Gümrük Genelgeleri

Damga Vergisi (Genelge 2011/2)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14/1/2011
Konu : Damga Vergisi

GENELGE

(2011/2 )

Bilindigi üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeligi’nde degisiklik yapılmasına dair Yönetmeligin 5 inci maddesi ile Gümrük Yönetmeliginin 131 inci maddesi “Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi,
Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgeler gümrük beyannamesi yerine kullanılır, ancak bu belgeler gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde degildir.” seklinde yeniden düzenlenmistir.
Bunun üzerine, TIR Karnelerine damga vergisi uygulaması hususunun degerlendirilmesini teminen konu Maliye Bakanlıgına aktarılmıs adı geçen Bakanlıktan cevaben alınan 17/12/2010 tarihli ve
113159 sayılı yazıda; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı tabloda yazılı kagıtların Damga Vergisine tabi oldugu; 4 üncü maddesinde; bir kagıdın tabi olacagı verginin tayini için o kagıdın mahiyetine bakılacagı, mahiyeti tayin edilmek istenen kagıt üzerinde baska bir kagıda atıf yapılmıssa, atıf yapılan kagıdın hükümlerine nazaran iktisap ettigi mahiyete göre vergi alınacagı; Kanuna ekli (I) sayılı tablonun “III. Ticari islemlerde kullanılan kagıtlar” baslıklı bölümünün 2/c fıkrasında ise gümrük idarelerine verilen beyannamelerin damga vergisine tabi oldugunun hüküm altına alındıgı; 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeligi’nde Degisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le Gümrük Yönetmeliginin 131 inci maddesinde degisiklik yapıldıgının anlasıldıgı, bu degisiklikle de Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgelerin gümrük beyannamesi yerine kullanılacagı, ancak bu belgelerin gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde olmadıgının hüküm altına alındıgından bahisle, Gümrük beyannamesi yerine kullanılan ancak gümrük idarelerine verilen beyannameler mahiyetinde olmadıgı belirtilen TIR Karnesinin Damga Vergisine tabi tutulmaması gerektigi Belirtilmistir.
Bu itibarla Gümrük beyannamesi yerine kullanılan ancak gümrük idarelerine verilen ve Gümrük Yönetmeliginin 131 inci maddesinde beyanname mahiyetinde olmadıgı belirtilen Elçilik Mektubu,
Kurye Mektubu, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Özel Fatura, Déclaration en Douane, CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu gibi belgelerinDamga Vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.

Başa dön tuşu