Yönetmelikler

Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

20.05.2011-27939 Resmi Gazete

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve kullanımı arasındaki safhalarda ruhsata esas özelliklere sahip olup olmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlıkça ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin ruhsata esas kalite, ambalaj, etiket, prospektüs, tanıtım amaçlı afiş, broşür, internet yayını kontrolüne ait usul ve esaslar ile denemeler ve kontrol amaçlı numunelerin alınmasını ve yapılacak analizler sonucundaki uygulamaları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 18 inci, 19 uncu, 31 inci, 32 nci, 35 inci, 39 uncu ve 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)  Bakanlık: (Değişik:RG-28/6/2012-28337) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b)  Genel Müdürlük: (Değişik:RG-27/6/2012-28336) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
c) Firma: Bitki koruma ürününün ruhsatına sahip gerçek veya tüzel kişileri,
ç) Üretim tesisi: Bitki koruma ürünü teknik maddesi veya formülasyon imalatı yapılan yeri,
d) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, bitki ve bitki kısımlarının istenmeyen gelişmelerini kontrol eden veya önleyen, istenmeyen bitkileri yok eden, bir veya daha fazla aktif maddeyi veya aktif madde, sinerji yaratan veya güvenilirliği artıran maddeler gibi bileşenleri içeren preparatları,
e) Etiket/Prospektüs: Bitki koruma ürünü ambalajı üzerinde veya içerisinde yapışık veya basılı olarak bulunan veya ürünün ambalajı ile birlikte verilen ürünün tanıtımı, kullanım yer ve şekilleri ile koruma ve muhafaza şartlarına ait bilgi, işaret ve rakamları ihtiva eden kısmı,
f) Piyasaya arz: Bitki koruma ürünlerinin tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,
g) Piyasaya arz öncesi kontrol: Bitki koruma ürünü üretim tesislerinde üretilmekte olan veya depolanmış bulunan bitki koruma ürünleri ile ithal edilen bitki koruma ürünlerinin gümrüklerden geçişindeki kontrolünü,
ğ) Piyasa kontrolü: Satışa arz edilen veya satışa hazır bitki koruma ürünlerinden Bakanlığın doğrudan yapacağı denetimler çerçevesinde aldığı numunelerin ve etiketlerinin onaya esas özelliklerini haiz olup olmadıkları hususunda yapılan kontrolü,
h) Şarj: Üretim tesisinde ekipmanların kapasitesine göre, bitki koruma ürününün spesifikasyonunda belirtilen reçeteye uygun olarak bir defada hazırlanan bitki koruma ürünü miktarını,
ı) Şikayet kontrolü: Bitki koruma ürünü kullanan gerçek ve tüzel kişilerin bitki koruma ürününün etkisizliği veya zararı hakkında beyan ettikleri şikayet üzerine yapılan kontrolü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bitki Koruma Ürünlerine İlişkin Kontroller
Kontrol konuları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak aşağıdaki kontroller yapılır:
a) Piyasaya arz öncesi kontrol,
b) Piyasa kontrolü,
c) Şikayet kontrolü.
Kontrol zamanı
MADDE 6 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmeden önce ve piyasadaki kontrolleri, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde veya gerek görüldüğü zamanlarda, şikayet kontrolleri ise şikayetle ilgili müracaatın Genel Müdürlüğe veya Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne yapıldığı tarihi takip eden 15 gün içinde yapılır.
(2) Genel Müdürlüğün bilgisi dışında şikayet nedeniyle yapılan kontroller sonucunda tespit edilen bilgi ve belgeleri içeren rapor, yapılan kontrolün tamamlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
Kontrollerde aranacak hususlar
MADDE 7 – (1) Bitki koruma ürünü kontrollerinde aşağıdaki hususlar aranır.
a) Bitki koruma ürününün ruhsatlı olup olmadığı,
b) Bitki koruma ürünlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin Bakanlıkça uygun bulunan spesifikasyonunda verilen değerlere uygunluğu,
c) (Değişik:RG-28/6/2012-28337) Etiketinin veya prospektüsünün 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu,
ç) Bitki koruma ürününün son kullanım tarihinin geçip geçmediği,
d) (Değişik:RG-28/6/2012-28337) Bitki koruma ürününün tanıtılması amacı ile yapılan ve Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek etiketindeki bilgilerden farklı bilgileri taşıyan ve yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, yazılı veya görsel yayınların bulunup bulunmadığı,
e) Tavsiye edildiği bitki ve bitkisel ürünlere karşı olumsuz etkisi,
f) Tavsiye edildiği zararlı organizmalara karşı etkisizlik veya etki düşüklüğü,
g) Satışa sunulmuş olan bitki koruma ürününün sahte veya kaçak olup olmadığı.
Kontrol yapacak kuruluşlar
MADDE 8 – (1) Bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak yapılacak kontroller; Genel Müdürlük veya Genel Müdürlüğün görevlendireceği il müdürlüğü bitki koruma şube müdürlükleri ile ilçe müdürlükleri tarafından yapılır.
Kontrollerde görevlendirilecek kişiler
MADDE 9 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmeden önce, piyasadaki ve şikâyet üzerine yapılan kontrolleri, Genel Müdürlük veya il/ilçe müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerler tarafından yapılır.
(2) Kontrol yapacak ekipler en az iki kişiden oluşur.
Gizlilik
MADDE 10 – (1) Kontrol işlemi sonuçlanıp Genel Müdürlükçe ilgilisine duyuruluncaya kadar analiz, biyolojik etkinlik denemeleri ile diğer bütün işlemler ve sonuçlar gizli tutulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetki ve Sorumluluklar
Kontrollerde görevlendirilen Bakanlık personelinin yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmeden önce, piyasadaki veya şikâyet üzerine yapılan kontrollerde görevlendirilen Bakanlık elemanları;
a) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak kontrolün yapılması,
b) Bakanlık talimatlarının dikkate alınması,
c) Usulüne uygun olarak numunenin alınması,
ç) İlgili raporların ve tutanakların eksiksiz düzenlenmesi,
d) Kontrol işlemleri sonuçlanıncaya ve bu sonuçların ilgililere yazılı olarak tebliğine kadar bütün işlemlerin gizli tutulması,
ile yükümlüdür.
Analiz ve biyolojik etkinlik deneme kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kalite kontrol analizlerini yapacak kuruluşlar ile etkinlik ve fitotoksisite kontrolü amacıyla biyolojik etkinlik denemelerini yapacak kuruluşlar,
a) Kalite kontrol amacıyla yapılacak analizleri, etkinlik ve fitotoksisite kontrolü amacıyla yapılacak biyolojik etkinlik denemelerinin bu Yönetmelikte belirtilen kriterlerin dikkate alınarak belirtilen süreler içerisinde yapılması,
b) İlgili raporların ve tutanakların eksiksiz düzenlenmesi,
c) Kontrol işlemleri sonuçlanıncaya ve bu sonuçların ilgililere yazılı olarak tebliğine kadar bütün işlemlerin gizli tutulması,
ç) Bitki koruma ürünleri ile ilgili yapılan işlemleri içeren kayıtların en az beş yıl süreyle saklanması,
ile yükümlüdür.
Firmaların yetki ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) Piyasaya arz edilen bitki koruma ürünlerinin ruhsatına sahip firmalar,
a) Ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin bu Yönetmelik ile bitki koruma ürünlerine ilişkin diğer mevzuata uygun olarak piyasaya arz edilmesi ve piyasada yeterli miktarda bulunmalarının sağlanması,
b) Bakanlıkça istenilen her türlü bilginin zamanında verilmesi,
c) Uygulanan yaptırımların belirtilen süre içerisinde yerine getirilmesi,
ç) Ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilgili üreticilere ve bayilere gerekli teknik hizmetin verilmesi,
d) Kontrolle ilgili her türlü bilgi ve belgenin denetim elemanlarına gösterilmesi ve verilmesi,
e) İmal, ithal veya ihraç edilen, depolanan veya pazara sunulan bitki koruma ürünlerine ait kayıtların en az 5 yıl süreyle saklanması,
ile yükümlüdür.
Bayilerin yetki ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Bitki koruma ürünlerinin satışını yapmaya yetkili kişiler,
a) Bitki koruma ürünlerinin satışının, bu Yönetmelik ile bitki koruma ürünlerine ilişkin diğer mevzuata uygun olarak yapılması,
b) Kontrole ilişkin her türlü bilgi ve belgenin denetim elemanlarına gösterilmesi ve verilmesi,
c) Satışın yapıldığı bitki koruma ürünlerine ait kayıtların en az 5 yıl süreyle saklanması,
ile yükümlüdürler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Numuneye İlişkin Hükümler
Numune alma yetkisi
MADDE 15 – (1) Kontrol amacıyla alınacak bitki koruma ürünü numuneleri, Genel Müdürlük veya Genel Müdürlükçe görevlendirilen il müdürlüğü bitki koruma şube müdürlüklerinde veya ilçe müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar tarafından alınır.
Numunenin alınacağı yerler ve alınma şekli
MADDE 16 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kontrolü amacıyla alınacak numuneler gümrüklerden, fabrikaların üretim ünitesinden veya fabrika depolarından, firma veya bayilerin satış yerleri ile depolarından veya şikâyetçiden alınır.
(2) Alınacak numuneler usulüne uygun üretilmiş veya depolanmış, kullanım sürelerini doldurmamış orijinal ambalajlardan alınır.
(3) Şikâyete konu olan bitki koruma ürünlerinde, imal tarihi ve şarj numarası aynı olan veya bulunamaması halinde yine aynı imal tarihli fakat en yakın şarj numarasını taşıyan orijinal ambalajlardan alınır.
Numune sayısı ve miktarı
MADDE 17 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kalite kontrol analizinin yapılması amacıyla, alınacak numunelerin miktarları Genel Müdürlükçe belirlenir.
(2) (Değişik:RG-28/6/2012-28337) Bitki koruma ürünleri ile ilgili etiket kontrollerinde, etiketinin Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı tespit edilen bitki koruma ürününden iki adet örnek alınır.
Numunelerin mühürlenmesi ve tutanakların düzenlenmesi
MADDE 18 – (1) Kontrol amacıyla 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen miktarlara göre alınmış olan numuneler mühürlenir.
(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Bitki Koruma Ürünü Numune Alma Tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir.
(3) Tutanaklar, kontrole yetkili görevliler ve numunenin alındığı yerin ilgilisi tarafından imzalanır. İlgilinin imzadan kaçınması halinde, durum tutanağa kaydedilir.
(4) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya sunulmasından önce, piyasadaki ve şikayet üzerine yapılan kontrollerde hazırlanan mühürlenmiş numune torbasının içinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Bitki Koruma Ürünü Numune Alma Tutanağı’nın bir nüshası ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Bitki Koruma Ürünü Numune Tanıtım Belgesi ile bitki koruma ürünü numunesi bulunur.
Numune ve tutanakların gönderilmesi
MADDE 19 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya sunulmasından önce, piyasadaki ve şikâyet üzerine yapılan kontrollerde üç nüsha olarak düzenlenen bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Bitki Koruma Ürünü Numune Alma Tutanağı’nın bir nüshası üst yazı ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.
(2) Mühürlenmiş olan numunelerden iki tanesi analizin yapılacağı Bakanlık referans laboratuarına gönderilir. Mühürlü numunenin bir tanesi ise numunenin alındığı yerin sorumlusuna teslim edilir.
(3) Şikâyet kontrolü amacıyla yapılacak analizler sonucunda, ürünün ruhsata esas spesifikasyonuna uygun bulunması halinde şikayetin nedeninin anlaşılabilmesi amacıyla, şikayete konu bitki koruma ürünü numunesi ruhsatlı olduğu ürün veya ürünlerde biyolojik etkinlik denemesinin yapılması için Genel Müdürlükçe biyolojik etkinlik denemeleri konusunda referans kuruluş olarak kabul edilen Bakanlık araştırma enstitülerine gönderilir.
(4) Etiket kontrolü amacıyla numune alınırken bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Bitki Koruma Ürünü Etiket Kontrol Tutanağı’ndan iki nüsha düzenlenir. Etiketi uygun görülmeyen bitki koruma ürününden alınacak iki adet etiketli orijinal ambalaj iki ayrı torbaya konularak mühürlenir. Etiketli orijinal ambalajlardan bir tanesi numunenin alındığı işyerinde, diğeri ise değerlendirilmek üzere tutanakla birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.
Numune ücreti
MADDE 20 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmesinden önce piyasadaki ve şikayet üzerine yapılan kontrollerde alınan numuneler için ücret ödenmez.
(2) Kontrol amacıyla bayilerden alınan numunelerin maddi tutarı, numunesi alınan bitki koruma ürününün ruhsatına sahip olan firmaya aittir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Analiz ve Biyolojik Etkinlik Denemeleri
Analiz ve biyolojik etkinlik deneme kuruluşları
MADDE 21 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kontrol amaçlı kalite kontrol analizleri Bakanlıkça referans kuruluş olarak kabul edilen Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile İstanbul İl Müdürlüğü Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Laboratuarınca, biyolojik etkinlik denemeleri ise Bakanlık araştırma enstitülerince yapılır.
(2) Kalite kontrol analizleri ile biyolojik etkinlik denemelerinin belirtilen referans kuruluşlarda yapılamaması durumunda Genel Müdürlüğün uygun göreceği diğer kuruluşlarda da yapılabilir.
Analizlerde tespit edilecek özellikler
MADDE 22 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kalitesinin kontrolü amacıyla yapılan fiziksel ve kimyasal analizlerde, Bakanlıkça uygun görülen spesifikasyonunda ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Bitki Koruma Ürünlerinin Kalite Kontrolü Amacıyla Yapılacak Fiziksel ve Kimyasal Analizlerinde Tespit Edilecek Özellikler’de belirtilen hususlar tespit edilir.
(2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Bitki Koruma Ürünlerinin Kalite Kontrolü Amacıyla Yapılacak Fiziksel ve Kimyasal Analizlerinde Tespit Edilecek Özellikler’de belirtilmeyen formülasyonlar için bitki koruma ürününün ruhsatına esas spesifikasyonuna göre analiz yapılır.
Analiz süresi
MADDE 23 – (1) Bitki koruma ürünlerinin kalitesinin kontrolü amacıyla yapılacak analizlerin süresi; şikayet kontrolünde, bitki koruma ürünü numunesinin analizi yapacak kuruluşa ulaşmasından itibaren bitki koruma ürünü numunesinin son kullanım tarihi gözönünde bulundurulmak kaydıyla en fazla onbeş gün; piyasa kontrolünde ise numunenin kuruluşa ulaştırılmasından sonra en fazla bir aydır.
Analizlerde ve biyolojik etkinlik denemelerinde öncelik
MADDE 24 – (1) Bitki koruma ürünlerinin şikayet kontrolü amacıyla yapılacak kalite kontrol analizlerinde ve biyolojik etkinlik denemelerinde öncelik sağlanır.
Analiz ve denemelerin yapılamaması
MADDE 25 – (1) Kalite kontrolü amaçlı analiz veya etkinlik kontrolü için yapılacak biyolojik etkinlik denemelerinin herhangi bir nedenle yapılamaması halinde, söz konusu bitki koruma ürününün son kullanım tarihi de göz önünde bulundurularak süresi içerisinde görevli kuruluş tarafından nedenleri ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilir.
Müşterek analiz
MADDE 26 – (1) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arz edilmesinden önce, piyasadaki ve şikayet üzerine yapılan kontrol amaçlı analiz sonuçlarına, ruhsata sahip firma tarafından itiraz edilmesi, itirazda sunulan teknik görüşün uygun bulunması ve firmanın da talep etmesi halinde söz konusu bitki koruma ürünü için firma yetkilisinin katılımıyla müşterek analiz yapılır.
(2) Müşterek analizlerde, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen gerekli analiz ücreti müşterek analizin yapılacağı kuruluşa müşterek analiz talep eden firma tarafından ödenir.
(3) (Değişik:RG-28/6/2012-28337) Bitki koruma ürünlerinin piyasadayken veya piyasaya arz edilmesinden önce ve şikayet üzerine yapılan kontrol amaçlı analiz sonuçlarına ruhsata sahip firma tarafından itiraz edilmesi, itirazda sunulan teknik görüşün uygun bulunması ve firmanın da talep etmesi halinde söz konusu bitki koruma ürünü için firma yetkilisinin katılımıyla engeç onbeş gün içerisinde müşterek analiz yapılır.
