Gümrük Genelgeleri

Dahilde İşleme İzni kapsamında etiket ithali (Genelge 2013/43)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 41208501-010.06.02 06.09.2013
Konu : Dahilde İşleme İzni kapsamında etiket ithali

GENELGE
(2013/43)

Bakanlığımıza intikal eden sorunlardan, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 14 üncü maddesi kapsamında dahilde işleme izni ile ithali yapılan etiketlerin, tekstil sektöründe yaşanan uluslararası rekabet koşulları ile sürekli ve hızlı değişen sipariş talepleri nedeniyle ithalini müteakip Dahilde İşleme Talep Formu’nda kayıtlı olan firma tesislerinden başka yerlerde ve başka bir firma tarafından üretim sürecinin yapılması gerektiği, ancak dahilde işleme izninin alınması sırasında bu hususun öngörülemediği ve her defasında gümrük idaresine bildirimde bulunulması yükümlülüğünün firmaların siparişlerinde gecikmelere sebep olduğu ve bu suretle de sıkıntılar yaşandığı anlaşılmıştır.
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde yan sanayici, dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firma olarak tanımlanmıştır.
Ancak, dahilde işleme izin hak sahibince etiketlerin ithalini müteakip, bu etiketlere ilişkin işleme faaliyetinin Dahilde İşleme İzin Talep Formu’nda kayıtlı olmayan yan sanayiciye yaptırılması durumunda, dahilde işleme izin sahibi ile yan sanayici firma arasında düzenlenmiş bir sözleşme olması gerekmekle birlikte, bahse konu sözleşmenin anılan Tebliğin 46 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen herhangi bir inceleme, denetim veya soruşturmadan önce düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Anılan Tebliğin “Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler” başlıklı 31 nci maddesi ile dahilde işleme izni kapsamındaki ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerinde yan sanayici ünvanının yazılması kaydıyla gümrük idaresince ihracata izin verileceği hüküm altına alındığından, bu ibarenin ihracata ilişkin gümrük beyannamesi üzerine kaydedilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca, bahse konu etiketlere ilişkin işlemlerin Dahilde İşleme İzni Talep Formunda kayıtlı olmayan yan sanayici tarafından yapılması durumunda mezkur Tebliğin Belgenin/iznin revizesi başlıklı 19 uncu maddesi uyarınca yan sanayici bilgisinin dahilde işleme izni taahhüt hesabının kapatılmasından önce bahse konu Forma derc edilmesi ve Tebliğin Dahilde İşleme İzni almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgelere ilişkin Ek-1 de yer alan bilgi ve belgelerin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
DA Ğ I T I M
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu