde kullanılan türdeki ham bitkisel maddeler (kuru, doğranmış veya toz halinde olsun olmasın) (04 pozisyonu).
 • Debagatta kullanılan hülasaların sentetik debagat maddeleri ile karışımları (02 pozisyonu).
 • Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler (konsantre edilmiş olsun olmasın) (04 pozisyonu).

 
(B)    Tanenler ve bunların tuzları eterleri, esterleri ve diğer türevleri.
Tanenler (tannik asitler), bitkisel debagat maddelerinin temel aktif unsurlarıdır. 14.04 pozisyonundaki bitkisel hammaddelerin veya yukarıdaki Kısım (A)’da yer alan hülasaların eter veya alkol ile ekstraksiyonundan elde edilmektedir. Bu pozisyon aynı zamanda, organik çözücülerle çıkartılanlar daha az kuvvetli olan mazı palamudu hülasalarını (su ile çıkartılan mazı palamudu tanenleri) da kapsar.
Bu pozisyon, çıkartılma işlemi nedeniyle içinde saflığı bozan maddeler bulunsun veya bulunmasın bütün tanenleri (pirogallik ve katekol tanenler) içine alır.
En yaygın çeşit mazı palamudu tanenidir (gallotannikasit).
Diğer tanenler arasında meşe kabuğu taneni (kuercitannik asit), kestane odunu taneni (kestane tannik asit), kebrako taneni, mimoza taneni vb. yer almaktadır.
Bütün bu tanenler, genellikle beyaz veya sarımtrak şekilsiz tozlar halinde olup, havayla temas ettiklerinde kahverengine dönüşürler. Bazen de pul şeklinde veya iğne, vb. kristaller halinde olabilirler. Bunlar daha çok boyacılıkta mordan olarak, mürekkep yapımında, şarap ve biraların berraklaştırılmasında, eczacılıkta ve fotoğrafçılıkta kullanılırlar.
Bu pozisyonda sınıflandırılan tannatlar arasında; alüminyum, bizmut, kalsiyum, demir, manganez, çinko, hekzametilentetramin, fenazon veya oreksin yer almaktadır. Diğer tanen türevleri asetil tanen ve metilen ditanenlerdir. Bu türevler çoğunlukla tıpta kullanılmaktadır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Kıymetli metal tannatları veya diğer kıymetli metal bileşikleri (43 pozisyonu) veya 28.44 ila 28.46 ve 28.52 pozisyonlarında yer alan tanen türevleri.
 • Gallik asit (18 pozisyonu).
 • 36 ila 29.39 veya 29.41 pozisyonlarındaki ürünlerin tannatları ile diğer tanen türevleri.
 • Sentetik debagat maddeleri (tabii debagat maddeleriyle karışık olsun olmasın) (02 pozisyonu).
 • 01 ila 35.04 pozisyonlarındaki proteinlerin tannatları ve diğer tanen türevleri. Örn; kazein tannat (35.01 pozisyonu), albumin tannat (35.02 pozisyonu), jelatin tannat (35.03 pozisyonu).

 
32.02 –     DEBAGATTE KULLANILAN SENTETİK ORGANİK MADDELER VE DEBAGATTE KULLANILAN ANORGANİK MADDELER; DEBAGATTE KULLANILAN MÜSTAHZARLAR (TABİİ DEBAGAT MADDELERİ İÇERSİN İÇERMESİN); ÖN DEBAGATTE KULLANILAN ENZİMLİ MÜSTAHZARLAR.
3202.10 – Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler
3202.90 – Diğerleri
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:
 
(I)      Debagat ürünleri.
28 veya 29 uncu Fasıllarda yer alan izole haldeki kimyasal olarak belirli bir yapıda olan bileşiklerden oluşmamak şartıyla, bu pozisyonda yer alan debagat ürünleri arasında aşağıdakiler belirtilebilir:
(A)    Sentetik organik debagat maddeleri (bazen “syntans” olarak bilinir).
Açık renkli derilerin elde edilmesinde kullanılabilen bu ürünler genellikle tabii debagat maddelerine karıştırılmakta veya bunlarla birlikte kullanılmakta ve bu suretle tabii debagat maddelerinin deriye nüfuzunu kolaylaştırmaktadır. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır:

 • Aromatik sentanlar: formaldehitin fenolkrezol veya naftalin sülfonik asitleriyle kondenzasyon ürünleri; yüksek molekül ağırlıklı sülfonatlı aromatik hidrokarbonlar; polisülfanamitler ve polihidroksi-poliarilsülfon-sülfonik asitler gibi.
 • Alkilsülfonilklorürler (bazen “sıvı yağ esaslı sentetik debagat maddeler” olarak bilinmektedir).
 • Kısmen veya hemen hemen tamamen suda çözülebilir reçineli debagat maddeleri. Bu maddeler arasında formaldehitin disyandiamid ile, üre veya melamin ile kondenzasyonundan elde edilen bazı ürünler belirtilebilir.

(B)    İnorganik debagat ürünleri veya “mineral debagat maddeleri” (örn. krom, alüminyum, demir veya zirkonyum tuzları esaslı).
Yukarıda (A) ve (B) paragraflarında tarif edilen debagat ürünlerinın, birbirleriyle olan karışımları (organik sentanların krom veya alüminyum tuzları ile olan karışımları gibi) veya tabii debagat maddeleriyle karıştırılmış halde bulunanları da bu pozisyonda sınıflandırılır.
Ayrıca, bu pozisyon, temel kullanımı sentetik debagat maddesi olmakla birlikte boya dengeleyici, ağartıcı gibi ikincil amaçları olan ürünleri de kapsar.
 
(II)    Suni samalar.
Bunlar, derilerin yüzülen kısımlarındaki lif aralarında bulunan proteinli maddelerin ve aynı zamanda kazınmış derideki kireç artıklarının çıkarılmasında kullanılan ve derilerin yumuşamasını ve debagat maddelerinin tesirlerine karşı daha hassas bir hale gelmesini sağlayan türden olan kompleks yapılı müstahzarlardır. Esasını, genellikle seçilmiş enzimler, pankreatin, vb. teşkil eder. Bazen kireci gideren maddelerle veya kepek veya ağaç unu dolgu maddeleriyle karışım halinde olabilir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler (konsantre edilmiş olsun olmasın) (04 pozisyonu)
 • Deri sanayiinde kullanılan türde apre ve finisaj müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve ürünler ve müstahzarlar (örneğin, haşıllar, apreler ve mordanlar) esasen debagat maddesi olarak kullanılan türden olmamak şartıyla (09 pozisyonu).

 
32.03 –     HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MENŞELİ BOYAYICI MADDELER (HAYVANSAL KARALAR DIŞINDAKİ BOYAYICI HÜLASALAR DAHİL), (KİMYASAL OLARAK BELİRLİ BİR YAPIDA OLSUN OLMASIN); BU FASILIN 3 NUMARALI NOTUNDA BELİRTİLEN MÜSTAHZARLARDAN ESASI BİTKİSEL VEYA HAYVANSAL MENŞELİ BOYAYICI MADDELER OLAN MÜSTAHZARLAR.
Bu pozisyon, esas itibariyle boyayıcı madde olarak kullanılan bitkisel ve hayvansal menşeli ürünlerin büyük kısmını kapsar. Bu ürünler genellikle, bitkisel (odun, kabuk, kök, tohum, çiçek, liken, vb.) veya hayvansal menşeli maddelerin su içerisinde, zayıf asitle ve amonyaklı solüsyonlarda bekletilmesi suretiyle veya bazı bitkisel maddelerle olduğu gibi fermantasyon yoluyla elde edilmektedir. Bunlar nispeten kompleks maddelerdir ve genellikle bir veya daha fazla boyayıcı unsuru ve aynı zamanda kullanılan hammaddelerden veya ekstraksiyon işleminden doğan küçük miktarlarda diğer maddeleri (şekerler, tanenler, vb.) içermektedir. Bunlar, kimyasal olarak belirli bir yapıda bileşikler olsun olmasın bu pozisyonda yer alırlar.
 
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:
 

 • Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler ve boyayıcı hülasalar; baggam ağacından (hematein, hematoksilin, vb.), sarı ağaçlarla (sarı boya ağacı, Küba ve Tampiko ağaçları, vb.), kırmızı ağaçlardan (Pernambuco, Lima, Brezilya, vb. ağaçları), sandal ağacı, sarı meşe odunu (quercitron), (kadı hindi) akasyası (açacia catachu), annatto, kızılboya kökü, alkenna, kına fidanı, zerdaçal, acem tohumu taneleri, yabani safran, safran, vb.den elde edilmektedir. Likenlerden elde edilen mor veya kırmızı (orekil ve turnusol) renkli boyayıcı madde, muhtelif üzüm çeşitlerinin dane kabuklarından çıkarılan oenin, ısırgan cinsi otlardan ve muhtelif diğer bitkilerden çıkartılan klorofil, aynı şekilde sodyum klorofil, bakır klorofil ve ksantofil, akgürgen ağacı kabuğundan veya mantar gibi bitkisel maddelerin kısmen ayrılmasından elde edilen Vandyke esmeri (kahverengi) taklidi; İndigofera cinsi bitkilerden (özellikle İndigofera tinçtorin) elde edilen tabii indigod da bu pozisyona dahildir. Bunlar genellikle koyu mavi toz, ezme, kalıp, parça, vb. şekillerde olurlar.

 
(2)     Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler, örn.; koşnil böceklerden genellikle asitli suda veya amonyaklı solüsyonlarda ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen koşnil hülasaları; kermes böceklerinden çıkarılan kırmızı boya hülasası olan kermes, mürekkep balığı mürekkep keselerinden elde edilen kahverengi renk maddesi olan sepya; gomelakadan hazırlanan ve “lak-boya” diye bilinen boyayıcı hülasalar; balık pullarından elde edilen ve esasını guanin ve hipoksantin oluşturan ve kristal şekilli tabii sedef (inci)li pigment.
 
Herhangi bir maddeyi boyamada kullanılan veya boyayıcı müstahzarların yapımında girdi maddeleri olarak kullanılan türden, esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar da bu pozisyon kapsamındadır. Bu müstahzarlara dahil olanlar aşağıda belirtilmiştir:
 
(i)     Bazı ülkelerde tereyağı boyası olarak kullanılan bitkisel sıvı yağlar içindeki roku (annatto) solüsyonları.
(ii)     Suda veya su ile suda çözünen çözücülerin karışımından oluşan ortamlarında dispersiyon (dağılmış ) haldeki tabii sedef(inci)’li pigment. Bu ürün, bazen “inci esansı” diye adlandırılır ve kozmetik müstahzarların ve sulu kaplama maddelerinin imalinde kullanılır.
 
Bununla birlikte bu Fasılın 3 Nolu Not hükmünün son cümlesinde belirtilen müstahzarlar bu pozisyon haricindedir.
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • Karbon karası (03 pozisyonu).
 • Boyayıcı özelliklerinden dolayı pratikte kullanılmayan morin, hematin ve hemin gibi maddeler (Fasıl 29).
 • Sentetik organik boyayıcı maddeler (04 pozisyonu).
 • Hayvansal veya bitkisel menşeli tabii bir boyayıcı maddenin bir baz üzerine tespiti (fixation) suretiyle elde edilen boyayıcı laklar (Örn; karmen lakı, baggam lakı, sarı fıstık ağacı, kırmızı ağaç lakı) (05 pozisyonu).
 • Perakende satışa elverişli şekil ve ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer boyayıcı maddeler (12 pozisyonu).
 • Fildişi karası ve diğer hayvansal karalar (02 pozisyonu).

 
 
32.04 –     SENTETİK ORGANİK BOYAYICI MADDELER (KİMYASAL OLARAK BELİRLİ BİR YAPIDA OLSUN OLMASIN); BU FASILIN 3 NUMARALI NOTUNDA BELİRTİLEN MÜSTAHZARLARDAN ESASI SENTETİK ORGANİK BOYAYICI MADDELER OLAN MÜSTAHZARLAR; FLUORESANLI AYDINLATMA MADDELERİ VEYA LÜMİNOFOR OLARAK KULLANILAN SENTETİK ORGANİK ÜRÜNLER (KİMYASAL OLARAK BELİRLİ BİR YAPIDA OLSUN OLMASIN) (+).

 • Sentetik organik boyayıcı maddeler ve bu Fasılın 3  numaralı Notunda belirtilen müstahzarlardan esası     sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:
 • 3204.11 —  Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

3204.12 — Asit boyalar (metalize olsun olmasın) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar; mordan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.13 — Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.14 — Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.15 —  Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar  dahil) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.16 —  Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar.
3204.17 —  Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar
3204.19 — Diğerleri (3204.11 ila 3204.19 alt pozisyonlarında yer alan boyayıcı maddelerin iki veya daha fazlasından meydana gelen karışımlar dahil)
3204.20 – Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler
3204.90  –   Diğerleri
 
(I) SENTETİK ORGANİK BOYAYICI MADDELER (KİMYASAL OLARAK BELİRLİ BİR YAPIDA OLSUN OLMASIN), BU FASILIN 3 NUMARALI NOTUNDA BELİRTİLEN MÜSTAHZARLARDAN ESASI SENTETİK ORGANİK BOYAYICI MADDELER OLAN MÜSTAHZARLAR
Sentetik organik boyayıcı maddeler genellikle taşkömürü katranının damıtılmasında ortaya çıkan sıvı yağlardan ve diğer ürünlerden elde edilir.
Bu pozisyon, diğerleri meyanında aşağıdakilere uygulanır:
 

 • Karışım halinde olmayan sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olan veya olmayan bileşikler) ve boyayıcı kuvvetini azaltmak veya standardize etmek amacıyla boyayıcı özelliklere sahip olmayan maddelerle (örn.; anhidrit sodyum sülfat, sodyum klorür, dekstrin, nişasta, vb.) sulandırılmış sentetik organik boyayıcı maddeler. Boyanın nüfuzunu ve tespitini kolaylaştırmak maksadıyla içine az miktarda yüzey aktif maddelerin ilave edilmesi boyayıcı maddelerin sınıflandırılmasına tesir etmez. Bu tanıma uyan boyayıcı maddeler genellikle toz, kristal, hamur, vb. halinde olmaktadır.

 
Perakende satışa elverişli şekil ve ambalajlarda bulunan sentetik organik boyayıcı maddeler 32.12 pozisyonunda sınıflandırılır (ilgili pozisyonun Açıklama Notunun C Bendine bakınız).
 
(B)    Birbirleriyle karıştırılmış halde bulunan değişik türdeki sentetik organik boyayıcı maddeler.
(C)    Sentetik organik boyayıcı maddelerin, plastikler, tabii kauçuk, sentetik kauçuk, plastifiyerler veya diğer ortamlar içerisindeki konsantre haldeki dispersiyonları. Bu dispersiyonlar genellikle levhacıklar veya parçacıklar halinde olup kauçuk, plastik, vb.nin hamurunun boyanmasında hammadde olarak kullanılmaktadır.
(D)    İçine nispeten fazla miktarlarda yüzey aktif maddeler veya organik bağlayıcılar katılmış olan sentetik organik boyayıcı maddelerin karışımları, genellikle kütle halindeki plastiklerin, vb.nin boyamakta veya mensucata baskı yapılmasına mahsus müstahzarlarda malzeme olarak kullanılmaktadır. Bunlar, normalde pasta halinde bulunurlar.

 • Herhangi bir maddeyi boyamak için kullanılan türdeki veya boyama müstahzarlarının yapımında yer alan madde türündeki esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan diğer müstahzarlar. Bununla birlikte, bu Fasılın 3 Nolu Not hükmünün son cümlesinde belirtilen müstahzarlar bu pozisyon haricindedir.

 
Bu pozisyonda sınıflandırılan değişik tipte sentetik organik boyayıcı maddeler meyanında (boya veya pigment olarak) aşağıdakiler belirtilebilir:
(1)    Nitrozo veya nitro bileşikleri.
(2)    Mono veya poliazo bileşikleri.
(3)    Stilben’ler.
(4)    Tiazol’ler (örn., tiyoflavin).
(5)    Karbozol’ler.
(6)    Kinoniminin’ler, örn.; azin’ler (indülin’ler, nigrosin’ler, eurhodin’ler, safranin’ler, vb.), oksazinler (gallosiyanin’ler, vb.) ve tiazin’ler (metilen mavisi, vb.); ayrıca endofenol’ler veya indamin’ler.
(7)    Ksanten’ler (pironin, floresin, eozin’ler, rodamin’ler, vb).
(8)    Akridin’ler, kinolinler (örn.; siyaninler, izosiyaninler, kriptosiyaninler).
(9)    Di-veya trifenimetanlar (örn.; auramin ve fuksin).
(10)   Hidrosikinonlar veya antrakinon’lar, örneğin, alizarin.
(11)   Sulfonatlı indigoid’ler.
(12)   Diğer vat (küp) boyaları veya pigmentleri (örn.; sentetik indigo) veya kükürt boyaları veya pigmentler, indigozol’ler vb.).
(13)   Fosfotungstik yeşiller, vb. (32.05 pozisyonunun Açıklama Notunun üçüncü paragrafına bakınız).
(14)   Fitalosiyanin’ler (saf olsalar dahi) ve metalik bileşikler, bunların sulfonatlı türevleri dahildir.
(15)   Sentez yoluyla elde edilen karotenoid’ler (örneğin, b-karoten, 8′-apo_b-karotenal, 8′-apo-bkarotenik asit, etil 8′-apo-b-karotenat, metil 8′-apo-b-karotenat ve kantaksantin).
 
Bazı azo boyayıcı maddeler ekseriya stabilize diazonyum tuzlariyle birleştirici maddelerin karışımından teşekkül eden ve lif üzerinde sabit (çözünmeyen) boyalar meydana getiren ürünler halinde olur. Bu şekildeki karışımlar da keza bu pozisyonda yer alır.
 
Bununla beraber, lif üzerinde aynı sabit azo boyaları meydana getirmek amacıyla boyama sırasında birleştirici olarak ayrı olarak kullanılabilen izole edilmiş diazonyum tuzları (stabilize edilmiş veya standart seviyeye kadar sulandırılmış olsun olmasın) bu pozisyon haricindedir (Fasıl 29).
 
Boyayıcı maddelerin üretiminin muhtelif kademelerde elde edilen ve kendileri boya olmayan ara ürünler de bu pozisyon haricindedir. Bu ara ürünler (örn.; monokloroasetik asit, benzensulfonik veya naftasulfonik asitler, resorsinol, kloronitrobenzenler, nitro-veya nitrozofenoller, nitrozoaminler, anilin, aminlerin nitrolanmış veya sulfolanmış türevleri, benzidin, aminonaftosulfonik asitler, antrakinon, metilanilinler) Fasıl 29’da sınıflandırılır. Bunlar, burada sınıflandırılan bazı ham ürünlerden oldukça farklıdırlar. Örn.; kimyasal olarak “tamamlanmış” olan ve optimum boyama güçlerini sağlamak için sadece basit fiziksel işlem gerektiren fitalosiyaninler.
 
Sentetik organik boyayıcı maddeler, suda eriyebilir veya erimeyen özellikte olabilirler. Özellikle dokumaya elverişli maddeleri boyamada veya üzerine emprime yapılmasında, deri ve köselenin, kağıt ve ahşabın boyanmasında hemen hemen tamamen tabii organik boyayıcı maddelerin yerini tutmaktadır. Ayrıca, boyayıcı lakların hazırlanmasında (32.05 pozisyonu), 32.08 ila 32.10 pozisyonu, 32.12 ve 32.13 pozisyonlarındaki boyaların hazırlanmasında, 32.15 pozisyonundaki mürekkeplerin hazırlanmasında ve plastiklerin, kauçuğun, mumların, sıvı yağların, fotoğrafçılık emülsiyonlarının, vb.nin boyanmasında da kullanılır.
Bu maddelerin bazıları tıbbi amaçlar için veya laboratuvarda reaktif olarak da kullanılmaktadır.
Uygulamada boyayıcı özellikleri için kullanılmayan maddeler bu pozisyon haricindedir, örn.; azulen’ler (29.02 pozisyonu); trinitrofenol (pikrik asit) ve dinitro-orto-krezol (29.08 pozisyonu); hekzanitrodifenilamin (29.21 pozisyonu); metiloranj (29.27 pozisyonu); bilirubin, biliverdin ve porfirin’ler (29.33 pozisyonu); akriflavin (38.24 pozisyonu).
 
(II) FLUORESANLI AYDINLATMA VEYA LUMİNOFOR OLARAK KULLANILAN SENTETİK ORGANİK ÜRÜNLER (KİMYASAL OLARAK BELİRLİ BİR YAPIDA OLSUN OLMASIN)
 
(1)     Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan türdeki organik maddeler, ultraviyole ışınlarını emen ve bunları gözle görülür mavi ışın halinde yansıtan böylece beyaz eşyanın beyazlığını yoğunlaştıran sentetik organik maddelerdir. Bunlar genellikle stilben türevlerinden müteşekkildir.
(2)     Lüminofor olarak kullanılan türdeki organik ürünler hafif ışınların etkisi altında ışıldama veya fluoresan etki meydana getiren sentetik ürünlerdir.
Bu ürünlerin bazıları aynı zamanda boyayıcı madde özelliğine de sahiptir. Bu tür luminoforlara örnek olarak, kırmızı ışık veren plastik  bir  madde içindeki rodamin B verilebilir . Genellikle de toz halindedir.
Luminofor olarak kullanılan organik ürünlerin çoğu (örn.; dietil dihidroksterefitalat ve salisilaldazin) boya maddesi değildirler. Bunlar boya pigmentlerine parlaklıklarını arttırmak için ilave edilir. Bu maddeler kimyasal olarak belirli bir yapıda olsalar dahi bu pozisyonda yer alırlar, fakat lüminesan (ışıldayan) olmayan aynı kimyasallar (örn.; daha az saf, farklı kristalize yapıda) bu pozisyon haricinde kalır (Fasıl 29). Böylece kauçuk için üfleme ajanı olarak  kullanılan türden olan salisilaldazin 29.28 pozisyonunda yer alır.
Luminefor olarak kullanılan organik ürünlerin birbirleriyle veya sentetik organik boyayıcı maddelerle olan karışımları da bu pozisyonda yer alır. İnorganik pigmentlerle karıştırıldığı takdirde bu pozisyona dahil değildir (32.06 pozisyonu).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
3204.11 ila 3204.19 altpozisyonları
 
Esası bu Fasılın 3 Numaralı Notunda belirtilen maddeler olan sentetik organik boyayıcı maddeler ve müstahzarlar, kullanımlarına ve uygulamalarına göre altpozisyonlarına ayrılır. Bu altpozisyonlarındaki ürünler aşağıda tanımlanmıştır.
Dağılan (dispers) boyalar aslında suda çözülmezler, sulu dispersiyondan hidrofobik liflere uygulanan iyonik olmayan boyalardır. Polyester, naylon veya diğer poliamidlerin, selüloz asetat veya akrilik liflerin üzerlerine ve bazı termoplastiklerin yüzey boyanmasında kullanılır.
Asit boyalar, naylona, yüne, ipeğe, modakrilik liflere ve deriye uygulanan suda çözünür anyonik boyalardır.
Mordan boyalar, kendilerini dokumaya elverişli mensucat liflerine bağlayacak bir mordanın (örneğin, krom tuzları) kullanılmasını gerektiren suda çözünür boyalardır.
Bazik boyalar, modakrilik modifiye naylon ve modifiye polyester lifleri veya beyazlatılmamış kağıda tatbik edilen suda çözünür katyonik boyalardır. Bu boyaların orijinal kullanılım alanı, renk parlaklığının renk dayanıklılığından önemli olduğu ipek boyama yün veya tanen-mordanlı pamuk boyama alanlarıdır. Bazı bazik boyalar biyolojik aktivite gösterirler ve antiseptik olarak tıpta kullanılırlar.
Direkt boyalar, elektrolitlerin olduğu sulu bir eriyikte selüloz liflerine dayanıklılık veren suda çözünür anyonik boyalardır. Pamuk, rejenere selüloz, kağıt, deri ve seyrek olarak da naylonu boyamakta kullanılır. Boya dayanıklılığını arttırmak için direkt boyanmış kumaşlar daha sonra işleme (diazotizasyon (tabii durumda) ve birleşme, metal tozlarla kenetlenme veya formaldehitle işleme tabi tutma gibi. tabi tutulurlar
Vat (Küp) boyalar, suda çözünmeyen boyalar olup, alkali banyoda suda çözünür löko forma indirgenirler ve bu formda selülozik liflere uygulanır, sonra da tekrar okside olarak çözünmez renkli keto formuna dönüşür.
Reaktif boyalar, bir kovalent bağ teşkil etmek üzere, lif moleküllerini fonksiyonel gruplarla etki ederek, kendilerini pamuk, yün veya naylon liflerine bağlayan boyalardır.
Pigmentler, kendi kristal veya özel formlarını uygulama işlemi boyunca koruyan sentetik organik boyalardır ( aksine boyamalar çözünme veya buharlaşma suretiyle kristal yapılarını kaybederler, boyama sürecinin daha geç bir aşamasında tekrar kazanırlar). Bunlar yukarıda adı geçen bazı boyaların çözünmez metal tozlarını içerirler.
 
3204.19 Altpozisyonu, diğerleri meyanında aşağıdakileri kapsar:
–      Bu Fasılın 2 Nolu Notunda belirtilen karışımlar;
–      Solvent boyalar, organik solventlerde çözünen ve naylon, polyester veya akrilik lifler gibi sentetik liflere uygulanan veya benzinde, verniklerde, boyalarda, mürekkeplerde, mumlarda, vb. de kullanılan maddelerdir.
 
Bu sentetik organik boyayıcı maddelerin bazıları farklı altpozisyonlarda yer alan iki veya daha fazla uygulama gruplarına aittir. Bunlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
–      Sunuldukları şekli ile hem vat boyalar hem de pigmentler olarak kullanılabilenler, 3204.15 pozisyonunda vat boyalar olarak sınıflandırılırlar.
–      Potansiyel olarak, 3204.11 ila 3204.17 spesifik alt pozisyonlarının iki veya daha fazlasında sınıflandırılabilecek durumlarda olanlar, uygulanabilir en sondaki altpozisyonda sınıflandırılır.
–      3204.11 ila 3204.17 özel altpozisyonlarından birinde ve diğerleri meyanındaki 3204.19 altpozisyonunda potansiyel olarak sınıflandırılabilecek olanlar, özel olarak yer aldıkları altpozisyonda sınıflandırılır.
 
Sentetik organik boyayıcı maddelerin karışımları ve esası bu karışımlar olan müstahzarlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:
–      Aynı altpozisyonda yer alan iki veya daha fazla ürünün karışımları bu altpozisyonda sınıflandırılır.
–      Farklı altpozisyonlarda yer alan (3204.11 ila 3204.19) iki veya daha fazla sayıdaki ürünlerin karışımları 3204.19 altpozisyonlarında sınıflandırılır.
 
Bazen “beyaz boyalar” denilen fluoresanlı aydınlatma maddeleri 3204.11 ila 3204.19 altpozisyonlarının haricinde kalır. Bunlar daha belirgin olarak 3204.20 altpozisyonunda yer almaktadırlar.
 
 
32.05 –     BOYAYICI LAKLAR; BU FASILIN 3 NUMARALI NOTUNDA BELİRTİLEN MÜSTAHZARLARDAN ESASI BOYAYICI LAKLAR OLAN MÜSTAHZARLAR.
Boyayıcı laklar, suda çözünmeyen müstahzarlar olup tabii boyayıcı maddelerin (hayvansal veya bitkisel) veya sentetik organik boyayıcı maddelerin (suda çözünür olsun olmasın) genellikle bir mineral baz (baryum sulfat, aluminyum oksit, kalsiyum sulfat, Çin kili, talk, silika, silisli fosil toprağı, kalsiyum karbonat, vb.) üzerine tespiti suretiyle elde edilir.
Boyayıcı maddelerin bazlar üzerinde tespiti genellikle aşağıdaki yöntemlerle yapılır:

 • Boyayıcı maddelerin çöktürücü unsurlar (tanen, baryum klorür, vb.) vasıtasıyla bazların üzerine çöktürülmesi veya boyayıcı maddeler ile bazların birlikte çöktürülmesi suretiyle.
 • Bazların boyayıcı madde solüsyonları ile boyanması suretiyle.
 • Suda çözünmeyen boyayıcı bir maddenin etkisiz bir baz ile mekaniksel olarak iyice karıştırılması suretiyle.

 
Boyayıcı lakları, mineral elementlerin molekülü bir kısmını oluşturduğu suda çözünmeyen sentetik organik boyayıcı maddeler gibi bazı diğer ürünlerle karıştırmamak gerekir, örneğin kendi metal tuzları halinde çözünmeyen erimiş sentetik organik boyayıcı maddeler (sulfonlanmış boyayıcı maddelerin kalsiyum tuzları, ve fosfor, tungsten, molibdenyum kompleks asitli bazik boyaların tuzları gibi) (32.04 pozisyonu).
Boyayıcı laklar, genellikle 32.04 pozisyonunda yer alan sentetik organik boyayıcı maddelerin oksidasyona karşı mukavemetleri yüksek olanlardan bilhassa azo boyayıcı maddelerden, antrakinondan türeyen vat (küp) boyalardan veya alizarin gibi boyayıcı maddelerden elde edilmektedir. Bu laklar genellikle baskı mürekkeplerinin, duvar kağıtlarının ve yağlı boyaların imalinde kullanılır.
Boyayıcı laklar hayvansal veya bitkisel menşeli organik boyayıcı maddelerden de elde edilebilir (örn.; 32.03 pozisyonunda yer alanlar). Bunlar, diğerleri meyanında, genellikle koşnil hülasasının sulu çözeltisinin şap ile işleme tabi tutulmasından elde edilen ve genellikle sulu boyaların imalinde ve aynı zamanda şerbetlerin, likörlerin, şekerlemelerin, vb. renklendirilmesinde kullanılan koşnil kırmızısı lakı; baggam ağacı lakı, sarıağaç (maki) lakı, kırmızı ağaç lakları vb.ni içine alır.
Bu ürünler daha çok toz halindedir.
Boyayıcı lakların plastikler, kauçuk, plastifiyerler veya diğer ortamlar içindeki konstantre haldeki dispersiyonları da bu pozisyona dahildir. Bu dispersiyonlar genellikle küçük parça ve levhacıklar halinde olup, kütle halindeki kauçuk, plastik, vb. boyanmasında hammadde olarak kullanılmaktadır.
Boyayıcı müstahzarların yapımında girdi olarak kullanılan veya herhangi bir maddeyi boyamak için kullanılan türdeki esası boyayıcı lak olan diğer bazı müstahzarlar da bu pozisyona dahildir. Bununla birlikte bu Fasılın 3 Nolu Not hükmünün son cümlesinde belirtilen müstahzarlar bu pozisyon haricindedir.
Bu pozisyon Japon (veya Çin lakını) kapsamaz (13.02 pozisyonu).
        
32.06 –     DİĞER BOYAYICI MADDELER; BU FASILIN 3 NUMARALI NOTUNDA BELİRTİLEN MÜSTAHZARLAR (32.03, 32.04 veya 32.05 POZİSYONLARINDAKİLER HARİÇ); LÜMİNOFOR OLARAK KULLANILAN ANORGANİK ÜRÜNLER (KİMYASAL OLARAK BELİRLİ BİR YAPIDA OLSUN OLMASIN).
– Esası titandioksit olan pigmentler ve müstahzarlar
3206.11 — Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80 veya daha fazla titandioksit içerenler
3206.19 — Diğerleri
3206.20 – Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar
– Diğer boyayıcı maddeler ve diğer müstahzarlar:
3206.41 — Ultramarin ve esası ultramarin olan müstahzarlar
3206.42 — Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar
3206.49 — Diğerleri
3206.50 – Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler
 
(A) DİĞER BOYAYICI MADDELER; BU FASILIN 3 NUMARALI NOTUNDA BELİRTİLEN MÜSTAHZARLAR (32.03, 32.04 veya 32.05 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ)
Bu pozisyon, mineral menşeli boyayıcı maddeleri veya inorganik boyayıcı maddeleri kapsar.
Bununla birlikte, aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)     Mikalı tabii demir oksitler; boyayıcı topraklar (kalsine edilmiş ya da birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) (25.30 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
(b)     Kimyasal olarak belirli bir yapıda ve izole halde olan inorganik boyayıcı maddeler (Örn; bazik kurşun karbonat; demir, kurşun,krom veya çinko oksitler; çinko veya civa sülfürler; kurşun kromat (Fasıl 28); Schweinfurt yeşili (bakır aseto, arsenit) (29.42 pozisyonu).
(c)     Metalik pullar ve tozlar (Bölüm XIV veya XV).
 
Bu pozisyonda yer alan boyayıcı maddeler aşağıda belirtilmiştir:
 

 • Titanyum dioksit bazlı pigmentler. Bunlar, yüzey işlem görmüş veya kalsiyum, baryum sülfat ya da diğer maddelerle karıştırılmış titanyum dioksiti kapsar. Bunlar, üretim sürecinde, kendisini pigment olarak kullanılmaya uygun hale getiren bazı fiziksel özellikler elde etmek için hususi olarak bileşimler eklenen titanyum dioksiti de kapsar. Belirli özellikleri sebebiyle pigment olarak kullanıma uygun olmayan diğer özel üretilmiş titanyum dioksit başka pozisyonlar altında yer alır (örn. 38.15, 38.24 pozisyonları). Karışmamış ve yüzey işlem görmemiş titanyum dioksit 23 pozisyonunda sınıflandırılır.”

(2)    Esası krom bileşikleri olan pigmentler. Bunlara Kurşun kromat ile kurşun sülfat gibi diğer inorganik ürünlerin karışımından oluşan sarı pigmentleri ve kromoksitin diğer maddelerle karışımından oluşan yeşil pigmentler dahildir.
(3)     Ultramarin. Ultramarin mavisi, daha önceden lacivert taşından (lapis lazuli) kompleks bir bileşik olarak elde edilirken şimdi muhtelif silikatlar, alüminatlar, sodyum karbonat, kükürt, vb. karışımlarının işleme tabi tutulmasıyla suni olarak hazırlanmaktadır. Yeşil, pembe ve mor renkteki ultraminlerde bu pozisyonda yer alır. Fakat bazen sarı ultramin olarak bilinen bir kısım karışım halinde olmayan kromatlar bu pozisyon haricinde kalır (28.41 pozisyonu).
(4)    Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler, çinko sülfür ve baryum sulfatın değişik oranlarındaki karışımlarından oluşan beyaz pigmentler gibi.
(5)    Esası kadmiyum bileşikleri olan pigmentler. Örn.; kadmiyum sulfür ile baryum sulfat karışımlarından oluşan sarı pigmentler ve kadmiyum sulfür ile kadmiyum selenit karışımından oluşan kadmiyum kırmızısı.
(6)    Prusya mavisi (Berlin mavisi) ve esası hekzasiyanoferrat (ferrosiyonürler ve ferrisiyanürler) olan diğer pigmentler. Prusya mavisi, kimyasal olarak belirli bir yapıda olmayan ferrik ferrosiyanürlerden oluşmaktadır. Bir alkali ferrosiyanür ile demir tuzunu çökelterek ve sonra hipoklorit ile okside ederek elde edilir. Mavi renkte ve amorf (şekilsiz)katı halde olup bu pozisyonda yer alan bir çok pigmentlerin hazırlanmasında kullanılır. Bunlar arasında baryum sülfat ve kaolin ile işlem görmesinden elde edilen mineral mavi,krom sarısı ve bazen de baryum sülfat ile işlem görmesinden elde edilen İngiliz yeşili veya milori yeşili, çinko kromat ile işlem görmesinden elde edilen çinko yeşili ve okzalit asit ile işlem görmesinden elde edilen renkli mürekkeplere mahsus bileşikler belirtilebilir. Turnbull mavisi ise, kimyasal olarak belirli bir yapıda olmayan sade veya karışım halinde ferrosiyanürlerden oluşmaktadır.
(7)    Mineral karalar (25.30 veya 28.03 pozisyonundakiler hariç), örn.:
(a)     Şist karası, bitümenli şistlerin kısmi kalsinasyonu ile elde edilen çeşitli silikatlar ile karbonun bir karışımıdır.
(b)     Silis karası, taşkömürü veya kizelgur karışımının kalsine edilmesi suretiyle elde edilir.
(c)     “Alu karası” olarak bilinen ürün, boksit ve taşkömürü katranı zifti veya gres yağları karışımının kalsine edilmesi suretiyle elde edilen aluminyum oksit ve karbon karışımıdır.
(8)    Boyayıcı topraklar. Bunlar içine çok küçük miktarlardaki sentetik organik boyayıcı maddeler katılarak renkleri daha canlı hale getirilmiş topraklardır (renkleri bu şekilde daha canlı bir hale getirilmemiş bulunan boyayıcı topraklar (birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) 25.30 pozisyonunda yer alır. İlgili Açıklama Notuna bakınız).

 • Çözünebilir Vandyke esmeri ve benzeri ürünler, genellikle 25.30 pozisyonundaki boyayıcı toprakların (Vandyke esmeri, Köln toprağı veya Kassel toprağı, vb.) amonyak veya potasyum hidroksit solüsyonları ile işleme tabi tutulmasından elde edilmektedir.

(10)   Esası kobalt bileşikleri olan pigmentler, örn., serülen(cerulean) mavisi.
(11)   Çok ince öğütülmüş metal cevherlerinden oluşan pigmentler, örn; ilmenit.
(12)   Çinko grisi (çok fazla safsızlık içeren çinko oksit).
(13)   Sentetik sedef (inci) pigmentleri, inorganik incili pigmentler gibi, örn;

 • Az miktarda organik yüzey aktif madde ilave edilmiş bizmut oksi klorür;
 • Bizmut oksi klorürle, titandioksitle veya titandioksit ve ferrik oksitle kaplanmış mika.

Bu ürünler çeşitli kozmetik müstahzarların imalinde kullanılır.
Organik boyayıcı maddeler katılmış inorganik pigmentler de bu pozisyonda sınıflandırılır.
Bu ürünler esas itibariyle seramik sanayiine mahsus boyaların ve pigmentlerin imalinde (32.07 pozisyonu Açıklama Notuna bakınız), 32.08 ila 32.10 ve 32.12 pozisyonlarındaki her çeşit boyalar, emayeler ve verniklerin imalinde, 32.13 pozisyonunda yer alan resim, eğitim ve afiş boyalarının imalinde ve baskı mürekkeplerinin (32.15 pozisyonu) imalinde kullanılan primer maddelerdir.
Bu pozisyon, ayrıca, yukarıda bahsedilen boyayıcı madde esaslı müstahzarları ve aşağıda belirtilen şekillerde hazırlanmış bulunan boyayıcı müstahzarların yapımında girdi olarak kullanılan veya her hangi bir maddeyi boyamaya mahsus çeşitte olan, 25.30 pozisyonu veya 28. Fasılda yer alan boyayıcı pigmentleri ve metalik tozlar ve metalik pulları kapsar:
 
(I)           Plastik, tabii ve sentetik kauçuk, plastifiyer veya diğer ortamlardaki konsantre edilmiş dispersiyonlar. Bu dispersiyonlar, kütle halindeki plastikler, kauçuk, vb. boyanmasında hammadde olarak kullanılır.
veya
(II)          Oldukça yüksek oranlarda yüzey aktif ürünlerle veya organik bağlayıcılarla karışım halinde olanlar. Bunlar genelde kütle halindeki plastiklerin, vb. boyanmasında kullanılmakta ve mensucat emprimelerine mahsus müstahzarların imalatında girdi olarak kullanılmaktadır ve normal olarak pasta (macun) halindedir.
Bununla beraber, bu Fasılın 3 Nolu Not hükmünün son cümlesinde belirtilen müstahzarlar bu pozisyon haricindedir.
Keza, aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:
 
Yağlı boyalarda dolgu maddesi (ekstender) olarak kullanılan ürünler (“boyayıcı distemper” için elverişli olsun olmasın), örneğin:
(a)  Kaolin (25.07 pozisyonu).
(b)  Kalsiyum karbonat (25.09 veya 28.36 pozisyonları).
(c)  Baryum sulfat (25.11 veya 28.33 pozisyonları).
(d)  Diatemaceous toprak (25.12 pozisyonu).
(e)  Kayagan taşı (arduvaz) (25.14 pozisyonu).
(f)   Dolomit (25.18 pozisyonu).
(g)  Magnezyum karbonat (25.19 veya 28.36 pozisyonları).
(h)  Alçı taşı (25.20 pozisyonu).
(ij)  Amyant (asbest)(25.24 pozisyonu)
(k)  Mika (25.25 pozisyonu).
(l)   Talk (25.26 pozisyonu).
(m) Kalsit (karbonatlı kireç) (25.30 pozisyonu).
(n)  Aluminyum hidroksit (28.18 pozisyonu).
(o) Yukarıda (a) ila (n) maddelerinde belirtilen ürünlerin ikisinin veya daha fazlasının karışımları (genellikle 38.24 pozisyonu).
 
(B) LÜMİNOFOR OLARAK KULLANILAN ANORGANİK ÜRÜNLER (KİMYASAL OLARAK BELİRLİ BİR YAPIDA OLSUN OLMASIN)
Luminofor olarak kullanılan inorganik ürünler, görülebilen veya görülemeyen ışınların(güneş ışınları, kızıl ötesi ışınlar, katot ışınları, X-ışınları, vb.) etkisi altında bir lüminesan (fluoresans veya fosforesans) olayını meydana getiren ürünlerdir.
Bu ürünlerin çoğu gümüş, bakır veya manganez gibi “aktive edici” ürünlerin çok az miktardaki varlığı ile aktif hale getirilmiş metal tuzlarından oluşmaktadır. Örn; gümüş veya bakır ile aktif hale getirilmiş çinko sülfür, bakır ile aktif hale getirilmiş çinko sülfat ve manganez ile aktif hale getirilmiş çinko berilyum silikat.
Bu ürünlerin diğer bir kısmı ise lüminesan özelliklerini aktive edici ürünlerin mevcudiyetine değil, onlara çok özel mahiyette kristalize bünyeli hale getiren bir işleme borçlu olan metal tuzlardır. Kimyasal olarak belirli bir yapıda olan ve başka herhangi bir maddeyi içermeyen bu tür ürünlere kalsiyum tungstat ve magnezyum tungstat dahildir. Aynı kimyasal ürünlerin lüminesan şeklinde olmayanları (örn.; daha az saf, farklı kristalize yapıda olanları) bu pozisyonun dışında kalır (Fasıl 28). Böylece reaktif olarak kullanılan “amorf” kalsiyum tungstat 28.41 pozisyonunda yer alır.
Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler bazen, kendilerine lüminesan özellik kazandıran eser miktarda radyoaktif tuzlar içerirler. Bunlar, radyo aktif madde içeren karışımlar olarak düşünülmeli ve eğer radyoaktivite seviyesi 74 Bq/g (0.002 mCi/g) üstünde ise 28.44 pozisyonunda sınıflandırılmalıdır.
Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünlerin birbirleriyle olan karışımları (örn; bakırla aktif hale getirilmiş çinko sülfürün yine bakırla aktif hale getirilmiş çinko kadmiyum sülfürle karışımı) veya inorganik boyayıcı pigmentler (28. Fasılda yer alanlar veya yukarıda (A) bendinde belirtilenler) ile olan karışımları da bu pozisyonda yer alır.
Lüminoforlar, lüminesan boyaların yapımında ve televizyon, osiloğraf, radyograf, radyoskopi veya radar aletlerinin ekranlarını kaplamada veya floresans aydınlatma tüplerinin yapımında kullanılmaktadır.
Her ne şekilde ve kullanım amaçları ne olursa olsun, 28.43 ila 28.46 ve 28.52 pozisyonlarındaki tariflere uyan ürünler bu pozisyon haricindedir. (örn.; itriyum oksit ve europium oksit karışımı).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 
 3206.19 Altpozisyonu
 
%80’den daha az titanyum dioksit içeren müstahzarlara plastik, doğal ve sentetik kauçuk veya plastifiyerlerin içerisindeki konsantre edilmiş dispersiyonlar dahildir. (Bunlar kütle halindeki plastik, kauçuk, vb. boyanmasında kullanılan üstübeç olarak bilinir.)
 
32.07 –     SERAMİK, EMAYE VEYA CAM SANAYİİNDE KULLANILAN MÜSTAHZAR PİGMENTLER, MÜSTAHZAR DONUKLAŞTIRICILAR VE MÜSTAHZAR BOYALAR, CAM HALİNE GELEBİLEN TERKİPLER, SIRLAR, SIVI CİLALAR VE BENZERİ MÜSTAHZARLAR; TOZ, GRANÜL VEYA PUL ŞEKLİNDEKİ CAM HAMURU VE DİĞER CAMLAR.
3207.10 – Müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar,  müstahzar boyalar ve benzeri müstahzarlar
3207.20 –  Cam haline gelebilen terkipler, sırlar ve benzeri  müstahzarlar
3207.30 –  Sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar
3207.40 –  Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde)
Bu pozisyon, seramik sanayiinde (porselen, çanak, çömlek, fayans, vb.), cam sanayiinde ve metal eşyanın boyanmasında veya finisajinda kullanılan bir dizi müstahzarı kapsamaktadır.
 
(1)     Müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar ve müstahzar boyalar, oksitlerin, (antimon, gümüş, arsenik, bakır, krom, kobalt, vb. oksitleri) veya tuzların (florürler, fosfatlar, vb.) eritici veya diğer maddeler katılarak veya katılmaksızın ısıl işleme tabi tutulması ile ortaya çıkan kuru karışımlar olup, uygulamadan sonra yüksek ısı işlemine (genellikle 300°C nin üstü) tabi tutulurlar. Bunlar, seramik pişirme esnasında renkli veya donuk bir yüzey elde etmek için kullanılırlar. Bunlar cam haline gelebilen terkiplerle birleşmiş olabilirler veya cam haline gelebilen terkiplerin uygulanmasından önce eşyanın üzerine sıvanırlar.
(2)     Cam haline gelebilen terkipler silisin diğer ürünlerle (feldispat, kaolin, alkaliler, sodyum karbonat, alkali-toprak metal bileşikleri, kurşun oksit, borik asit, vb.) teşkil ettiği karışımlar olup, ısı altında camlaşarak parlak veya mat (donuk) bir yüzey meydana getirirler. Çoğu durumda bu terkipleri teşkil eden unsurlar bir ön işlemle birlikte eritilerek kaynaştırılır ve toz haline getirilmiş frit şeklinde karışımda bulunur (aşağıya bakınız).
Cam haline gelebilen terkipler şeffaf (renkli veya renksiz) olabileceği gibi donuklaştırıcı maddeler veya pigmentler katılmak suretiyle donuklaştırılmış olabilir. Bazen pişirmeden sonraki soğuma  safhasında dekoratif kristalleştirmeler oluşturan maddeler (Örn.; titan veya çinko oksit) ilave edilir. Cam haline gelebilen terkipler genellikle toz veya granül halinde bulunur.
(3)     Sırlar (engobes), esası kil olan yarı akıcı macun (boyalı olsun olmasın) halinde olup, seramik eşyanın pişirilmesinden önce veya ilk pişirme işleminden sonra kısmen (motif şeklinde) veya tamamen kaplanmasında kullanılır.
(4)     Sıvı cilalar, metal bileşiklerin terebentin esansında veya diğer organik çözücülerdeki solüsyonları veya süspansiyonlarıdır ve seramiklerin veya cam eşyanın dekorasyonunda kullanılır. En yaygın kullanılanları altın, gümüş, aluminyum veya krom cilalarıdır.
(5)     Cam hamuru (firit) ve tüm diğer cam çeşitleri (erimiş kuvartzdan veya diğer erimiş silisten elde edilen vitrit ve cam dahil) toz, granül veya pul (boyanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın) şeklindedirler.
Bu ürünler, seramikten, camdan veya metalden mamul eşyanın kaplanmasında kullanılan terkiplerin hazırlanmasında kullanıldığı gibi başka amaçlarla da kullanılmaktadır. Örn.; cam hamurui (mayası) yukarıda (2) numaralı paragrafta belirtilen  cam  haline gelebilen terkiplerin hazırlanmasında kullanılır. Cam tozları veya granülleri bazan laboratuvar kullanımı için disk, levha, tüp, vb. teşkil edecek şekilde sinterlenir.
Vitrit, genellikle elektrikli aksam ve parçanın izolasyonunda (Örn.; elektrik ampullerinin diplerindeki kontak uçlarının izolasyonunda) kullanılır.
Cam tozlarının diğer çeşitleri, aşındırıcı madde olarak, kartpostalların süslenmesinde, Noel ağacı dekorasyonlarında, renkli cam eşya imalinde, vb. kullanılmaktadır.
Yukarıda paragraf (5)’te belirtilen ürünler şayet toz, granül veya puldan başka şekilde iseler bu pozisyon haricindedir ve genellikle 70. Fasılda yer almaktadırlar. Bu husus özellikle kütle halindeki “vitrit” ve “emaye” cam (70.01 pozisyonu), çubuk, sırık veya boru şekline konulmuş emaye cam (70.02 pozisyonu) ve sinema perdelerinin, işaret levhalarının, vb. kaplanmasında kullanılan küçük, düzgün şekilde küresel taneciklere (mikro küreler) (70.18 pozisyonu) uygulanır.
 
32.08 –     ESASI SENTETİK POLİMERLER VEYA KİMYASAL OLARAK TADİL EDİLMİŞ TABİİ POLİMERLER OLAN, SUSUZ BİR ORTAMDA ERİYEN VEYA DAĞILAN BOYALAR VE VERNİKLER (EMAYE VE LAKLAR DAHİL); BU FASILIN 4 NUMARALI NOTUNDA BELİRTİLEN ÇÖZELTİLER.
3208.10 – Esası poliester olanlar
3208.20 – Esası akrilik veya vinil polimer olanlar
3208.90 – Diğerleri
 
(A) BOYALAR (EMAYELER DAHİL)
Bu pozisyondaki boyalar, çözünmeyen boyayıcı maddelerin (başlıca mineral veya organik pigmentler, boyayıcı laklar) veya metalik pulların veya tozların bir bağlayıcı unsur içeren susuz bir ortamda eriyen veya dağılan dispersiyonlarıdır. Bu bağlayıcı, film tabakası oluşturan bir madde olup, sentetik polimerlerden (fenolik reçineler, amino-reçineler, ısı ile sertleşen (termoseting) veya diğer akrilik polimerler, alkidler ve diğer polyesterler, vinil polimerler, silikonlar, epoksi reçineler ve sentetik kauçuk gibi) veya kimyasal olarak tadil (modifiye) edilmiş tabii polimerlerden (selülöz veya tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) oluşmaktadır.
Kurutucular (esası kobalt, manganez, kurşun veya çinko bileşikleri olan), koyulaştırıcı maddeler (aluminyum sabunlar ve çinko sabunlar), yüzey aktif maddeler, sulandırıcılar veya dolgu maddeleri (baryum sülfat, kalsiyum karbonat, talk, vb.) ve kabuk bağlamayı önleyici (anti-skinning) maddeler (örn.; bütanon oksim) gibi maddelerden deği-şen miktarlarda özel amaçlar için taşıyıcıya ilave edilebilir.
Çözücü içinde inceltilmiş boyalar, çözücü ve incelticiler uçucu sıvılardır (white sprit, toluen, sakız, odun veya sülfat terebentin, sentetik solvent karışımları, vb. gibi) ve katı bağlayıcıyı çözmek ve uygulamayı kolaylaştırarak boyaya düzgün bir akıcılık vermek için ilave edilirler.
Bu karışım bir vernikten oluşursa, boya, emaye olarak bilinir; kurumaya bırakıldığında parlak veya mat olabilen özellikte yumuşak veya katı bir tabaka teşkil eder.
Çözücü içinde inceltilmiş boyalar ve emayelerin formülasyonu, özel kullanımlarına bağlıdır ve bu tür ürünler normal olarak birkaç pigment ve birkaç bağlayıcı içerirler. Kuruduktan sonra, tatbik edildikleri yüzey üzerinde yapışkan olmayan, donuk, boyalı bir tabaka, parlak veya mat bir tabaka teşkil ederler.
 
(B) VERNİKLER (LAKLAR DAHİL)
Bu pozisyondaki vernikler ve laklar, yüzeylerin korunması veya dekorasyonu için kullanılan sıvı müstahzarlardır. Bunlar, esası çözücü ve inceltici katılmış sentetik polimerler (sentetik kauçuk dahil) veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler (selüloz nitrat veya diğer selüloz türevleri, novolaklar veya diğer fenolik reçineler, amino reçineler, silikonlar, vb.) olan müstahzarlardır. Bunlar, kuru, suda çözünmeyen, nispeten sert, az yada çok şeffaf veya yarı şeffaf, düzgün, parlak, mat veya saten görünümünde olabilen tabaka teşkil ederler.
Bunlara, bileşiminde çözünebilen türdeki bir boyayıcı madde ilave edilerek renk verilebilir. (Boyalarda ve emayelerde, boyayıcı madde “pigment” olarak adlandırılır ve ortamda çözünmezler – yukarıdaki (A) Kısmına
Bu boyalar, vernikler ve laklar en yaygın olarak bir fırça veya rulo ile uygulanırlar. Sanayii de başlıca kullanma yöntemi ise sprey, daldırma ve makina-kaplamadır.
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyona dahildir:
 
 
(1)     Uygulama anında seyreltilecek (sulandırılacak) vernikler. Bunlar, az miktarda bir solventte çözünmüş reçine ve kabuk bağlamayı önleyici (anti-skinning) maddeler ihtiva ederler ve bazı üçüncül tiksotropik maddeler veya kurutucu maddeler bunları sadece vernik olarak kullanılmaya uygun hale getirirler . İkincil unsurların da solüsyon içinde olduğu bu tanım kapsamındaki verniklerin bu Faslın 4 Nolu Notunda belirtilen solüsyonlardan ayırt edilmesi, kendi ilgili ikincil unsurların kimyasal tabiatındaki farklılık ve bu unsurların yapmış olduğu fonksiyonlardaki farklılıkların sonucuna bağlıdır.
(2)     Işınla kuruyan vernikler, foto-başlatıcılı olsun olmasın,  uçucu çözeltiler içinde bulunan oligomerler (örneğin; iki, üç veya dörtlü monomer birimlerinden oluşmuş polimerler gibi) ve çapraz bağlı monomerlerden oluşur. Bu vernikler, mor ötesi, kızıl ötesi, X ışınları, elektron demetleri veya diğer ışınların etkisi ile çapraz bağlı, çözücülerden etkilenmeyen ağ yapısı biçimini alarak, kurutulurlar. Bu tip ürünler, sadece vernik olarak kullanıma mahsus olduğu açık şekilde belli olmadıkça bu pozisyonda yer almaz. Fotoğrafik (ışık enerjisi ile faaliyete geçen) emülsiyon olarak kullanılan türden olan benzeri ürünler ise 37.07 pozisyonunda yer alır.
(3)     Aşağıda (C)’de tanımlanan polimerlerin solüsyonları şeklindeki vernikler, (yani 39.01 ila 39.13 pozisyonunda yer alan maddelerden elde edilenler) 39.01 ila 39.13 pozisyonlarındaki ürünlerin imalatı için gerekli olanlar hariç olmak üzere, kabuk bağlamayı önleyici maddeler (anti-skinnig), bazı thixotropik veya kurutucu maddeler gibi bunları yalnızca vernikler olarak kullanıma uygun hale getiren ilave maddeleri yapısında bulunduranlar (çözücünün ağırlığı ne olursa olsun).
 
Bu Fasılın 4 Nolu Notunda belirtilen solüsyonlar bu kısım haricindedir (aşağıdaki Kısım (C)’ye bakınız).
 
(C) 32. FASILIN 4 NOLU NOTUNDA BELİRTİLEN SOLÜSYONLAR
 
Bu Fasılın 4 Nolu Notu gereğince, aşağıda belirtilen yapıdaki solüsyonlar (kolloidonlar hariç), bu pozisyonda yer almaktadır:
 
–    39.01 ila 39.13 pozisyonlarında tanımlanan ürünlerden bir veya daha fazlası ile bu ürünlerin imalinde gerekli olan hızlandırıcılar, geciktiriciler, çapraz bağlayıcı maddeler gibi herhangi çözünmüş haldeki maddelerin (boyayıcı maddeler gibi çözünebilir unsurlar ile dolgu maddeleri ve pigmentler gibi çözünemeyen unsurlar ve tarifenin diğer kuralları gereğince bu pozisyonlara dahil olabilecek bütün ürünler hariç olmak üzere) uçucu organik çözücüler içindeki çözeltileri (solventin ağırlığı solüsyonun ağırlığının % 50 sini geçtiği hallerde).
–    Yukarıda belirtilen ürünlerin bir veya daha fazlası ile plastifiyerlerin uçucu organik çözücüler içindeki çözeltileri (solventin ağırlığı solüsyonun ağırlığının %50 sini geçtiği hallerde).
 
Buna karşılık, eğer uçucu organik çözücünün ağırlığı çözeltinin (solüsyonun) ağırlığının % 50 sini geçmiyorsa, bu tür çözeltiler (solüsyonlar) 39. Fasılda yer alır.
 
“Uçucu organik çözücüler” tabiri terebentin gibi bir hayli yüksek kaynama sıcaklığı olan çözücüleri de içerir.
 
Yukarıda kısım (B)’nin sondan bir önceki paragrafındaki müstahzarlara benzer yapıdaki tutkallar veya net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda perakende satış için hazırlanmış olan tutkallar bu pozisyon haricindedir (35.06 pozisyonu).
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:
(a)     Yüksek oranda dolgu maddesi katılmış plastik esaslı, spatula, mala, vb. ile tatbik edilen ve geleneksel macunlara benzeyen duvar, taban, vb. için kullanılan yüzey müstahzarları (32.14 pozisyonu).
(b)     Nitelik olarak boyaya benzer yapıda olmakla beraber boya olarak kullanılmaya elverişli olmayan baskı mürekkepleri (32.15 pozisyonu).
(c)     33.04 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen şekillerde hazırlanmış olan tırnak parlatıcıları tipindeki vernikler.
(d)     Daktilo yazılarında, el yazılarında, fotokopilerde, ofset baskı kalıplarında veya benzerlerindeki hataları veya diğer istenmeyen işaretleri kapatmak için kullanılmak üzere, perakende satışa hazır ambalajlar içinde bulunan ve esasen pigmentler, bağlayıcılar ve çözücülerden oluşan düzeltme sıvıları ile mumlu kağıt düzeltme müstahzarı olarak perakende satışa hazır ambalajlar içinde bulunan selülöz vernikler (38.24 pozisyonu).
(e)     Kollodiyonlar (çözücünün (solvent) oranı ne olursa olsun) (39.12 pozisyonu).
 
32.09 –     ESASI SENTETİK POLİMER VEYA KİMYASAL OLARAK TADİL EDİLMİŞ TABİİ POLİMERLER OLUP, SULU ORTAMDA DAĞILAN VE ÇÖZÜLEN BOYALAR VE VERNİKLER (EMAYE VE LAKLAR DAHİL). 
3209.10 – Esası akrilik veya vinil polimer olanlar
3209.90 – Diğerleri
Bu pozisyonda yer alan boyalar, çözünmeyen boyayıcı maddelerin (başlıca mineral veya organik pigment veya boyayıcı laklar) dispersiyonları ve dolgu maddeleri ile karıştırılmış,  sulu ortamda, esası, sentetik polimerler veya kimyasal olarak modifiye edilmiş tabii polimerler olan bir bağlayıcının dispersiyonlarından veya solüsyonlarından oluşmaktadır. Boyaları stabilize etmek için yüzey gerilimini azaltıcı (sülfaktanlar) maddeler ve koruyucu kolloidler ilave edilir. Bu pozisyondaki vernikler, boyalara benzemekle beraber yapılarında pigment içermezler. Ancak, yapılarında bağlayıcılar içinde çözünebilen boyayıcı maddeleri bulundurabilirler.
Film tabakası oluşturucu madde olan bağlayıcı unsur, poliakrilik esterler, polivinil asetat ve polivinil klorür gibi polimerlerden veya butadien ve stirenin kopolimerizasyon ürünlerinden oluşmaktadır.
“Sulu ortam” tabiri, su veya su ile suda çözünebilen bir solventin karışımından oluşan herhangi bir ortamı ifade eder.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)     Yüksek oranda dolgu maddesi katılmış plastik esaslı ve spatula, mala, vb. ile tatbik edilen, geleneksel macunlara benzeyen, duvar, döşeme, vb. için kullanılan yüzey müstahzarları (32.14 pozisyonu).
(b)     Nitelik olarak boyaya benzer yapıda olmakla beraber boya olarak kullanılmaya elverişli olmayan baskı mürekkepleri (32.15 pozisyonu).
 
32.10 –     DİĞER BOYALAR VE VERNİKLER (EMAYELER, LAKLAR VE “DİSTEMPERLER” DAHİL); DERİLERİN FİNİSAJINDA KULLANILAN MÜSTAHZAR SULU PİGMENTLER.
 
(A) BOYALAR (EMAYE DAHİL)
 
Bu pozisyonda yer alan boyalara (emayeler dahil) aşağıdakiler dahildir:
(1)     Kurutucu sıvı yağlar (keten yağı gibi) tadil edilmiş olsun olmasın veya tabii reçineler, sulu veya susuz bir ortamda dağılan veya çözünen, pigment katılmış.
(2)     Sertleştirici ve pigment içeren fakat yapısında herhangi bir çözücü veya başka bir ortam bulundurmayan sıvı bağlayıcılar (sentetik veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler dahil).
(3)     Esası kauçuk olan (sentetik kauçuk hariç), susuz ortamda dağılan veya çözünen ya da sulu ortamda dağılan, pigment ilave edilmiş boyalar. Bu tür boyalar, esnek bir kaplama sağlamak üzere ince bir tabaka halinde uygulanır.
 
(B) VERNİKLER (LAKLAR DAHİL)
Bu pozisyonda yer alan vernikler şunlardır;
(1)     Yağlı vernikler. Bu nevi verniklerde film tabakasını oluşturan unsur, kurutucu sıvı bir yağ (örneğin; keten tohumu yağı) veya bu yağ ile tabii veya suni reçinelerin veya zamkların karışımından oluşmaktadır.
(2)     Esası laklar, tabii veya suni reçineler ya da zamklar olan vernikler ve laklar. Bunlar, esas olarak zamkların veya tabii reçinelerin veya suni reçinelerin (gomelaka, kopal, kolofan, damar, vb.) alkol içinde (alkollü vernikler), zamklar içinde, odun veya sülfat terebentininde, white spritte, asetonda, vb. içindeki solüsyonları veya dispersiyonlarıdır.
(3)     Esası bitümen, zift veya benzeri ürünler olan vernikler (bunlar bazan siyah japon, siyah vernikler, vb. olarak bilinir) (bitümen, vb. esaslı vernikler ile 27.15 pozisyonunda yer alan bazı karışımlar arasındaki ayırım için, söz konusu pozisyonun Açıklama Notunun (e) kısmına bakınız).
(4)     Solvent içermeyen sıvı vernikler. Bunlar, yapılarında aşağıda belirtilenleri bulundurabilirler;

 • Sıvı plastik maddeler (genellikle epoksi reçineler veya poliüretanlar) ile film tabakasını teşkil eden “sertleştirici” olarak adlandırılan bir unsuru içerebilirler. Bazı verniklerde sertleştirici, kullanım anında ilave edilmelidir. Bu durumda bu iki bileşen ayrı kaplarda paketlenir. Bu kaplar ise birlikte bir ambalaja konulabilir.

(b)   Bir tek reçineden oluşan verniklerde, kullanım anında film tabakasının oluşması, sertleştiricinin ilavesine bağlı olmayıp sıcaklığın veya atmosferik nemin etkisiyle olur; veya
(c)   Oligomerler (örneğin 2, 3 veya 4 monomer grubundan oluşan polimerler) ve foto- başlatıcılı veya foto- başlatıcısız çapraz bağlı monomerler. Bu vernikler, ultraviyole ışınları, kızıl ötesi ışınlar, X- ışınları, elektron ışınları veya diğer ışınların etkisiyle, çapraz bağlı, çözücülerden etkilenmeyen ağ yapısı biçimini alarak(sert, kuru film)   kurutulurlar.
 
Bu şıkta tanımlanan tipteki ürünler, yalnızca vernik olarak kullanıma mahsus olduğu açıkça belli olmadığı hallerde bu pozisyonda yer almaz. Bu koşulu, yukarıda (a) ve (b) de belirtilenler karşılamadığı zaman 39. Fasılda yer alırlar. Yukarıda (c) de belirtilen türden olan ürünlere benzeyen fakat fotoğraf emülsiyonu olarak kullanılan ürünler 37.07 pozisyonunda yer alır.
 
(5)     Kauçuk esaslı vernikler ve lakeler (sentetik kauçuk hariç). Bunlar, sulu olmayan bir ortamda dağılmış veya çözünmüş ya da sulu ortamda dağılmış olup, bağlayıcı unsur içinde eriyebilen renklendirici madde ilave edilmiş olabilir. Bu şekilde tanımlanan vernikler, bunları yalnızca vernik olarak kullanıma uygun kılan diğer maddeleri içermelidir. Bu şart yerine gelmediği takdirde, bu ürünler genel olarak 40. Fasılda yer alır.
 

 • DİSTEMPERLER (AYAKKABILARIN TEMİZLENMESİNE MAHSUS BEYAZLATICILAR DAHİL) VE DERİLERİN FİNİSAJINDA KULLANILAN MÜSTAHZAR SULU PİGMENTLER

(1)     Distemperler. Bunlar esas itibariyle boyayıcı pigmentler veya mineral maddeler (örn: beyazlatıcı) ile belirli oranda (genellikle çok az miktarda) deri tutkalı veya kazein gibi bağlayıcı maddelerden oluşmaktadır. Dolgu maddeleri, haşerat öldürücüler veya antiseptikler bazı türlerde aynı yapıdadır.
Distemperlere jelatinimsi beyaz boya ile kazeinli ve silikatlı distemperler dahildir. Bunlar genellikle toz halindedir, fakat bazen hamur veya emülsiyon halinde de olabilir-ler.
(2)     Ayakkabıların temizlenmesine mahsus beyazlatıcılar. Bunlar bir bağlayıcı (dekstrin veya deri tutkalı gibi)  vasıtası ile tablet halinde aglomere edilmiş beyazlatıcıdan ibaret olup, distemperlerin çeşitlerindendir. Bunlar, hamur veya dispersiyon halinde de olabilirler.
(3)     Derilerin finisajında kullanılan türdeki müstahzar sulu pigmentler. Bunlar alalade distemper benzeri müstahzarlar olup, mineral veya organik pigmentler ile belirli miktarlarda bağlayıcı maddelerin (örneğin, kazeinatlar gibi) karışımından ibarettir. Bunlar, toz veya hamur halinde veya su içinde dispersiyon şeklinde bulunur. Bunlara bazen deriye parlaklık vermeye yarayan ürünler de katılmaktadır.
 
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:
 
(a)     Yüksek oranda dolgu maddesi katılmış plastik veya kauçuk esaslı ve spatula, mala, vb. ile tatbik edilen, geleneksel macunlara benzeyen, duvar, döşeme, vb. için kullanılan yüzey müstahzarları (32.14 pozisyonu).
(b)     Nitelik olarak boyaya benzer yapıda olmakla beraber boya olarak kullanılmaya elverişli olmayan baskı mürekkepleri (32.15 pozisyonu).
(c)     Statik e1ektrik ku11anı1arak veya kullanılmaksızın, ısı etkisiyle nesnelere uygulanmaya mahsus, esas olarak plastiklerden oluşan ve katkı maddeleri ile pigmentler içeren toz boyalar (Fasıl 39).
32.11 –     MÜSTAHZAR KURUTUCU MADDELER (SİKATİFLER). 
Müstahzar kurutucu maddeler, bazı boya ve verniklerin içindeki kurutucu yağın oksidasyonunu kolaylaştırmak suretiyle kurumalarını hızlandırmak için kullanılan karışımlardır. Bu ürünler, genellikle kurutucu bir kimyasal maddenin (kurşun borat, çinko naftenat, çinko oleat, manganez dioksit, kobalt rezinat, vb.) bir dolgu maddesi (alçı taşı gibi) (katı kurutucular) ile olan karışımından veya bu maddelerin zamk içinde, odun veya sülfat terebenti içinde, white sprit vb. içinde, vb. (white sprit içindeki kalsiyum naftenat veya kobalt naftenat gibi), kurutucu yağ katılarak veya katılmaksızın (sıvı veya hamur halinde kurutucular), kontsantre halde hazırlanmış olan solüsyonlarından müteşekkildir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)     15.18 pozisyonuna giren kaynatılmış veya başka şekilde kimyasal olarak tadil (modifiye) edilmiş sıvı yağlar.
(b)     Kimyasal olarak belirli bir yapıda ve izole halde bulunan bileşikler (genellikle Fasıl 28 veya Fasıl 29).
(c)     Rezinatlar (38.06 pozisyonu).
 
32.12 –     BOYALARIN (EMAYE DAHİL) İMALİNDE KULLANILAN, SUSUZ BİR ORTAMDA DAĞILAN SIVI VEYA HAMUR ŞEKLİNDEKİ PİGMENTLER (METALİK TOZLAR VE PULLAR DAHİL); ISTAMPACILIĞA MAHSUS VARAKLAR; PERAKENDE SATILACAK ŞEKİL VEYA AMBALAJLARDA BULUNAN BOYALAR VE DİĞER BOYAYICI MADDELER.
3212.10 – Istampacılığa mahsus varaklar
3212.90 – Diğerleri
 
(A) BOYALARIN (EMAYE DAHİL) İMALİNDE KULLANILAN, SUSUZ BİR ORTAMDA DAĞILAN, SIVI VEYA HAMUR ŞEKLİNDEKİ PİGMENTLER (METALİK TOZLAR VE PULLAR DAHİL)
Bunlar, boyaların veya emayelerin imalinde kullanılan, susuz bir ortamdaki (örneğin kurutucu yağlar, white sprit, zamk, odun veya sülfat terebentini veya vernik), sıvı veya hamur şeklindeki pigmentlerin (alüminyum veya diğer metal tozları ve pulları dahil) kontsantre edilmiş haldeki dispersiyonlarıdır.
Bu grup aynı zamanda, vernik veya laklar (nitro selüloz lakı gibi) veya sentetik polimerlerin solüsyonları içindeki bazen “inci esansı” denilen, kontsantre edilmiş haldeki dispersiyonları da içine almaktadır;
 
(a)     Bazı balıkların pullarından elde edilen, guanin ve hipoksantin içeren tabii sedef (inci) pigmenti, veya
(b)     Sentetik sedef (inci) pigmenti (bizmut oksiklorür veya titandioksit ile kaplanmış mika gibi).
 
Bu ürünler, taklit inci imalinde, tırnak cilaları veya diğer boyaların ve emeyalerin imalinde kullanılır.
(B) ISTAMPACILIĞA MAHSUS VARAKLAR
Bu ürünler (aynı zamanda baskı folyoları olarak da bilinmektedir), aşağıda belirtildiği üzere iki şekilde ince yapraklar halinde olur:
(1)     Metalik tozların (kıymetli metal tozları dahil) veya pigmentlerin tutkal, jelatin veya diğer bir bağlayıcı ile aglomore edilmesinden meydana gelen ince yapraklar, veya
(2)     buharla püskürtmeyle katodik pulverizasyon ile veya başka bir metod ile metal (kıymetli metaller dahil) veya pigmentlerin diğer maddelerden (kağıt, plastikler, vb.) mesnet teşkil eden bir yaprak üzerine tespit edildiği ince yapraklar.
Bunlar kitap ciltlerine, şapka şeritlerine, vb. eşya üzerine yazı, rakam, vb.nı baskı suretiyle (genellikle sıcak baskı) elle veya makina ile basmada kullanılmaktadır.
 
Haddeleme veya dövme suretiyle elde edilen metalik folyolar, (yapraklar) yapıldığı metale göre sınıflandırılır (örneğin altın folyo 71.08 pozisyonunda, bakır folyo 74.10 pozisyonunda, alüminyum folyo 76.07 pozisyonunda).
 
(C) PERAKENDE SATILACAK ŞEKİL VEYA AMBALAJLARDA BULUNAN BOYALAR VE DİĞER BOYAYICI MADDELER
Bunlar, bir film tabakası meydana getirmeyen ürünler olup, normal olarak boyayıcı maddelerin diğer maddelerle (örneğin, boyayıcı maddelerin nüfuzunu ve tespitini kolaylaştıran inert sulandırıcılar, yüzey aktif maddeler) olan karışımlarından ibarettir. Bunlara bazen mordanlar da ilave edilir.
Bunlar, yalnızca aşağıda yazılı şekillerde bulundukları takdirde bu pozisyona dahil olur:
 
(1)     Boya olarak kullanılmak üzere perakende satış için elverişli ambalajlarda (örneğin küçük kese kağıtları ve zarflar içinde veya küçük şişelerde) bulunanlar, veya
(2)     Perakende satış için düzenlendiği açıkça belli olan şekillerde (bilya, tablet, vb. şekiller gibi) hazırlanmış olanlar.
Bu pozisyonda yer alan boyalar daha çok ev işlerinde kullanılırlar ve “ev boyaları” olarak satılırlar (örneğin elbise, ayakkabı, mobilya için boyalar). Bunlardan başka, laboratuarlarda ve örneğin mikroskobik müstahzarların boyanmasında kullanılan türden olan özel boyalar da bu pozisyonda yer alır.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)     Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde) (32.13 pozisyonu).
(b)     Baskı mürekkepleri (32.15 pozisyonu).
(c)     Sahne makyajı boyaları ve diğer makyaj müstahzarları (33.04 pozisyonu).
(d)     33.05 pozisyonundaki saç boyaları.
(e)     Boya kalemleri ve pasteller (96.09 pozisyonu).
 
32.13 –     RESİM, EĞİTİM VE AFİŞ BOYALARI, RENKLERİ DEĞİŞTİRİCİ BOYALAR EĞLENCE İÇİN BOYALAR VE BENZERLERİ (TABLET, TÜP, KAVANOZ, ŞİŞE, ÇANAK VEYA BENZERİ ŞEKİLLERDE VEYA AMBALAJLAR İÇİNDE).
3213.10 – Takım halindeki boyalar
3213.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde olmaları şartıyla ressamlar, öğrenciler veya tabelacılar tarafından kullanılan türden olan boyalarla renkleri değiştirici boyaları ve eğlence için boyaları ve benzerlerini (sulu boyalar, guaj boyalar, yağlı boyalar, vb.) içine alır.
Keza, bunların takım halinde satılanları da, fırça, palet, palet spatülü, gölge kalemi, boya çanağı, vb. gibi teferruatı içersin veya içermesin bu pozisyona dahildir.
Pasteller, boya kalemleri ve benzerleri (96.09 pozisyonu) ile baskı mürekkebi (veya boyası), çini mürekkebi (sıvı veya katı halde) ve 32.15 pozisyonunda sınıflandırılan diğer ürünler bu pozisyona dahil değildir.
32.14 –     CAMCI MACUNU, AŞILAMA MACUNU, REÇİNELİ ÇİMENTOLAR, KALAFATÇI BİLEŞİKLERİ VE DİĞER MACUNLAR; BOYACILIKTA KULLANILAN DOLGU, SIVAMA MADDELERİ; BİNALARIN DIŞ CEPHESİNDE, BİNALARIN İÇİNDEKİ DUVAR, TAVAN, TABAN VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN SIVAMA MÜSTAHZARLARI.
3214.10 – Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı bileşikleri ve diğer macunlar, boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri
3214.90  – Diğerleri
 
Bu pozisyonda yer alan ürünler, birbirinden çok farklı yapılarda bulunan müstahzarlar olup, esas olarak kullanılış yerlerine göre nitelendirilmektedir.
Bu müstahzarlar, az çok bir hamur halinde olup, genellikle uygulandıktan sonra sertleşirler. Bununla birlikte, bazıları katı veya toz şeklinde iseler de kullanım anında ısıtmak (örneğin eriyerek) veya bir sıvı (örneğin su) ilave etmek suretiyle hamur haline getirilir.
Bu pozisyondaki ürünler çoğunlukla bir mavun tabancası, spatula, mala, duvarcı malası veya benzer araçlarla tatbik edilirler.
 
(I) CAMCI MACUNU, AŞILAMA MACUNU, REÇİNELİ ÇİMENTOLAR, KALAFATÇI BİLEŞİKLERİ VE DİĞER MACUNLAR
Bu müstahzarlar başlıca, yarıkları, çatlakları kapatmak, macunlamak, mühürlemek bazı durumlarda ise bağlamak veya kısımları birbirine sıkıca tutturmak için kullanılmaktadır. Bunlar, kalın kaplama veya tabaka halinde uygulanmaları ile tutkallardan ve diğer yapıştırıcılardan farklılık gösterirler. Bu gruptaki ürünlere stoma ve fistula çevresindeki hastalıklı deride kullanılan macunlar da dahildir.
Bu grup aşağıda yazılı olanları içine alır:
(1)    Yağ esaslı macunlar bunlar, esas olarak kurutucu sıvı yağlar, dolgu maddeleri (sıvı yağlarla reaksiyona geçen türden veya tesirsiz) ve sertleştiricilerden oluşmaktadır. Bunların içinde en fazla tanınmış olanı camcı macunudur.
(2)    Mum esaslı macunlar (sıvama macunu). Bunlar, mumlardan (mumların her çeşidi) müteşekkil olup, bu mumlara yapışma etkisini artırmak için reçine, gomelaka, kauçuk, reçineli ester, vb. ilave edilmektedir. Kısmen veya tamamen mum yerine setil alkol veya stearil alkol gibi ürünlerin ikame edildiği macunlar da, mum esaslı macunlar olarak kabul edilmektedir. Bu paragraftaki macunlar, aşılama macunlarını ile varil ve fıçıları kaplamak için kullanılan macunları da kapsar.
 (3)    Reçineli macunlar ve çimentolar. Bunlar, tabii reçineler (gomelaka, dammar, kolofan) veya plastiklerin (alkid reçineleri, poliesterler, kumarone-inden reçineleri, vb.) birbirleriyle olan karışımlarından oluşan ve içine genellikle diğer maddelerin ( örn: mum, sıvı yağlar, bitümen, kauçuk, tuğla tozu, kireç, çimento veya diğer herhangi bir mineral dolgu maddeleri) katıldığı macunlardır. Şu da belirtilmelidir ki, bu macunlardan bazıları, aşağıda açıklanan türdeki macunlara dahil bulunmaktadır (örn:plastik esaslı macunlarla kauçuk esaslı macunlar). Bu grupta yer alan macunlar ve çimentolar bir çok amaçlarla ve özellikle dolgu maddesi olarak elektroteknik sanayiinde veya sıvama maddesi olarak da cam, porselen ve metal eşyada kullanılır. Genellikle ısıtılarak eritildikten sonra kullanılmaktadır.
(4)    Su camı esaslı macunlar. Bunlar genellikle uygulanma sırasında iki bileşiğin karıştırılmasıyla hazırlanır. Bunlardan birisi sodyum silikat ile potasyum-sodyum silikatın sulu solüsyonundan, diğeri ise dolgu maddelerinden (kuvartz tozu, kum, asbest lifleri, vb.) oluşmaktadır. Bunlar esas olarak ateşleme bujilerinin, motor bloklarının ve karterlerinin, eksoz borularının, radyatörlerin ve sairenin su geçirmez hale getirilmesinde ve bazı bağlantıların (geçmelerin) doldurulmasında kullanılır.
(5)    Çinko oksiklorür esaslı macunlar. Bu tür macunlar, çinko oksit ile çinko klorürden, sertleşmeyi geciktirici unsurlar ve bazı hallerde de dolgu maddeleri katılarak elde edilen macunlar olup, ağaç ve seramikler vb. üzerindeki delik ve çatlakların doldurulmasında kullanılır.
(6)    Magnezyum oksiklorür esaslı macunlar. Bunlar, magnezyum klorür ile magnezyum oksitten, dolgu maddeleri (ağaç unu gibi) katılarak elde edilen macunlar olup,  ahşap eşyalardaki çatlakların doldurulmasında kullanılır.
(7)    Kükürt esaslı macunlar. Bunlar, kükürtün inert dolgu maddeleriyle karışımından elde edilen macunlar olup, katı halde hazırlanır. Sert, su geçirmez ve aside dayanıklı eşya üzerindeki delik ve çatlakların doldurulmasında ve aynı zamanda eşya parçalarının yapıştırılarak birleştirilmesinde kullanılır.
(8)    Alçı esaslı macunlar. Bunlar, takriben % 50 oranında alçıdan ve geri kalan kısmı asbest lifleri, odun selülozu, cam elyafı veya kum gibi maddelerden oluşan lifli ve çok ufak taneli toz halinde karışımlar olup, su ile karıştırılmak suretiyle pasta (hamur) haline getirilir. Vida, kama, mil, tıkaç, kanca ve sairenin çakıldıkları yere tespitinde kullanılır.
(9) Plastik maddeler esaslı macunlar (örneğin; polyester, poliüretan, silikon,      epoksit reçine) çeşitli dolguların(örn. kil, kum ve diğer silikatlar, titanyum dioksit, metal tozu) yüksek eklentili(%80lere varan) bir oranını içersin içermesin. Bu macunların bazıları sertleştiricilerin eklenmesinden sonra kullanılır. Bazı macunlar sertleşmez ve uygulamadan sonra yapışkan kalır         (örn. akustik dolgu macunları).  Diğerleri çözücülerin buharlaşması,         katılaştırma(sıcakta eriyen macun), atmosfere maruz kaldıktan sonra kurutma veya bir araya getirilmiş farklı bileşenlerin reaksiyonu(çok bileşenli macun) yoluyla sertleşir.
Bu tip ürünler yalnızca macun olarak kullanılmak amacıyla formüle edilmeleri halinde bu tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Macun inşaatta veya ev tamirinde bazı bağlantı yerlerini kapatmakta, cam, metal veya porselen eşyaların kapatma veya tamirinde, karoser veya yapışkan dolgu maddeleri söz konusu olduğunda çeşitli yüzeyleri birbirine tutturmak için dolgu maddesi olarak kullanılabilir.
(10)  Çinko oksit ve gliserol esaslı macunlar. Bu tür macunlar, aside dayanıklı kaplamalarda, porselen üzerine demir aksamın yapıştırılmasında ve boruların birbirine eklenmesinde kullanılır.
(11)   Kauçuk esaslı macunlar. Bunlar, örneğin, dolgu maddelerinin (grafit, silikatlar, karbonatlar, vs.) eklenmesi ile bir tioplasttan ve bazı hallerde organik bir çözücüden oluşabilirler. Bunlar, (bazen sertleştirici bir madde eklendikten sonra), esnek, koruyucu kaplamalar (kimyasal ajanlara ve çözücülere dayanaklı) oluşturmada ve de kalafat işlerinde kullanılmaktadır. Bu macunlar, ilave boyayıcı maddeleri, plastifiyerleri, dolgu maddelerini, bağlayıcıları veya anti-oksidanları içeren kauçukların sulu dispersiyonlarından oluşabilmekte ve hermetik olarak metal kutuların kapatılmasında (mühürlenmesinde) kullanı-lır.
(12)   Deride kullanılan türden macunlar. Bunlar isopropil alkol gibi organik bir çözücüdeki sodyum karboksimetilselüloz, pektin, jelatin ve poliizobütilenden oluşur. Bunlar stoma ve fistula çevresindeki hastalıklı deride deri ile atık toplama torbası arasında bir sızdırmaz yüzey oluşturmak için kullanılır. Ne tedavi edici ne de koruyucu bir özelliği vardır.
(13)   Mühür mumları. Bunlar, esasen reçineli maddelerin (örneğin gomelaka, rosin gibi) bir miktar (genellikle yüksek oranda) mineral dolgu maddeleriyle ve boyayıcı maddelerle olan karışımından müteşekkil olup, deliklerin doldurulmasında camdan yapılmış eşyanın su geçirmez şekilde kapatılmasında belgelerin mühürlenmesinde, vb.de kullanılır.
 
(II) BOYACILIKTA KULLANILAN DOLGU, SIVAMA MADDELERİ;  BİNALARIN DIŞ CEPHESİNİ, BİNALARIN İÇİNDEKİ DUVAR,  TABAN, TAVAN VEYA BENZERİ YERLERDE KULLANILAN  ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN SIVAMA MÜSTAHZARLARI
 
Bu ürünler, genellikle geniş yüzeylere uygulanmakta oluşlarıyla yukarıda belirtilen macunlar, vb. den farklılık gösterir. Boyalardan, verniklerden ve benzeri ürünlerden farkları ise, yüksek oranda dolgu maddesi (eğer mevcut ise pigment) içermeleridir. Bu içerik ise genellikle yapıştırıcılar ile solventlerde bulunandan veya dispersiyon sıvılardakinden çok daha yüksektir.
 
(A) BOYACI DOLGULARI.
Boyacı dolguları, pürüzleri ve eğer gerekliyse çatlakları, oyukları veya gözenekli yüzeyleri gidererek yüzeyleri (iç duvarları) boya için hazır hale getirmede kullanılır. Bunlar, sertleştikten ve kuruduktan sonra boya uygulanır.
Bu kategoride ayrıca sıvı yağ, kauçuk, tutkal, vb. esaslı dolgu maddeleri de yer almaktadır. Yapıları bazı macunlarınkine benzeyen ve plastik esaslı olan dolgu maddelerinde araba kaportası, vb.de kullanılmaktadır.
 
(B) ATEŞE DAYANIKLI OLMAYAN SIVAMA MÜSTAHZARLARI.
Ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları, dış duvarları, iç duvarları, döşemeleri ve tavanları, yüzme havuzu duvarlarını ve tabanları, vb. su geçirmez hale getirmek ve görünüşlerini iyileştirmek için kullanılırlar. Genellikle yüzey üzerindeki son madde olarak gözle görünür halde kalırlar.
Bu grup aşağıdakileri içine alır:

 • Eşit miktarlarda sıva ve kum ile plastifiyerlerden oluşan toz müstahzarlar.

(2)     Esası kuvars ve çimento olan ve içine az miktarda plastifiyer eklenmiş  toz halindeki müstahzarlar. Bunlar su ilave edildikten sonra, örneğin duvar veya yer karolarının döşenmesinde kullanılır.
(3)     Mineral dolgu maddelerinin (toz mermer, kuvars, veya kuvars silikat karışımı gibi) bir yapıştırıcı madde (plastikler veya reçineler) ile, ilave edilmiş pigmentlerle ya da uygun ise su veya solvent ilavesiyle kaplanması suretiyle yapılan macunumsu müstahzarlar.
(4)     Sentetik kauçuk veya akrilik polimerler, pigment ile karışık asbest lifleri gibi maddelerden ve sudan oluşan sıvı müstahzarlar. Bunlar dış duvarlara bir boya fırçası veya püskürtme tabancası ile tatbik edilir ve boyadan çok daha kalın bir tabaka oluştururlar.
 
Yukarıda belirtilen bazı ürünlerde, çeşitli unsurların birbirleri ile karıştırılması veya bazı maddelerin ilave edilmesi bu ürünlerin kullanımı sırasında gerçekleştirilmelidir. Unsurların aşağıda belirtilen halde olması koşuluyla bu tür ürünler bu pozisyona dahil olur:
 

 • Hazırlanış metodları açısından, yeniden paketlenmeksizin birlikte kullanılacakları açıkça anlaşılabilir halde olmalı

(ii)       Birlikte sunulmaları; ve
(iii)      Yapıları veya nispi oranları bakımından sunuldukları biçimde birbirlerini tamamlayıcı oldukları anlaşılır olması.
Bununla birlikte kullanımı sırasında bir sertleştirici ilave edilmesi zorunlu olan ürünlerin beraberlerinde sertleştiricinin bulunmayışı bu ürünlerin bu pozisyonda yer almasını önlemez. Şu şartla ki bileşimleri veya ambalajları itibariyle macunların, dolgu veya sıvama müstahzarlarının hazırlanmasında kullanılacağı açıkça anlaşılabilir olmalıdır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)     Bazı ülkelerde “mastikler (macunlar)” olarak bilinen tabii reçineler (13.01 pozisyonu).
(b)     25.20, 25.22 veya 25.23 pozisyonlarında yer alan sıvalar, kireç ve çimentolar
(c)     Asfalt macunları ve diğer bitümenli macunlar (27.15 pozisyonu)
(d)     Dişçi çimentoları ve dişçilikte kullanılan diğer dolgular (30.06 pozisyonu)
(e)     38.07 pozisyonunda yer alan biracı zifti ve diğer ürünler
(f)      Ateşe dayanıklı çimento ve harçlar (38.16 pozisyonu).
(g)     Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar (38.24 pozisyonu).
 
32.15 –     BASKI MÜREKKEPLERİ, YAZI VE ÇİZİM MÜREKKEPLERİ VE DİĞER MÜREKKEPLER (KONTSANTRE EDİLMİŞ VEYA KATI HALDE OLSUN OLMASIN).
– Baskı mürekkepleri:
3215.11 — Siyah
3215.19 — Diğerleri
3215.90 – Diğerleri
 

 • Baskı mürekkepleri (veya boyaları). Bunlar değişken kıvamda macunlar olup, çok ince ufalanmış siyah veya diğer renkli pigmentlerin taşıyıcıyla karıştırılmasıyla elde edilir. Siyah baskı mürekkepleri için kullanılan pigment genellikle karbon karası olup, renkli mürekkepler için kullanılan pigmentler ise organik veya inorganik boyayıcı maddeler olabilir. Taşıyıcı, yağlarda dağılmış veya solventlerde çözülmüş tabii reçineler veya sentetik polimerlerden ibaret olup, arzu edilen fonksiyonel özellikleri vermek üzere az miktarda katkı maddeleri ilave edilmiştir.
 • Normal yazım veya çizim mürekkepleri. Bunlar siyah veya renkli boyayıcı maddelerin sudaki solüsyonları veya süspansiyonlarıdır ve çoğunlukla içlerine zamk ve diğer maddeler (örneğin, koruyucu maddeler) ilave edilmiştir. Bu tür mürekkepler arasında demir tuzu esaslı mürekkepler, bakkam ağacı hülasası veya sentetik organik boyayıcı maddeler esaslı mürekkepler, vs. yer almaktadır. Esas olarak çizim işlerinde kullanılan çini mürekkebi, genellikle (gum Arabik, gomelaka, vb. katılmış ) suda veya bazı hayvansal tutkallar içinde süspansiyon haline getirilmiş karbon karasından oluşmaktadır.

(C)    Bu pozisyondaki diğer mürekkeplere aşağıdakiler dahildir:
(1)   Kopya mürekkepleri ve hektografik mürekkepler. Bunlar normal mürekkepler olup, içine gliserol, şeker, vb. katılmak suretiyle kıvamlı bir hale getirilmiştir.
(2)   Tükenmez kalemler için mürekkepler.
(3)   Çoğaltma (teksir) makinalarına mahsus mürekkepler veya ıstampa (emdirmeli mürekkep zarfları) mürekkepleri, yazı makinası şeritleri için mürekkepler.
(4)   Markalama (işaret koymaya mahsus) mürekkepleri (esası gümüş nitrat olan mürekkepler gibi).
(5)   Çok ince zerrelere ayrılmış metal veya alaşımlarının bir zamk  solüsyonunda süspansiyon haline getirilmesinden meydana gelen metalik mürekkepler (altın, gümüş ve bronz mürekkepler gibi).
(6)   Gizli veya görünmez mürekkepler (kobalt klorür esaslı olan müstahzar mürekkepler gibi).
Bu pozisyonda yer alan mürekkepler, genellikle sıvı veya hamur halindedir. Bununla birlikte, bunların basit bir sulandırma ile veya dispersiyon haline getirilmek suretiyle kullanılmak üzere kontsantre edilmiş veya katı hale sokulmuş (yani toz, tablet, çubuk, vb. şekillerde hazırlanmış) olanları da bu pozisyona dahildir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)     Bir taşıyıcıyı ile birleştirilmiş (etilselülöz ile kaplanmış kum tanecikleri) bir tonerden (karbon karası ile termoplastik reçinelerin bir karışımı) oluşan, fotokopi makinalarında kullanılan devolope ediciler (37.07 pozisyonu).
(b)     Mürekkep haznesi ve bilyalı ucuyla beraber olan mürekkepli kalemler için kartuşlar (96.08 pozisyonu). Diğer yandan, yalnızca normal dolma kalemler için mürekkep dolu kartuşlar bu pozisyona dahildir.
(c)     Daktilolar için mürekkepli şeritler veya mürekkeplenmiş ıstampalar (96.12 pozisyonu).

Başa dön tuşu