Hazırlanan raporların gönderilmesi
MADDE 27 – (Değişik:RG-28/6/2012-28337) (1) Bitki koruma ürünlerinin kalitesinin kontrolü amacıyla yapılan analiz sonucunda düzenlenen EK-5 Bitki Koruma Ürünleri Kalite Kontrol Analiz Raporu veya EK-9 Bitki Koruma Ürünleri Müşterek Analiz Raporu değerlendirilmek üzere analizi yapan kurum tarafından, engeç bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
(2) Görevlendirilen araştırma enstitüsü müdürlüğünce yapılan biyolojik etkinlik denemeleri sonucunda yeterli biyolojik etki göstermediği, tavsiye edildiği bitkisel ürünler için olumsuz etki yaptığı veya etki düşüklüğünün olduğu tespit edilen bitki koruma ürünleri için düzenlenen rapor, değerlendirilmek üzere engeç bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Uygulanacak Toleranslar, Tolerans Kriterleri ve Sonuçların Değerlendirilmesi
Kimyasal analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde uygulanacak toleranslar
MADDE 28 – (1) Kalite kontrolü amacıyla analizi yapılan bitki koruma ürünlerine ait aktif madde miktarlarındaki farklılıklar için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 Aktif Madde Miktarı Sapmalarında Uygulanacak Tolerans Tablosu’ndaki tolerans değerleri uygulanır.
Toleransların uygulanma kriterleri
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 Aktif Madde Miktarı Sapmalarında Uygulanacak Tolerans Tablosu’nda belirtilen tolerans değerlerinin uygulanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınır.
a) Toleranslar, formülasyon halindeki bitki koruma ürünlerine uygulanır.
b) Zirai mücadele amacıyla doğrudan kullanılan teknik maddeler için, ruhsata esas spesifikasyonlarda aktif madde için verilen safiyet oranı aranır.
c) Toleranslar, bitki koruma ürünlerinden nokta veya paçal olarak alınan numunenin analiz sonuçlarına uygulanır. Kontrol amacıyla değişik şarjlardan alınan bitki koruma ürünü numunelerinin her biri ayrı değerlendirilir.
Kimyasal özelliklerde tolerans dışı sapmaların değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Kontrol amacıyla alınan bitki koruma ürünü numunelerinde; aktif madde miktarındaki sapmaların değerlendirilmesinde, bitki koruma ürünü numunesindeki aktif maddenin yüzde miktarına bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6 Aktif Madde Miktarı Sapmalarında Uygulanacak Tolerans Tablosu’nda belirtilen tolerans değerleri uygulanır.
(2) pH değerlerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki işlemler uygulanır.
a) Bitki koruma ürününün Bakanlıkça uygun görülen spesifikasyonundaki pH değeri iki değer aralığında verilmiş olması halinde, bitki koruma ürününün kalite kontrol analizi sonucunda bulunan pH değeri, Bakanlıkça uygun görülen spesifikasyonunda verilen değerler arasında olması gerekir.
b) Bitki koruma ürününün pH değeri Bakanlıkça uygun görülen spesifikasyonunda tek değer olarak verilmiş olması halinde kalite kontrol analizi sonucunda tespit edilen pH değeri için ±1 tolerans uygulanır.
c) Reaksiyonu asidite ve alkalinite olarak verilen bitki koruma ürünlerine tolerans uygulanmaz. Bu bitki koruma ürününün spesifikasyonunda verilen değerler esas alınır.
Fiziksel özelliklerdeki sapmaların değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) Kalite kontrolü amacıyla analiz yapılan bitki koruma ürünlerinin fiziksel özelliklerindeki sapmalar bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-7 Bitki Koruma Ürünlerinin Kalite Kontrol Amacıyla Yapılan Analizleri Sonucunda Tespit Edilen Fiziksel Özelliklerindeki Sapmaların Değerlendirmesinde Dikkate Alınacak Kriter Tablosu’nda belirtilen kriterlere göre değerlendirilir.
Değerlendirme kriterleri belirtilmemiş bitki koruma ürünleri
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte değerlendirme kriterleri belirtilmeyen formülasyona sahip bitki koruma ürünlerinin, kalite kontrol analiz sonuçları Bakanlıkça uygun görülen spesifikasyona göre değerlendirilir.
(2) Bakanlıkça yapılan safsızlık kontrollerinde, bitki koruma ürününün ruhsata esas spesifikasyonundaki değerler ile aynı değerlerde olması gerekir.
