KararlarYatırım Teşvik Mevzuatı

Bursa İlinde Yapılacak Olan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1945)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1945          27.12.2019-30991 Resmi Gazete
Bursa İlinde yapılacak olan elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 3O uncu, 551O sayılı Kanunun ek 2 nci, 5520 sayılı Kanunun 32/A ve geçici 12 nci, 6745 sayılı Kanunun 80 inci ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.
26 Aralık 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
26/12/2019 TARİHLİ VE 1945 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
Amaç
MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı; Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bursa İlinde yapılacak olan elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımının, 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi uyarınca 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenmesidir.
Yatırımın nitelikleri
MADDE 2- (1) Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliği aşağıdaki şekildedir:
a)Yatırım yeri: Bursa İli.
b)Yatırımın konusu: Elektrikli otomobil üretimi.
c) Başlangıç tarihi: 30/10/2019
ç) Yatırımın süresi: Başlangıç tarihinden itibaren 13 yıl olup, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilir.
d)Yatırımın cinsi: Komple yeni yatırım.
e)Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı: 22.000.000.000 TL
f)Öngörülen ilave istihdam: 4.323
g) Öngörülen nitelikli personel sayısı: 300
ğ) Yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler:
Ürün Kapasite (Adet/Yıl) Elektrikli Otomobil Üretimi                  (5 ayrı model) 175.000
Destekler
MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında desteklenen yatırım projesi aşağıda belirtilen desteklerden yararlandın lır:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) KDV istisnası.
c) KDV iadesi.
ç) Vergi indirimi (vergi indirim oranı: %100, yatırıma katkı oranı %100, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100).
d) Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl).
e) Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl).
f) Nitelikli personel desteği (azami 360.000.000 TL).
g) Faiz ve/veya kar payı desteği (gerçekleşen sabit yatırım tutarının %13′ ünü ve ödenen faiz ve/veya kar payının yüzde 80′ ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 1O yıl).
ğ) Yatırım yeri tahsisi.
h) Alım garantisi.
Vergi indirimi uygulaması
MADDE 4- (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesi kapsamında yatırıma katkı tutan, 31/12/2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının %56,5′ ini geçemez.
(2) Birinci fıkra kapsamında belirlenen yatırıma katkı tutarı, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen özel tüketim vergisinin , takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilir.
Nitelikli personel desteği uygulaması
MADDE 5- (1) Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl süreyle uygulanır.
Faiz desteği uygulaması
MADDE 6- (1) Bir veya birden fazla aracı kurumdan 31 /12/2027 tarihine kadar kullanılacak yatırım kredileri için ödenen faiz ve/veya kar payının yüzde 80’i, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13’ünü aşmamak kaydıyla Bakanlıkça karşılanır. Faiz ve/veya kar payı desteği, itfa planının Bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren yapılacak kredi geri ödemeleri için uygulanır. Yurtdışında yerleşik aracı kunımlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatının kredileri veya yatırım finansmanı için yeminli mali müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz veya kar payı desteği uygulanır.
(2) Faiz ve/veya kar payı desteği ödemelerinin yapılabilmesi için, her bir ödeme öncesinde gerçekleşen sabit yatırım tutarını gösteren yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa ibrazı gerekir.
(3) Yatırım kapsamında kullanılacak faiz ve/veya kar payı destekli kredi miktarı, faiz ve/veya kar payı desteklerinin başlayacağı tarih itibarıyla gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçemez. Mevcut kredinin bakiye kısmı kadar kullanılacak refinansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmemek suretiyle, kapatılacak kredinin kullanım tarihinden itibaren bu Kararda belirtilen süreyi aşmamak koşuluyla faiz ve/veya kar payı desteğinden yararlandırılabilir.
Alım garantisi uygulaması
MADDE 7- (1) Alım garantisi, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde DMO tarafından 31/12/2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil için uygulanır.
Tamamlama vizesi
MADDE 8- (1) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için fırına tarafından Bakanlığa müracaat edilir. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi neticesinde Bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılır.
Müeyyide
MADDE 9- (1) Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre (ek süre dahil) içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri tatbik edilir.
(2) Yatırım tutarının, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen öngörülen sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda; bu Karar kapsamında faiz veya kar payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği kullandırılması halinde söz konusu destekler için bu Kararda belirtilmiş olan azami tutarlar, gerçekleşen yatırım tutarının öngörülen sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülür ve varsa fazladan yararlandırılan destekler, 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde geri alınır.
Diğer hükümler
MADDE 10- (1) Bu Kararda yer almayan hususlar; 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve/veya ilgili diğer mevzuat hükümleri’dikkate alınarak sonuçlandırılır.
(2) Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Bakanlığa tevsikini müteakip düzenlenir.
(3) Bu Karar kapsamında sağlanan desteklerden, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen başlangıç tarihinden sonra gerçekleştirilen yatırım harcamaları yararlanabilir.
(4) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen yatırımın gerçekleştirilmesi amacıyla 31/12/2023 tarihine kadar en az 3.500.000.000 TL tutarında nakit sermayenin ortaklarca şirkete ödendiği yeminli mali müşavir raporu ile Bakanlığa tevsik edilir.
(5) Destek Kararı ve/veya yatırım teşvik belgesinde yer alan bilgiler firma talebini müteakip Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeye istinaden revize edilecektir.
Yürürlük
MADDE 11- (l) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu