Gümrük Genelgeleri

Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan (Genelge 2013/55)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 41208501-010.06.01
Konu : Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan

GENELGE (2013/55)

İlgi: 2012/27 sayılı Genelge.
21/11/2013 tarihli, 28828 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesi değiştirilmiş olup, dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kıymet ve/veya miktarı Bakanlıkça belirlenecek elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) yanı sıra dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanlar ile dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve bunların parçalarının da gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilmesine imkân sağlanmıştır.
Anılan Yönetmeliğin 171 inci maddesinin beşinci fıkrası ile dâhilde işleme izni kapsamında sözlü olarak beyan edilebilecek eşyaya ilişkin kıymet ve/veya miktarın Bakanlıkça belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede,
1-Dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve bir gümrük idaresinde, kıymeti beyanname başına 500 Avro’yu geçmeyen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.),
2-Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve bunların parçalarının,
3-Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanların, teminat ve izin ile ilgili gerekli işlemlerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi şartı ile anılan Yönetmeliğin 171 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan düzenlemede dikkate alınmak suretiyle gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a. Müsteşar
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu