Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 30 – Eczacılık ürünleri

FASIL 30

 ECZACILIK ÜRÜNLERİ

Fasıl Notları.

 • Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
 • Damardan alınan besleyici müstahzarlar hariç, yiyecekler ve içecekler (dietetik, diabetik veya zenginleştirilmiş yiyecekler, gıda takviyeleri, tonikler ve maden suları gibi) (Bölüm IV)
 • Sigarayı bırakmaya yardımcı tablet, sakız veya bant şeklinde müstahzarlar (transdermal sistemler) (21.06 veya 38.24 pozisyonları);
 • Dişçilikte kullanılmak üzere özellikle kalsine edilmiş veya iyice öğütülmüş alçılar (25.20 pozisyonu);
 • Tıpta kullanılmaya uygun uçucu yağların sulu çözeltileri ve sulu distilatları (33.01 pozisyonu);
 • 03 ila 33.07 pozisyonlarındaki müstahzarlar (tedavi edici veya koruyucu özellikleri olsa bile);
 • 01 Pozisyonunda yer alan tıbbi madde içeren sabunlar ve diğer ürünler;
 • Dişçilikte kullanılan alçı esaslı müstahzarlar (34.07); veya
 • Tedavi edici veya koruyucu olarak kullanılmak üzere hazırlanmamış kan albumini (35.02 pozisyonu).

 

 • 02 pozisyonu anlamında “tadil edilmiş bağışıklık sağlayan ürünler” tabiri monoklonal antikorları (MABs), antikor parçaları, karşılıklı antikorları, karşılıklı antikor parçalarını, interlökinler, interferonlar (IFN), kemokinler ve tümör nekroz faktörleri (TNF), büyüme faktörleri (GF), hematopoietin ve kolon uyarıcı faktörler (CSF) gibi bağışıklık sistemi ile ilgili olayların (süreçlerin) düzenlenmesine doğrudan katılan peptitler ve proteinleri (29.37 pozisyonundakiler hariç) kapsar.

 

 • 03 ve 30.04 Pozisyonları ve bu Faslın 4(d) notunun uygulanmasında aşağıda yazılı olanlar:
 • Karışım halinde olmayan ürünler olarak aşağıdakiler sayılır:
 • Karışım halde bulunmayan ürünlerin sulu çözeltileri;
 • 28 ve 29. fasıllardaki bütün ürünler; ve
 • 02 Pozisyonunda yer alan sadece standardize edilmiş veya herhangi bir çözücü içinde çözülmüş olan bitkisel basit hülasalar;
 • Karışım halinde bulunan ürünler olarak aşağıdakiler sayılır:.
 • Kolloidal çözeltiler ve süspansiyonlar (kolloidal kükürt hariç);
 • Bitkisel maddelerin karışımlarının muamelesinden elde edilen bitkisel hülasalar; ve
 • Tabii mineral suların buharlaştırılmasından elde edilen tuzlar ve konsantreler;
 • 06 Pozisyonu sadece, bu pozisyonda sınıflandırılıp tarifenin başka bir pozisyonunda yer almayan aşağıda yazılı olanlara uygulanır:
 • Cerrahi dikişler için steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemeleri(cerrahi ve dişçilikte kullanılan emilebilir steril iplikler dahil) ve cerrahi yaraları kapatmada kullanılan steril doku yapıştırıcıları;
 • Steril laminaryalar ve steril laminarya fitilleri;
 • Cerrahide ve dişçilikte kullanılan emilebilir steril hemostatikler; emilebilir olsun olmasın cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler
 • Radyografi muayeneleri için X ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar ve hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış olup da, karışım halinde bulunmayan dozlandırılmış şekillerdeki teşhis reaktifi veya iki veya daha fazla maddeden oluşan karışım halindeki aynı işlere mahsus reaktifler;
 • Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler;
 • Dişçi çimentoları ve diş doldurmaya mahsus diğer maddeler; kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar;
 • İlk yardım kutuları ve setleri;
 • Esası hormonlar, spermisitler ve 29.37 pozisyonundaki diğer ürünler olan kimyasal gebelik önleyici müstahzarlar;

(ij)  Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya beden ile tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları;
(k)   Raf ömrünün bitmesi gibi nedenlerle esasen tasarlandığı amaçlar için kullanılmaya müsait olmayan eczacılık ürünleri; ve
(l)  Ostomi kullanımına mahsus olduğu belirlenebilen şekil verilerek kesilmiş kolostomi, ileostomy ve urostomi ve ürostomi torbaları, cihazları ve bunların yapışkan parçaları veya kapakları.
Alt Pozisyon Notları:

 • 13 ve 3002.14 alt pozisyonlarının uygulanmasında:
 • Saf ürünler (safsızlık içermesine bakılmaksızın), ‘karışım olmayan’ ürünler olarak;
 • (1) a bendinde bahsedilenlerin su veya diğer çözücülerin içindeki çözeltileri,

(2) a bendindeki ürünler ile yukarıda b(1) de tanımlanan ürünlerin muhafazası veya taşınmasında gerekli olduğu için stabilizatör eklenmiş olanları ve
(3) a bendinde, b (1) de ve b (2) de belirtilen ürünlerin diğer bir katkı maddesi eklenmiş olanları,
‘karışım’ olarak dikkate alınır.
 

 • 60 ve 3004.60 alt pozisyonları, diğer eczacılık aktif maddeleriyle karıştırılmış olan, artemisinin (INN) içeren, ağız yoluyla mideye gönderilen ilaçları kapsar. Bu ilaçlar, başka eczacılık aktif maddesi ile karıştırılmış olup olmadıklarına bakılmaksızın şu aktif maddeleri de içerebilir: amodiaquine (INN); artelinik asit veya bunların tuzları; artenimol (INN); artemotil (INN); artemether (INN); artesunate (INN); chloroquine (INN); dihydroartemisinin (INN); lumefantrine (INN); mefloquine (INN); piperaquine (INN); pyrimethamine (INN) veya sulfadoxine (INN). 

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, ilaç olarak etkinliklerini arttırmak için 30.fasıldaki eczacılık ürünleri ile (örneğin işlevsel proteinler ve peptitler,  antikor parçaları) bağ yapmış, polietilen glikol (veya PEG) polimerlerden oluşan pegile ürünleri içerir. Bu faslın tarife pozisyonlarındaki pegile ürünler, pegile edilmemiş şekilleriyle aynı pozisyonda sınıflandırılır (örneğin 30.02 pozisyonundaki peginterferon (INN)).
 
30.01 –     TEDAVİDE KULLANILAN KURUTULMUŞ GUDDELER VE DİĞER ORGANLAR (TOZ HALİNE GETİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); GUDDELERİN VEYA DİĞER ORGANLARIN VEYA BUNLARIN SALGILARININ TEDAVİDE KULLANILAN HÜLASALARI; HEPARİN VE TUZLARI; TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ TARİFENİN BAŞKA YERİNDE YER ALMAYAN VEYA BELİRTİLMEYEN İNSAN VEYA HAYVAN MENŞELİ DİĞER MADDELER.
3001.20 – Guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları
3001.90 – Diğerleri
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Tedavide kullanılan hayvansal menşeli guddeler ve diğer organlar (Örn; beyin, omurilik, karaciğer, böbrekler, dalak, pankreas, meme bezleri, testisler, yumurtalıklar), kurutulmuş, toz haline getirilmiş olsun olmasın.
 • Tedavide kullanılan guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları, çözücü eldesi (ekstraksiyonu), çöktürme, pıhtılaştırma veya diğer herhangi bir yöntemle elde edilmektedir. Bu hülasalar katı, yarı katı veya sıvı halde veya muhafazaları için gerekli olan herhangi bir ortamda solüsyon ya da süspansiyon halinde olabilirler. Safra hülasaları da tedavide kullanılan guddelerin veya organların salgı hülasalarına dahildir.
 • Heparin ve tuzları. Heparin, kompleks organik asitlerin (mukopolisakkaritler) bir karışımı olup memeliler sınıfına dahil hayvanların dokularından elde edilmektedir. Yapısı, dokunun menşeine göre değişir. Heparin ve tuzları daha çok tıp alanında, özellikle kan pıhtılaşmasını önleyici olarak kullanılır. Bunların tesir dereceleri ne olursa olsun bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
 • Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış olan ve tarifenin başka pozisyonlarında daha özel olarak belirtilmeyen veya yer almayan insan veya hayvan menşeli diğer maddeler. Bunlar arasında aşağıdakiler belirtilebilir:

 

 • Kırmızı kemik iliği. Gliserinde muhafaza edilir.
 • Yılan veya arı zehiri. Kuru pullar halinde yılan veya arı zehri ve bu zehirlerden elde edilen mikrobik olmayan kriptotoksinler

Yukarıda (1) ve (2) numaralı paragrafta belirtilen ürünler, ilaç olarak ölçülü dozlarda veya perakende satış için hazır ve ambalajlanmış olduklarında 30.04 pozisyonunda yer alırlar.

 • Kemikler, organlar ve diğer insan veya hayvansal menşeli dokular. Bunlar, canlı veya korunmuş halde daimi olarak yerleştirilme veya implantasyon için uygun olup, üzerinde kullanılış metodu, vb. ile ilgili yazılar bulunan steril paketler içinde bulunurlar.

 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya geçici olarak muhafaza edilmeleri için başka şekilde korunmuş guddeler ve hayvansal menşeli diğer organlar (Fasıl 2 veya 5).
 • Safra, kurutulmuş olsun olmasın (05.10 pozisyonu).
 • Gudde veya diğer organların hülasalarının işlenmesinden elde edilen, belirli kimyasal yapıda, izole edilmiş bileşikler ve 29’uncu Fasılda yer alan diğer ürünler, örneğin; aminoasitler (29.22 pozisyonu), vitaminler (29.36 pozisyonu), hormonlar (29.37 pozisyonu).
 • Tedavi, koruma ve teşhis için kullanılan insan kanı, hayvan kanı ve antiserumlar (özel immunoglobulin’ler dahil) ve diğer kan fraksiyonları (örneğin; “normal” serumlar, insan menşeli immunoglobulin, plazma, fibrinojen, fibrin). (30.02 pozisyonu).
 • 03 veya 30.04 pozisyonlarında yer alan ilaç karakterindeki ürünler (ilgili açıklama notlarına bakınız).
 • Tedavi veya koruma için hazırlanmamış globulinler ve globulin fraksiyonları (kan ya da seruma ait olanlar hariç) (35.04 pozisyonu).
 • Enzimler (35.07 pozisyonu).

 
30.02 –     İNSAN KANI; TEDAVİDE, KORUNMADA VEYA TEŞHİSTE KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ HAYVAN KANI; ANTİSERUM VE DİĞER KAN FRAKSİYONLARI VE BAĞIŞIKLIK SAĞLAYAN ÜRÜNLER (BİYOTEKNOLOJİK İŞLEMLE MODİFİYE VEYA ELDE EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN); AŞILAR, TOKSİNLER, MİKROORGANİZMA KÜLTÜRLERİ (MAYALAR HARİÇ) VE BENZERİ ÜRÜNLER (+).
– Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık                 sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş veya modifiye edilmiş olsun olmasın):
3002.11     – – Sıtma teşhisi için test kitleri
3002.12     – – Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları
3002.13  – – Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım olmayan bağışıklık ürünleri
3002.14  – – Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım halinde bağışıklık ürünleri
3002.15 – – Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri
3002.19 – – Diğerleri
3002.20 –  İnsanlar için kullanılan aşılar
3002.30 –  Veterinerlikte kullanılan aşılar:
3002.90 –  Diğerleri
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • İnsan kanı (örn; mühürlü ampullerde insan kanı).
 • Tedavi, koruma veya teşhiste kullanılmak için hazırlanmış hayvan kanı.

Bu tip kullanımlar için hazırlanmamış hayvan kanı 05.11 pozisyonunda yer almaktadır.

 • Antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle modifiye veya elde edilmiş olsun olmasın).

 
Bu ürünlere aşağıdakiler dahildir:
 

 • Antiserum ve diğer kan fraksiyonları (biyoteknolojik işlemle modifiye edilmiş veya elde edilmiş olsun olmasın)

Serum, kanın pıhtılaşmasından sonra ayrılan sıvı fraksiyondur.
Bu pozisyona, diğerleri meyanında, kandan elde edilen aşağıdaki ürünler dahildir: “normal serum”, insan kanından normal immunoglobulin, plazma, tırombin, fibrinojen, fibrin ve diğer kan pıhtılaştırma faktörleri, kan globulinleri, serum globulinleri, hemoglobulin. Ayrıca, biyoteknolojik yöntemlerle elde edilmiş modifiye edilmiş hemoglobinler de (örn. Hemoglobin crosfumaril (INN), glutamer hemoglobin (INN) ve hemoglobin raffimer (INN) gibi çapraz bağlı hemoglobinler) bu grupta yer alır.
Bu pozisyon, tedavi veya koruma amacıyla hazırlanan kan albüminini (örn; tam insan kanı plazmasından, kan fraksiyonları ve bunların enzimatik özellikler/faaliyetler sonucunda ayrılmış varyantlarından (kısımları) elde edilen insan albüminini) de kapsar.
Antiserumlar, hastalıklara karşı bağışıklığı olan veya bağışıklık kazandırılan insanların veya hayvanların kanlarından elde edilmektedir. Bu hastalıkların patojenik bakteriler .ve virüslerden, toksinlerden veya allerjik maddelerden, vb. ortaya çıkması fark etmez. Bu tür antiserumlar; difteri, dizanteri, kangren, menenjit, zatürre, tetanoz, stafilokok veya streptokok enfeksiyonları, yılan sokması, bitki zehirlemesi, allerjik hastalıklar, vb. için kullanılır. Antiserumlar ayrıca tüp içinde yapılan testler dahil teşhis amacıyla da kullanılır. Spesifik immunoglobünler saflaştırılmış antiserum müstahzarlarıdır.
Bu pozisyon, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmamış kan albuminini (35.02 pozisyonu) veya globulinlerini (kan globulinleri ve serum globulinleri hariç) (35.04 pozisyonu) kapsamaz. Kandan elde edilmeyen fakat bazı ülkelerde “serum” veya “suni serum” olarak adlandırılan ilaçlar da bu pozisyon haricindedir. Bunlar, sodyum klorüre veya diğer kimyasal maddeler esaslı izotonik solüsyonları ve allerjik hastalıklara karşı kullanılan polen tozu süspansiyonlarını ihtiva ederler.
 

 • Bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle modifiye veya elde edilmiş olsun olmasın).

Teşhis veya tedavi amacıyla ve immünolojik testlerde kullanılan ürünler, bu ürün grubu içinde sayılacaktır. Bu ürünler aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
 

 • Monoklonal antikorlar (MAB)- bir kültür ortamı veya karın sıvısında (ascites), seçilmiş ve eşeysiz hibridoma (hybridoma) hücrelerinden üretilen spesifik immünoglobünler.
 • Antikor parçaları- örneğin spesifik enzimatik ayırma yoluyla elde edilen bir antikor proteinin aktif parçaları. Bu grup diğerleri meyanında tek-zincirli (scFv) antikorları da kapsar.
 • Antikor konjugatları ve antikor parçacıklı konjugatlar– en az bir antikor veya antikor parçacığı içeren konjugatlar. En basit tipleri aşağıdaki kombinasyonlardır:

 

 •    antikor-antikor;
 • antikor parçacığı- antikor parçacığı;
 • antikor- antikor parçacığı;
 • antikor – diğer madde;
 • antikor parçacığı  – diğer madde.

(iv) ve (v) tipi konjugatlar, örneğin enzimleri (örn. alkalin fosfataz, peroksidaz veya betagalaktosidaz) veya basit tespit reaksiyonları için kullanılan protein yapısına kovalent olarak bağlanan boyaları (fluorescin) kapsar.
Bu pozisyon interleukinler, interferonlar (IFN), kemokinler ve tümör nekroz faktörleri (TNF), büyüme faktörleri (GF), hematopoietinler ve koloni uyarıcı faktörleri (CSF) de içerir.
 

 • Aşılar, toksinler, mikro-organizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler.

Bu gruba dahil ürünler şunlardır:
(1) Aşılar– En tipik aşılar; tuzlu çözeltiler, yağ (lipovaccines) veya diğer ortamlarda saklanan, virüsleri veya bakterileri içeren mikrobiyal temelli koruyucu preparatlardır. Bu preparatlar genellikle bağışıklık kazandırma özellikleri yok edilmeksizin toksisitelerini azaltacak birr işleme tabi tutulurlar.
Diğer aşılar; rekombinant aşıları, peptid aşıları ve karbonhidrat aşılarını ihtiva eder. Bu aşılar genellikle, bir antijen, bir antijenin bilinen bir bölümünü veya bir antijenin bilinen bir bölümünün gen kodunu (peptidler,             rekombinantlar veya protein ve diğerlerinin birleşimleri) içerir. “Antijenin bilinen bir bölümü”, antijenin, organizma içinde immünolojik tepkiyi tetikleyen bölümüdür. Bu aşıların birçoğu belirli bir virüsü veya bakteriyi  hedefler. Bu aşılar, koruyucu veya tedavi edici amaçlarla kullanılır.
Bu pozisyon, ayrıca, aşılar ve toksoitlerden oluşan karışımları da kapsar
(Difteri, Tetanoz ve Boğmaca (DPT) aşısı gibi).
 
(2) Toksinler (zehirler),  toksoitler, kripto-toksinler, protoksinler (ör; topsalysin (INN)) ve anti-toksinler.
(3) Mikro-organizma kültürleri (mayalar hariç). Bunlar, süt türevlerinin (kefir, yoğurt, laktik asit) yapımında kullanılan laktik fermentler ve sirke yapımında kullanılan asetik fermentler gibi fermentleri; penisilin ve diğer antibiyotiklerin imalinde kullanılan küfleri ve teknik amaçlar için mikro-organizma kültürlerini (örn; bitki büyümesine yardım için) kapsar.
 
Az miktarda laktik ferment içeren süt veya peynir altı suyu Fasıl 4‘te sınıflandırılmıştır.
(4) Virüsler (insan, hayvan ve bitkilerde bulunan) ve anti-virüsler.
(5) Bakteriyofajlar.
 
Bu pozisyon ayrıca, bu faslın 4 (d) not hükmünde belirtilenler hariç, mikrobik menşeli teşhis reaktiflerini de içine alır (30.06 pozisyonuna bakınız). Bununla beraber, mikrobik menşeli olsalar dahi (streptokinaz, streptodornaz, vb.)enzimler (rennet “şirdenden yapılan peynir mayası”, amilaz, vb.) (35.07 pozisyonu) ve canlı olmayan tek hücreli mikro-organizmalar (aşılar hariç) (21.02 pozisyonu) bu pozisyona dahil değildir.
 
(E)     Teşhis kitleri
Bu pozisyonda yer alan ürünlerden birinin kitin esas karakterini oluşturması durumunda teşhis kitleri burada sınıflandırılır. Bu tür kitlerin kullanımında oluşan ortak reaksiyonlar yapışma, çökme, nötralizasyon, tamamlayıcıların birbirine bağlanması, hemaglütinasyon, Enzim Bağlı İmmünosorbent Analizi bağışıklık emme denemesi (ELIZA) vb. gibidir. Örneğin pLDH (plasmodium lactate dehydrogenase) monoklonal antikorlara dayalı sıtma teşhis kitleri burada sınıflandırılır. Esas karakter, test işleminin özgüllüğünü en geniş şekilde belirleyen tek bir bileşen tarafından verilir.
 
Bu pozisyonda yer alan ürünler, ölçülü dozlarda hazırlanmış, perakende satılacak şekilde paketlenmiş, yığın halinde veya küçük paketlere konulmuş olsun olmasın, burada sınıflandırılırlar.
 
Alt Pozisyon Notu.
Alt Pozisyon 3002.13
Bu alt pozisyonun ‘karışım olmayan’ ürünleri safsızlık içerebilir. “Safsızlık” terimi, özellikle ürünün içinde yalnızca ve doğrudan üretim süreci (saflaştırma dahil) sonucunda ortaya çıkan maddeleri ifade eder. Bu maddeler, işleme sürecindeki herhangi bir faktörden kaynaklanabilir; bunların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:

 • Dönüştürülmemiş başlatıcı maddeler,
 • Başlatıcı maddelerde bulunan safsızlıklar,
 • Üretim sürecinde (saflaştırma dahil) kullanılan reaktifler,
 • Yan ürünler.

30.03 –     TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE BİRBİRLERİYLE KARIŞTIRILMIŞ İKİ VEYA DAHA FAZLA UNSURDAN OLUŞAN İLAÇLAR (30.02, 30.05 veya 30.06 POZİSYONLARINDAKİ ÜRÜNLER HARİÇ) (DOZLANDIRILMAMIŞ VEYA PEKAKENDE SATILACAK ŞEKİLDE AMBALAJLANMAMIŞ).
3003.10 – Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri  veya streptomisinler veya bunların türevlerini içerenler
3003.20 – Diğerleri, antibiyotikleri içerenler
– Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonunun diğer ürünlerini içerenler:
3003.31 – – İnsülin içerenler
3003.39 – – Diğerleri
– Diğerleri, alkaloitleri veya bunların türevlerini içerenler:
3003.41 – – Efedrin veya tuzlarını içerenler
3003.42 – – Pseudoefedrin (INN) veya tuzlarını içerenler
3003.43 – – Norefedrin veya tuzlarını içerenler
3003.49 – – Diğerleri
3003.60 – Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan anti-sıtma aktif maddelerini içerenler
3003.90 – Diğerleri
İnsan veya hayvan hastalıklarının dahili ve harici tedavisinde veya korunmasında kullanılan tıbbi müstahzarlar bu pozisyonda yer almaktadır. Bu müstahzarlar, iki veya daha fazla maddenin birlikte karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Ancak, perakende satışa hazır paketler içinde veya ölçülü dozlarda hazırlanmış olduklarında bu ürünler 30.04 pozisyonunda yer alır.
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Resmi kodekslerde (farmakopi), tescilli ilaçlar vb. listesinde yer alan karışım halindeki tıbbi müstahzarlar (02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarında yer almayan gargaralar, göz damlaları, pomadlar, merhemler, ovarak sürülen sıvı yağlar (linimentler), vücuda enjekte edilen maddeler, tahriş gidericiler ve diğer müstahzarlar dahil).

Ancak, bu durum resmi kodekslerde (farmakopi) veya tescilli ilaç listesinde bulunan müstahzarlar, vb. daima 30.03 pozisyonunda sınıflandırılacak anlamına gelmemelidir. Örneğin, sivilceye karşı müstahzarlar esas olarak deriyi temizlemek için hazırlanmışlardır ve asıl olarak sivilceye karşı tedavi edici veya koruyucu etkiyi sağlayacak yeterli seviyede aktif madde içermediklerinden 33.04 pozisyonunda sınıflandırılmaktadırlar.

 • Tek bir ecza maddesi ile birlikte bir dolgu maddesi, tatlandırıcı, birleştirici, destekleyici vb. maddeler ihtiva eden müstahzarlar.
 • Sadece damar yoluyla tatbik edilen (damarın içine damlatma veya enjeksiyonla) beslenme müstahzarları
 • Tıbbi amaçlar için kolloidal solüsyonlar ve süspansiyonlar (Örn; kolloidal selenyum), bununla beraber, kolloidal kükürt ve sade halde kolloidal kıymetli metaller bu pozisyon haricindedir. Eğer kolloidal kükürt, tedavi veya koruma amaçlı kullanım için ölçülü dozlar veya perakende satışa için ambalajlanmış durumda ise 04 pozisyonu, tüm diğer hallerde ise 28.02 pozisyonunda sınıflandırılır. Sade kolloidal kıymetli metaller, tıbbi kullanım için hazırlanmış olup olmadıklarına bakılmaksızın 28.43 pozisyonunda sınıflandırılırlar. Ancak, tedavi veya koruyucu amaçlar için kolloidal kıymetli metallerin karışımı veya bir ya da daha fazla kolloidal kıymetli metalin diğer maddelerle olan karışımları bu pozisyonda sınıflandırılır.
 • Bitki karışımlarını işleme tabi tutarak elde edilenler de dahil olmak üzere tıbbi bitki hülasa bileşikleri.
 • 11 pozisyonundaki bitkilerin veya bitki parçalarının tıbbi karışımları.
 • Tabii mineral sularının ve suni olarak hazırlanmış benzeri ürünlerin buharlaştırılmasıyla elde edilen tıbbi tuzlar.
 • Tedavide kullanılmak amacıyla konsantre edilmiş tuzlu kaynak suları (Kreuznach suları gibi); tıbbi banyolar (kükürtlü, iyotlu, vb. banyolar) için hazırlanmış karışık tuzlar (kokulandırılmış olsun olmasın).
 • Sağlık tuzları (örn; sodyum hidrojenkarbonat, tartarik asit, magnezyum sulfat ve şeker karışımı) ve tıbbi amaçlar için kullanılan benzeri köpüklenen tuz karışımları.
 • Kâfurlu yağ, fenollu yağ, vb.
 • Anti-astımatik ürünler (anti-astmatik kağıtlar ve tozlar gibi).
 • “Gecikmeli etki yapan ilaçlar”, (bir polimerik iyon değiştiriciye bağlı tıbbi bir unsurdan oluşan ilaçlar gibi.
 • İnsan veya veteriner tıbbında veya cerrahisinde kullanılan anestezikler.

 
Burada, pozisyon metnindeki hükümler, diyet, diyabet veya kuvvetlendirilmiş gıdalara, tonikli içeceklere veya mineral sularına (tabii veya suni) uygulanmaz. Bunlar, kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılırlar. Bu duruma esas itibariyle, sadece besleyici maddeler içeren gıda müstahzarları dahildir. Gıdalardaki temel besleyici maddeler proteinler, karbonhidratlar ve yağlardır. Vitaminler ve mineral tuzlar beslenmede rol oynarlar.
Aynı şekilde, tıbbi maddeler ihtiva eden gıda maddeleri ve içecekler, eğer bu maddeler sadece daha iyi bir diyet dengesi sağlamak, ürünün enerji verimi veya besin değerini arttırmak ya da tat ve kokusunu iyileştirmek için ilave ediliyorsa, ürün daima gıda maddesi ve içecek karakterini koruması şartıyla bu pozisyon haricindedir.
Bitkilerin veya bitki parçalarının karışımından oluşan veya bitkilerin veya bitki parçalarının diğer maddelerle karışımından oluşan bitkisel infüzyonlar veya bitkisel çaylar (örn. bağırsak yumuşatıcı, bağırsak boşaltıcı, idrar söktürücü, sindirime yardımcı özelliklere sahip) yapımında kullanılan ve hastalıklara iyi geldiği veya genel sağlığa katkıda bulunduğu iddia edilen ürünler de bu pozisyon haricindedir (21.06 pozisyonu).
Ayrıca, sağlık ve sıhhatin korunması için hazırlanmakla birlikte herhangi bir hastalığın önlenmesinde ya da tedavi edilmesinde kullanımına dair bir ibare olmayan, vitamin ya da mineral tuzlar ihtiva eden gıda takviyeleri de bu pozisyon haricindedir. Genellikle sıvı olmakla birlikte, toz ya da tablet halinde de olabilen bu ürünler genel olarak 21.06 pozisyonunda ya da 22. Fasılda sınıflandırılır.
Diğer taraftan, bu pozisyon, gıda maddeleri veya içeceklerin tıbbi maddeler için sadece destek, taşıyıcı veya tatlandırıcı ajan olarak görev yaptığı (Örn; yutmayı kolaylaştırmak için) müstahzarları içine alır.
 
Gıda maddeleri ve içeceklere ek olarak, aşağıdakiler de bu pozisyon haricindedir:
(a)  30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarında yer alan eşya.
(b) Tedavi edici veya koruyucu özellikleri olsa dahi 33.03 ila 33.07
pozisyonlarında yer alan müstahzarlar ve uçucu yağların sulu damıtıkları veya
sulu solüsyonları (Fasıl 33).
(c)  Tıbbi sabunlar (34.01 pozisyonu).

 • 08 pozisyonunda yer alan haşere öldürücüler, dezenfektanlar, vb.

30.04 –     TEDAVİDE VEYA KORUNMADA KULLANILMAK ÜZERE KARIŞIK OLAN VEYA OLMAYAN ÜRÜNLERDEN OLUŞAN İLAÇLAR (30.02, 30.05 VEYA 30.06 POZİSYONUNDAKİ EŞYA HARİÇ) (DERİ ÜZERİNE ZERK EDİLEREK KULLANILMAYA MAHSUS OLANLAR “TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS” DAHİL), DOZLANDIRILMIŞ VEYA PERAKENDE SATILACAK ŞEKİLDE AMBALAJLANMIŞ.
3004.10 – Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini içerenler
3004.20 – Diğerleri, antibiyotikleri içerenler
– Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonunun diğer ürünlerini içerenler:
3004.31 – – İnsülin içerenler
3004.32 – – Böbreküstü bezi hormonları, bunların türevlerini veya yapısal analoglarını içerenler
3004.39 – – Diğerleri
– Diğerleri, alkaloitleri ve bunların türevlerini içerenler:
3004.41 – – Efedrin veya tuzlarını içerenler
3004.42 – – Pseudoefedrin (INN) veya tuzlarını içerenler
3004.43 – – Norefedrin veya tuzlarını içerenler
3004.49 – – Diğerleri
3004.50 – Diğerleri, vitaminleri veya 29.36 pozisyonunun diğer ürünlerini içerenler
3004.60 – Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan anti-sıtma aktif maddelerini içerenler
3004.90 –  Diğerleri
 
Bu pozisyon, karıştırılmış veya karıştırılmamış ürünlerden oluşan ilaçları içine almaktadır ancak bu ilaçların aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
 

 • Dozlandırılmış ( tablet, ampul (alkolizm, şeker koması gibi bazı hastalıkların doğrudan tedavisinde kullanılan veya enjekte edilebilen tıbbi solüsyonlarının hazırlanmasında çözücü olarak kullanılan 1.25 ila 10 cm3’lük ampullerdeki tekrar distile edilmiş su), kapsül, kaşe, damla veya pastil, deri üstüne uygulama sistemi şeklindeki ilaçlar, veya tedavi ve koruma kullanımı amacı ile bir tek alımlık doz halinde az miktarlarda tozlar gibi).

Bu pozisyon, genellikle kendinden yapışkan bantlar halinde (genellikle kare ya da yuvarlak) satışa sunulan ve hastanın derisine doğrudan tatbik edilen dozlandırılmış deri-üstü uygulamaları şeklindeki ilaçları da kapsar. Aktif madde, bandın deri ile temas halindeki kısmında geçirgen zar ile kapalı bir haznede bulunmaktadır. İçinde bulunduğu hazneden serbest bırakılan bu aktif madde, deri üzerinde pasif moleküler difüzyon yolu ile emilir ve doğrudan kan dolaşımına girer. Bu sistem, 30.05 pozisyonundaki tıbbi yapışkan plasterlerle karıştırılmamalıdır.
Bu pozisyon perakende satış için hazırlanmış ambalajlarda ya da dökme vb. tek alımlık dozlara uygulanmaktadır ya da,

 • Tedavide ve korunmada kullanılmak üzere perakende satış için ambalajlanmış paketler. Burada kastedilen ürünler (Örneğin; sodyum bikarbonat, demirhindi tozu), ambalajları dolayısıyla ve özellikle gerekli bilgilerin varolması nedeniyle (kullanılacak olan hastalığın adı veya durumu, kullanma ve uygulama yöntemi, doz miktarı, vb.), yukarıda belirtilen amaçla tekrar bir paketleme yapılmaksızın doğrudan doğruya kullanıcılara (özel kişiler, hastaneler, vb.) satışı amaçlanan ürünlerdir.

Bu bilgiler (herhangi bir dilde) etiketle, yazılı metin halinde veya başka şekilde verilebilir. Ancak, eczacılık açısından veya başka yönden maddenin saflık derecesini gösteren basit bir bilgi, eşyanın bu pozisyonda sınıflandırılması için tek başına yeterli değildir.
Diğer taraftan, hiçbir bilgi verilmediği hallerde tedavi veya korunma amacıyla kullanım için hazırlandığı açıkça belli olan, karıştırılmamış ürünlerin perakende satışa hazır halde ambalajlanmış olduğu kabul edilir.
Tedavi veya koruma için kullanılan ve dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlarda hazırlanmamış karıştırılmış ürünlerden ibaret olan ilaçlar 30.03 pozisyonunda sınıflandırılmıştır (ilgili Açıklama Notuna bakınız).
 
Bu Faslın (3) numaralı notu gereği, aşağıda belirtilenler karıştırılmamış ürünlerden sayılır:

 • Suda çözünmüş karıştırılmamış ürünler.
 • Fasıl 28 veya 29 da yer alan tüm maddeler. Bu ürünler arasında kolloidal kükürt ve hidrojen peroksidin stabilize edilmiş solüsyonları da vardır.
 • 02 pozisyonundaki sade haldeki bitkisel hülasaların sadece standardize edilmiş olanları veya herhangi bir çözücü içindeki solüsyonları (13.02 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız

Bununla birlikte 28.43 ila 28.46 ve 28.52 pozisyonlarındaki karışık olmayan ürünler yukarıda (a) ve (b) paragraflarında belirtilen şartlara uygun olsalar bile 30.04 pozisyonunun haricindedir. Örneğin kolloidal gümüş dozlandırılmış veya ambalajlanmış veya ilaç olarak kullanılmak üzere hazırlanmış olsa da 28.43 pozisyonunda yer alır.
Bu pozisyon, kükürt, odun kömürü, sodyum tetraborat, sodyum benzoat, potasyum klorat veya magnezyum gibi maddeler esaslı sadece tıbbi amaçlar için kullanıma uygun çeşitteki pastiller, tabletler, damlalar, vb.yi içine almaktadır.
Ancak, esası şeker (jelatin, nişasta veya un gibi diğer gıda maddeli olsun olmasın), tat ve koku verici maddelerden (benzil alkol, mentol, ökoliptol ve tolu balzamı gibi tıbbi özellikleri olan maddeler dahil) oluşan boğaz pastili veya öksürük için şekerler halindeki müstahzarlar 17.04 pozisyonunda yer alır. Tat ve koku verici maddeler hariç, tıbbi özelliklere sahip maddeleri içeren boğaz pastilleri veya öksürük için tabletler, her pastil veya tabletteki bu maddelerin oranının bunlara tedavi veya korunmada kullanımını sağlaması şartıyla dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlandıkları zaman bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
Bu pozisyon, yukarıda (a) veya (b) paragraflarında belirtildiği şekilde hazırlanmış olması şartıyla, aşağıdaki ürünleri içine alır:

 • Organik yüzey-aktif ürünler ve müstahzarlar. Bunlar aktif katyonlu (örneğin; Quaterner amonyum tuzlar), antiseptik, dezenfektan, bakteri veya mikrop öldürücü özellik taşırlar.
 • Poli(vinil pirolidon)- iyodin, iyot ve poli(vinil pirolidon)’un reaksiyon ürünüdür.
 • Cerrahi türde kalsiyum sülfattan elde edilen kemik aşısı ikamesi. Kırılan kemiğin boşluğuna enjekte edilir ve kemik dokusu tarafından eş zamanlı olarak tekrar emilerek kemik dokusunun yerine konulur. Bu ürünler, matrisin yeniden emilmesiyle, yeni kemiğin büyüyebileceği kristal halinde matris sağlamaktadır (30.06 pozisyonu).

Ancak, genellikle bir sertleştirici (kür kimyasalı) ve bir aktifleştirici içeren; örneğin mevcut kemiklere prostetik implant eklemeye yarayan kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar bu pozisyon haricindedir (30.06 pozisyonu).
Bu pozisyonda yer alan hükümler, diyet, diyabet veya kuvvetlendirilmiş gıdalara, tonik şeklindeki içeceklere ya da mineral sularına (tabii ve suni) uygulanmaz, bunlar kendi uygun pozisyonlarında yer alırlar. Bu durum esas itibariyle sadece besleyici maddeler ihtiva eden gıda müstahzarları içindir. Gıdalardaki temel besleyici maddeler, proteinler, karbonhidratlar ve yağlar olup, vitaminler, mineral tuzlar da beslenmede rol oynarlar.
Aynı şekilde, tıbbi maddeler içeren gıda maddeleri ve içecekler, eğer bu maddeler sadece daha iyi bir diyet dengesi sağlamak, ürünün enerji verimini veya besin değerini arttırmak ya da tat ve kokusunu iyileştirmek için ilave ediliyorsa, daima gıda maddesi veya içecek karakterini koruması şartıyla ürün, bu pozisyon haricindedir.
Bitkilerin bir karışımından veya bitki parçalarından oluşan veya bitkilerin parçalarının diğer maddelerle karışımından oluşan bitkisel infüzyon veya bitkisel çaylar (bağırsak yumuşatıcı, bağırsak boşaltıcı, idrar söktürücü, sindirime yardımcı özelliklere sahip) yapımında kullanılan ve hastalıklara iyi geldiği veya genel sağlığa katkıda bulunduğu iddia edilen fakat infüzyonları belirli bir hastalığa özgü aktif bir bileşenin tedavi edici veya koruyucu bir dozunu içermeyen ürünler de bu pozisyona dahil değildir (21.06 pozisyonu).
Ayrıca, sağlık ve sıhhatin korunması için hazırlanmakla birlikte herhangi bir hastalığın önlenmesinde ya da tedavi edilmesinde kullanımına dair bir ibare olmayan, vitamin ya da mineral tuzlar ihtiva eden gıda takviyeleri de bu pozisyon haricindedir. Genellikle sıvı olmakla birlikte, toz ya da tablet halinde de olabilen bu ürünler genel olarak 21.06 pozisyonunda ya da 22. Fasılda sınıflandırılır.
Diğer taraftan bu pozisyona, gıda maddeleri veya içeceklerin içlerindeki tıbbi maddeler için sadece taşıyıcı veya tatlandırıcı ajan görevi yapan (Örn; yutmayı kolaylaştırmak için) müstahzarlarda dahildir.
 
Aşağıda belirtilenler de bu pozisyon haricindedir:

 • Yılan veya arı zehiri, ilaç haline getirilmemiş (01 pozisyonu).
 • 02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarında yer alan hazır haldeki ürünler.
 • Tedavi edici veya koruyucu özellikleri olsa bile 33.03 ila 33.07 pozisyonlarında yer alan uçucu yağların ve müstahzarların sulu damıtıkları veya sulu solüsyonları (Fasıl 33).
 • Hazırlanmış durumda olsalar dahi tıbbi sabunlar (34.01 pozisyonu).
 • 08 pozisyonunda yer alan tıp ilacı olarak dahili veya harici kullanım için hazırlanmamış haşere öldürücüler (insecticides), dezenfektanlar vb.
 • Sigarayı bırakmaya yardımcı tablet, sakız veya bant şeklinde müstahzarlar (transdermal sistemler) (21.06 veya 38.24 pozisyonları).

30.05 –     TIPTA, CERRAHİDE, DİŞÇİLİKTE VEYA VETERİNERLİKTE KULLANILAN, ECZACILIK MADDELERİ EMDİRİLMİŞ VEYA KAPLANMIŞ VEYA PERAKENDE SATILACAK ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ VEYA AMBALAJLANMIŞ PAMUKLAR, GAZ BEZLERİ, BANDAJLAR VE BENZERİ MADDELER (SARGILAR, YAPIŞKAN PLASTERLER, HARDAL YAKILARI GİBİ).
3005.10 – Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler
3005.90 – Diğerleri
Bu pozisyona, tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik için tekstil, kağıt, plastik, vb.den yapılmış ecza maddeleri (tahriş giderici, antiseptik, vb.) emdirilmiş veya kaplanmış pamuklar, gazlı bez, bandajlar ve benzerleri dahildir.
Bu eşya ya, iyot veya metil salisilat, vb. emdirilmiş pamuklar, muhtelif hazırlanmış pansuman sargılarını, hazırlanmış yakıları (Örn; keten tohumu veya hardal yakıları), ilaçlı yapışkan flasterleri, vb. dahildir. Bunlar parça, disk veya herhangi bir şekilde olabilirler.
Bilhassa tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlarıyla kullanılmaya mahsus ve tekrar paketlenmeksizin kullanıcılara (özel şahıslar, hastaneler, vb.) doğrudan satışa hazırlanmış olmaları şartıyla (özel katlanmaları veya etiketlerinden dolayı vb.) eczacılık maddeleri emdirilmemiş veya kaplanmamış, pansumanlar için pamuk ve gazlı bezler (pamuk çoğunlukla emici olarak kullanılır) ile bandajlar, vb. bu pozisyonda sınıflandırılır.
 
Aşağıdaki sargı tipleri de bu pozisyona dahildir:

 • Deri sargıları, hayvan deri dokusundan, çoğunlukla domuz derisinden dondurulmuş veya liyofilize edilmiş (kurumuş) halde şeritler halinde hazırlanmakta olup, deri kaybı olan alanlarda, açık doku yaralarında, cerrahi enfeksiyon, vb. de doğrudan uygulanmaya mahsus geçici biyolojik kapatma olarak kullanılır. Bunlar çeşitli ölçülerde mevcut olup, kullanışları ile ilgili bilgilerin yer aldığı etikete havi steril kaplarda ambalajlanır (perakende satışa uygun paketler).
 • Sıvı sargılar, bir sprey kutusu içine konulur (perakende satılacak şekilde) ve yarayı saydam bir koruyucu tabaka ile kapatmakta kullanılır. Bunlar, ilave ecza maddeleri katılmış olsun olmasın (özellikle antiseptikler), uçucu organik bir çözücü (etil asetat gibi) içerisinde steril plastik bir solüsyon (Örn; modifiye edilmiş vinil kopolimer veya metakrilik plastik) ve bir iticiden ibaret olabilirler.

Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılmak üzere perakende satılacak şekilde hazırlanmamış veya paketlenmemiş alçı kaplanmış kırık bandajları ve çinko ihtiva eden bandlar, yapışkan sargılar, vb. bu pozisyon haricindedir.
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • Dişçilikte kullanılmak için özellikle kalsine edilmiş veya iyice öğütülmüş alçılar ve dişçilikte kullanılan alçı esaslı müstahzarlar (sırasıyla 20 ve 34.07 pozisyonları).
 • Deri üstüne tatbik edilen haldeki ilaçlar (30.04 pozisyonu)
 • Bu Fasılın (4) no.lu Not hükmünde belirtilen eşya (30.06 pozisyonu).
 • Hijyenik havlular (pedler) ve tamponlar, bebek bezleri ve benzerleri (919.pozisyonu)

30.06 –     BU FASILIN 4 NOLU NOTUNDA BELİRTİLEN ECZACILIK EŞYASI VE MÜSTAHZARLARI.
3006.10 –    Cerrahi dikişler için steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemeleri (cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril, emilebilir iplikler dahil) ve cerrahi yaraların kapatılmasında kullanılan steril doku yapıştırıcıları; steril laminaryalar ve steril laminarya fitilleri; cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril emilebilir hemostatlar; cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir olsun olmasın)
3006.20 –    Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler
3006.30 –    Radyografi muayeneleri için X-ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar; hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri
3006.40 –    Dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar
3006.50 –      İlk yardım kutuları ve setleri
3006.60 – Esası hormon, 29.37 pozisyonundaki diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar 
  3006.70 –  Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları.
– Diğerleri:
3006.91   — Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler
3006.92   — Eczacılık ürünleri döküntüleri.
Bu pozisyona sadece aşağıda yazılanlar dahildir:

 • Steril cerrahi katgüt, benzer steril dikiş malzemeleri ve cerrahi yaraları kapatmak için kullanılan steril doku yapıştırıcıları.

Bu kısım, steril olmak kaydıyla cerrahi işler için kullanılan tüm iplik çeşitlerini kapsar. Bu iplikler antiseptik solüsyonlara veya mühürlenmiş steril kaplara konulur.
Bu ipliklerin yapıldığı maddeler:

 • Katgüt (sığır, koyun veya diğer hayvanların bağırsaklarından yapılan işlenmiş ipler);
 • Tabii lifler (pamuk, ipek, keten);
 • Sentetik polimer lifler (poliamidler (naylonlar), polyesterler gibi);
 • Metaller (paslanmaz çelik, tantal, gümüş,bronz).

Bu kısma doku yapıştırıcıları da dahildir (butil siyanoakrilat ve boya içeren yapıştırıcılar gibi); monomer, tatbik edildikten sonra polimerize olur. Bu nedenle ürün, insan vücudundaki iç ve dış yaraları kapatmak için geleneksel dikiş malzemeleri yerine kullanılır.
Steril olmayan dikiş malzemeleri bu pozisyon haricindedir. Bunlar, tabiyatlarına göre sınıflandırılırlar. Örn; katgüt (42.06 pozisyonu), ipek böceği guddesi, dokumaya elverişli maddelerden iplikler, vb. (Bölüm XI), metal tel (Fasıl 71 veya Bölüm XV).

 • Steril laminarya ve steril laminarya fitilleri.

Bu kısım, deniz yosunlarından (algler) elde edilen esmer renkli ve bazen düzensiz şekilde yivli küçük çubuklar halinde olan steril laminarya ve steril laminarya fitilleri ile sınırlıdır. Bunlar, nemli maddelerle temas ettiğinde önemli ölçüde şişer ve yumuşak ve esnek hale gelirler.
Bu nedenle cerrahide genişletme aracı olarak kullanılırlar.
Steril olmayan laminaryalar bu pozisyon haricindedir (12.12 pozisyonu).

 • Cerrahide veya dişçilikte kullanılan steril emilebilir hemostatikler.

Bunlar, cerrahi ve dişçilikte kanamayı durdurmakta kullanılır ve vücut sıvıları tarafından emilme özelliğine sahiptirler. Bunlara, genellikle gazlı bez veya lifler (“yün”) şeklinde, tampon şeklinde sargı veya şerit halinde okside selüloz; jelatin sünger veya köpük; kalsiyum aljinatlı gazlı bez, “yün” veya “tabaka” halinde olanlar dahildir.

 • Cerrahi veya dişçilikte kullanılan steril yapıştırma bariyerleri, emilebilir olsun olmasın.

(5)     Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifler.
Bu pozisyonda yer alan reaktifler, kan gruplarının tespitinde doğrudan doğruya kullanılmaya uygun olmalıdır. Bunlar, insan veya hayvan menşeli serumlar veya bitkilerin tohumlarından ya da diğer bitki parçalarından (phytagglutinins) çıkarılan bitkisel hülasalardır. Bu reaktifler, kan küreciklerinin veya kan serumunun karakteristiklerini referans alarak kan gruplarının tespitinde kullanılır. Etken maddelerine ek olarak, bunlar aktivitelerini güçlendirici veya stabilize edici (antiseptikler, antibiyotikler, vb) maddeleri ihtiva edebilirler.

 1. Aşağıdakiler, kan küreciklerinin karakteristiklerini referans alarak kan grubunu belirleyen reaktifler olarak mütalaa edileceklerdir:
 • A,B,0 ve AB grupları, A1 ve A2 alt grupları ve H faktörü tayininde kullanılan müstahzarlar.
 • M,N,S ve P grupları ve Lu, K ve Le gibi diğer grupların tayininde kullanılan müstahzarlar
 • Rh grupları ve Cw, F, V, vb. alt grupların tayininde kullanılan müstahzarlar.
 • Hayvanların kan gruplarının tayininde kullanılan müstahzarlar.
 1. Serum özelliklerini belirleyici reaktifler sayılan müstahzarlar aşağıda belirtilenlerin tespitinde kullanılırlar:
 • Gm, Km, vb. sistemlerin özelliklerini;
 • Gc, Ag, vb. serum gruplarını tespit etmekte kullanılır.
 1. İnsan kaynaklı olmayan (anti-human) globülin serum (Coombs serumu), bazı kan gruplandırma teknikleri için zorunlu olduğundan, bu pozisyonda yer alan bir reaktif olarak mütalaa edilecektir.

