DAHİLDE İŞLEME REJİMİGümrük Genelgeleri

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Yıpranmış veya Yırtılmış Etiketlere İlişkin Yapılacak İşlemler (Genelge 2013/44)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 41208501.010.06.01
Konu: DİR Kapsamında Yıpranmış veya Yırtılmış Etiketlere İlişkin Yapılacak İşlemler
GENELGE (2013/44)

Bilindiği üzere, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği‘nin 38/8 nci maddesi “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın veya işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde belge/izin süresi içerisinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmaz. ” hükmünü amirdir.
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği‘nin 14/1-a maddesi kapsamında dahilde işleme izni kapsamında ithali yapılan etiketlerin ihraç edilecek ürünler bünyesinde kullanımı sırasında yırtılması veya bir daha kullanılamayacak şekilde yıpranması durumunda,
1- Yükümlüsünce ihracat esnasında gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesine ihracı öngörülen ürünün üretiminde kullanılan etiketin kullanım şeklinin belirtilmesi ve adet olarak beyanının yapılması, (örneğin 85 adet pantolonun üzerine yapıştırılmak suretiyle kullanıldığı vb.)
2- Yırtılan veya bir daha kullanılamayacak durumda olan etiketlerin ise gümrüğe terk edilmesinin, yada gümrük idaresi gözetiminde imhasının sağlanması,
3- Dahilde işleme izni taahhüt hesabının kapatılması aşamasında eksik kalan kısma müeyyide uygulanmamasını teminen 2 nci maddede yapılan işlemlere ilişkin belgelerin kapatma işlemini tekkemmül ettirecek gümrük idaresine ibraz edilmesi,
Gerekmektedir.
Ancak, bahse konu etiketlerin gümrüğe terk edilmesinin veya imha edilmesinin mümkün olmadığı hallerde, bu durumu belirtmek üzere firma yetkililerince düzenlenen ve ilgili ticaret odasınca onaylanan bir belgenin ibrazı halinde bu kısma tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

Başa dön tuşu