DAHİLDE İŞLEME REJİMİGümrük Genelgeleri

Dahilde işleme izni ile ilgili uygulamalar (Genelge 2010/6)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02
Konu: Dİİ
GENELGE
( 2010 / 6 )
Gümrük idaresince verilen Dahilde İşleme İzni ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekir.
1- Dahilde İşleme İzni kapsamında, kapatma müracaatından sonra veya izin süresi içerisinde revize talebinde bulunulabilir. İzin kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden önce gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle revize talebinde bulunulması halinde, talepler usulsüzlük cezası tatbik edilmeksizin karşılanır.
2- Dahilde İşleme İzni almak için ilgili gümrük idaresine sunulması gereken belgelerden ihraç edilen mamulün üretimi ile ilgili olarak Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli kapasite raporunun düzenlenmediği üretim dışı faaliyetlere ilişkin olarak yapılacak işlemlerde;
a) Dahilde İşleme İznine tabi işlemler arasında bulunan “Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması” çerçevesinde halı ithalinde; talep sahibi firmanın Ticaret ve/veya Sanayi Odasından; Odaya kayıtlı olduğu, halı tamirat atölyesi bulunduğu ve bu işlem için kapasite raporu düzenlenmeyeceği ile ilgili yazının gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda Dahilde İşleme İzni verilmesi gerekmektedir.
b) Aynı şekilde Dahilde İşleme İznine tabi işlemler arasında bulunan “Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması” işlemi çerçevesinde, otomotiv ve makine sektöründe üretici olmayan servisler tarafından gerçekleştirilecek tamir ve bakım işlemleri için yapılacak Dahilde Ġşleme Ġzni müracaatlarında, firmanın kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak, firmanın otomotiv ve makine sektöründe faaliyet gösterdiğini ve bu işlem için kapasite raporu düzenlenmediğini belirtir yazının gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda Dahilde İşleme İzni verilmesi gerekmektedir.
3- Dahilde İşleme İzni talebinde bulunan firmaların, indirimli teminat uygulamasından yararlanabilmesi için, izni veren gümrük idaresince, ilgili firmanın müracaat tarihinin de belirtilmesi suretiyle indirimli teminat uygulamasından yararlanabileceği tutarın bildirilmesi, Dış Ticaret Müsteşarlığından (0312 2125905, 0312 2128246 ve 0312 2128881 numaralı fakslar) yazıyla istenir. Adı geçen Müsteşarlıkça ilgili firmanın izin kapsamında indirimli teminat uygulamasından yararlandırılacağı ithalat tutarının izni veren Gümrük idaresine bildirilmesini müteakip, bu tutarla sınırlı kısım indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Ayrıca, ilgili gümrük idaresince indirimli teminat uygulamasından yararlandırılan tutar, firmanın performansına işlenmek üzere yine anılan Müsteşarlığa faks ile bildirilir.
4- Dahilde İşleme İzni başvurusunda bulunan üretici firmanın aynı zamanda hem yan sanayici hem de aracı ihracatçı olması mümkün bulunmamaktadır.
5- İhracat 2006/12 sayılı Dahilde Ġşleme Rejimi Tebliği’nin 14/1-a, c, ç, d, e ve f bentleri kapsamında Hammadde Sarfiyat Tablosu düzenlenmeden gerçekleştirilen işleme faaliyetleri için;
– Tarım sektörü ile ilgili faaliyetlerde, anılan Tebliğ’in 14/1-f maddesi kapsamında ham bağırsaktan asorti edilmiş bağırsak elde etme işlemi için azami %5 fire ygulanır, ithal edilen salyangozun temizlenmesi gibi işlemler için de kapasite raporunda yer alan fire oranları esas alınır.
– Makina-imalat, otomotiv ve yan sanayi ve elektrik-elektronik sektörleri ile ilgili faaliyetlerde (anılan Tebliğ’in 14/1-ç,d,e maddeleri kapsamında), işleme faaliyetlerine tabi tutulan ürün bünyesine katılan eşyanın mamul maddeden (aksam ve parça) oluşması durumunda fire öngörülmez. Ancak, ürün bünyesine katılacak eşya ayrıca bir işleme faaliyeti gerektiriyorsa,
Ticaret ve Sanayi Odalarından alınan ekspertiz raporlarının ibrazı gerekir.
– Demir-çelik, madeni eşya, maden, metal, kimya, lastik, plastik, çimento, seramik, cam, toprak, orman ürünleri, kağıt-karton, mobilya, ağaç ve ağaçtan mamul eşya, ambalaj malzemeleri, mineral yağlar, yakıtlar, organik-inorganik kimyasallar, temizlik maddeleri, eczacılık ürünleri, boya ve kimyasal gübreler ile ilgili sektörlerle ilgili faaliyetlerde, anılan Tebliğ eki Ek-5’in 5 inci maddesinde istenmekte olan kapasite raporunda yer alan miktar, fire ve kullanım oranlarına göre işlem yapılır; kapasite raporunda bu bilgilerin yer almaması durumunda ya da kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınan ekspertiz raporunda yer alan miktar, fire ve kullanım oranlarına göre işlem yapılır. Diğer taraftan; bu üretim faaliyeti esnasında ekonomik değeri olan bir yan ürün ortaya çıkması durumunda, söz konusu yan ürüne tekabül eden vergiler tahsil edilir.
(Değişik:Genelge 2015/21)Tekstil ve konfeksiyon ürünleri sektöründe, anılan Tebliğ’in 14/1-d maddesi kapsamında eşyanın boyanması ve 14/1-f maddesi kapsamında eşyanın baskı işlemine tabi tutulması faaliyetlerinde azami %3 fire uygulanır, diğer işlemler için fire uygulanmaz. Ancak, deri, tekstil ve konfeksiyon sektöründe mezkur Tebliğin 14/1-ı maddesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde, Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen İhracat: 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 8 ve 9 uncu maddelerinde (hammadde-mamul ürün için) belirlenen fire ve ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin azami/asgari oranlar dikkate alınır. “
6- Ambalaj malzemesi türü eşyanın tek başına ithal edilmek istenilmesi durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanunun 128/131.maddeleri ile 2000/69 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar hükümleri doğrultusunda geçici ithalat rejimi kapsamında; ambalaj malzemesi veya katalog türü eşyanın işçiliğe tabi tutulacak bir eşya ile birlikte (aynı konşimento kapsamında olmak şartıyla) ithal edilmek istenmesi durumunda ise Dahile İşleme İzni kapsamında ithaline izin verilir.
2009/50 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMĠDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM: Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri
Başa dön tuşu