Reaktif olarak kullanılmaya uygun hale gelmeden önce daha ileri işlemler gerektiren ham serumlar ve diğer yarı işlenmiş maddeler, kendi yapısını oluşturan maddeler dikkate alınarak sınıflandırılacaktır.

 1. HLA yapısını (HLA antijenleri) belirleyen reaktifler bu pozisyona dahildir. Bunlar, doğrudan uygulanması gerekli insan ve hayvansal menşeli serumlardır. Bu reaktifler, HLA antijenlerinin belirlenmesinde test maddesinin yüzeysel kan lenfositleriyle reaksiyon verirler. Test maddesinin HLA antijenleri, farklı HLA test serumlarının reaksiyon şekline göre tayin edilir. Aktif içeriklerin yanı sıra, reaktifler stabilizasyon ve muhafaza için katkı maddeleri ihtiva ederler.

Bunlara aşağıdakiler dahildir:

 • HLA A, B ve C antijenlerinin tayini için müstahzarlar.
 • HLA DR antijenlerinin tayini için müstahzarlar.
 • HLA D antijenlerinin tayini için müstahzarlar.
 • Bir dizi farklı HLA antiserumunu ihtiva eden HLA A,B ve C antijenlerinin tayini için hazır reaktifler.
 • HLA DR dizilişlerinin belirlenmesi için hazır reaktifler (Örn; test levhaları).

(6) Radyografi muayeneleri için X- ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar ve   hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri ( karışım halinde bulunmayan dozlandırılmış haldeki ürünler veya aynı kullanımlar için birlikte karıştırılmış iki veya daha fazla madde içeren ürünler ).
X-ışını geçirmeyen müstahzarlar, iç organlar, arterler, damarlar, idrar yolları, safra kesesi, vb. radyografik muayenesinde kullanılır. Bunlar, X-ışınlarını geçirmeyen baryum sülfat veya diğer maddeler esaslı müstahzarlar olup enjeksiyon suretiyle veya ağızdan alınacak şekilde (granüle halde baryum gibi) hazırlanmış olabilir.
Bu pozisyonda yer alan teşhis reaktifleri (mikrobiyal teşhis reaktifleri dahil), ağızdan alınan, enjeksiyon, vb. yoluyla hastaya tatbik olunan reaktiflerdir.
Hastalara uygulanmak üzere hazırlanmamış teşhis reaktifleri (kan, idrar, vb. gibi hastadan alınan numunelerde test yapmak için kullanılan veya laboratuar reaktifleri olarak kullanılanlar gibi) bu pozisyon haricinde olup, mamul oldukları maddelerin yer aldığı pozisyonlarda sınıflandırılırlar (Örn; Fasıl 28, Fasıl 29 veya 30.02 veya 38.22 pozisyonları).

 • Dişçi çimentoları ve diş dolgu maddeleri, kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar.

Dişçilik çimentoları ve diş dolgu maddeleri, genellikle metal tuzları (çinko klorür, çinko fosfat, vb), metalik oksitler, guta-perka veya plastik maddeler esaslıdırlar. Bunlar diş doldurmada kullanılmak üzere özel şekilde hazırlanmış metal alaşımlardan da (kıymetli metalik alaşımlarda dahil) oluşabilir. Bu gibi alaşımlar, civa ihtiva etmemekle birlikte bazen “amalgamlar” olarak da adlandırılır. Bu pozisyon, daimi ve geçici dolgu maddelerinin her ikisini ve tıbbi maddeler katılmış koruyucu özelliğe sahip dolgu maddelerini ve çimentolarını da içine alır.
Bunlar, daha çok toz veya tablet şeklinde olup bazen hazırlanması için gerekli sıvı ile birlikte bulunur ve ambalajları bu maddelerin dişçilikte kullanıldığını gösterir niteliktedir.
Diş kökü kanallarını doldurmak için olan uçlar (örn; gümüşten, guta-perka’dan, kağıttan) da bu pozisyonda yer alır.
Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolarda bu pozisyona dahildir. Bunlar genellikle sertleştirici(tedavi ajanları)ve aktifleştirici ihtiva etmekte olup, prostetik olarak vücüda zerk edilen maddeleri mevcut kemiğe bağlamak için kullanılır. Bu çimentolar genellikle vücut ısısında iyileştirmektedir.
Dişçilikte kullanılmak için özellikle kalsine edilmiş veya iyice öğütülmüş alçılar ve dişçilikte kullanılan alçı esaslı müstahzarlar bu pozisyona dahil değildir (sırasıyla, 25.20 ve 34.07 pozisyonları).
Matrisin yeniden emilmesiyle yeni kemiğin büyüyebileceği kristal halinde matris sağlayan cerrahi türde kalsiyum sülfattan elde edilen kemik aşısı ikamesi de bu pozisyon haricindedir. (30.04 pozisyonu)

 • İlk yardım kutuları ve setleri.

Bunlar, az miktarlarda olmak üzere yaygın kullanılan ilaçlardan (oksijenli su,tentürdiyot, civa krom, arnika tentürü vb.) bir kaçının, bir miktar pansuman eşyasının (sargı bezleri, bandajlar, flasterler, vb.) ve bir kaç aletin (makas, pens, vb.) içinde yer aldığı çantalar ve kutulardır.
Bu pozisyon doktorlar tarafından kullanılan türden olan daha teferruatlı tıbbi takım çantalarını kapsamaz.
(9)   Esası hormon, 29.37 pozisyonundaki diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar (perakende satış için ambalajlanmış olsun veya olmasın).
(10)  Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar veya fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları.
Bu müstahzarlar genellikle polihidrik alkoller (gliserol, propilen, glikol vs.), su ve koyulaştırıcı maddeler ihtiva eder. Bunlar, tıpta veya veterinerlikte kullanılmak amacıyla, genellikle fiziksel muayeneler süresince bedenin bölümleri (örn., vajinal yağlama) arasında veya bedenin bölümleri ile cerrahın elleri, eldivenleri veya tıbbi aletler arasında yağlayıcı olarak kullanılır. Bunlar ayrıca beden ile tıbbi aletler (örn, elektrokardiyograf, ultrason tarayıcısı) arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılır.
(11)     Ostomi kullanımına mahsus olduğu tanımlanabilen aletler, şekillendirilmiş colostomi,   ileostomi ve urostomi torbaları ve bunların yapışkan parçaları ve kapakları. 
(12)    Eczacılık ürünleri atıkları.
Bu pozisyon ayrıca, raf ömrünün bitmesi gibi nedenlere bağlı olarak tasarlandığı amaçlar için kullanılmaya müsait olmayan eczacılık ürünlerini de kapsar.

Başa dön tuşu