(3) Tespit edilen safsızlığın insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerinin olduğu bilimsel çalışmalarla tespit edilmesi ve bu çalışmaların Bakanlıkça uygun görülmesi halinde söz konusu bitki koruma ürününün analize alınan şarjının kullanımı durdurulur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yapılacak İşlemler ve İdari Yaptırımlar
Etkisizlik veya olumsuz etkide yapılacak işlemler
MADDE 33 – (1) Tavsiye edildiği zararlı organizmaya yeterli biyolojik etkiyi göstermeyen veya bitkilerde olumsuz etki meydana getiren bitki koruma ürünleri için öncelikle bitki koruma ürününün tavsiyesine uygun kullanılıp kullanılmadığı yönünde durum tespiti yapılır. Gerek görülmesi halinde kalite kontrol amacıyla fiziksel ve kimyasal analizleri yapılır. Kalite kontrol analiz sonucunda tespit edilen fiziksel ve kimyasal özelliklerin Bakanlıkça uygun bulunmuş olan ruhsata esas spesifikasyonuna uygun çıkması halinde söz konusu bitki koruma ürünü standart deneme metoduna göre Bakanlıkça biyolojik etkinlik denemelerine tabi tutulur.
(2) Biyolojik etkinlik denemelerinde, söz konusu bitki koruma ürününün kalite kontrol analizi yapılan şarjına ait numune bulunmaması halinde, bu bitki koruma ürününün başka şarjı denenir.
Değerlendirme sonucuna göre yapılacak işlemler
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kalite kontrol analizleri sonucunda Bakanlıkça uygun bulunan ruhsata esas spesifikasyonuna göre farklılık tespit edilen bitki koruma ürünleri için, kalite kontrol analizi yapılan numunenin aynı imal tarih ve şarj numarasını taşıyanların tamamı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-8 Bitki Koruma Ürünü Yediemin Tutanağı düzenlenerek yediemine alınır, Bakanlıkça firmasından onbeş gün içerisinde teknik görüşü istenir. Gerek görülmesi halinde müşterek analize alınır. Yapılacak müşterek analiz sonucunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-9 Bitki Koruma Ürünleri Müşterek Analiz Raporu düzenlenir.
(2) Müşterek analiz sonucunda firma itirazının uygun bulunması halinde yediemin kararı kaldırılarak bitki koruma ürününün satışına izin verilir.
(3) Bitki koruma ürünlerinin tavsiye edildiği zararlı organizmalarla mücadeleyi başarısız kılacak derecede etkisizlik göstermesi veya bitki ve bitkisel ürünlerde olumsuz etkiye neden olması durumunda, yapılacak kalite kontrolü amaçlı analiz ve biyolojik etkinlik denemesi ile yapılacak incelemeler tamamlanıncaya kadar satışları, Bakanlıkça kısmen veya tamamen durdurulur. İncelemelerin tamamlanmasından sonra yapılacak değerlendirme sonucuna göre, gerektiğinde bitki koruma ürününün satış durdurma kararı kaldırılır veya söz konusu tavsiye iptal edilir.
Etiketi uygun olmayan bitki koruma ürünlerine yapılacak işlemler
MADDE 35 – (1) (Değişik:RG-28/6/2012-28337) Bir bitki koruma ürününün Bakanlıkça onaylı tavsiyeleri dışında farklı bir tavsiye içeren etiket veya ambalajla satışa sunulması halinde ruhsatı iptal edilir.
(2) (Değişik:RG-27/6/2012-28336) Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi gereken etiketinden farklı olarak satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin satışları durdurulur. Piyasada bulunan hatalı etiketler firmasınca düzeltilinceye kadar satışına müsaade edilmez.
(3) (Değişik:RG-27/6/2012-28336) Bir bitki koruma ürününün tanıtılması amacı ile yapılan ve Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi gereken etiketinden farklı bilgileri taşıyan ve yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, yazılı veya görsel yayınlar yapılamaz.
(4) Bitki koruma ürünü onayı olmadığı halde, etiketlerinde veya reklam yayınlarında bitki koruma ürünü gibi tavsiye edilen ürünlerin piyasada satışına izin verilmez.
Bitki koruma ürünü ruhsat iptalinde yapılacak işlemler
MADDE 36 – (1) Bakanlıkça ruhsatı iptal edilen bitki koruma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve satışı durdurulur.
(2) İmalatı, ithalatı ve satışı durdurulan bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi Genel Müdürlükçe firmasına ve Bakanlık il müdürlüklerine bildirilir.
İdari yaptırımlar
MADDE 37 – (1) Bitki koruma ürünleri kontrolleri ile ilgili yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bitki koruma ürünlerinin kalite kontrolü amacıyla yapılan analiz sonuçlarının bu Yönetmelik hükümlerine göre farklı bulunması halinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir. Hatalı bitki koruma ürünlerinin ilgili serileri onay sahibi tarafından piyasadan toplatılır ve imha edilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Ürünün piyasadan toplatılmaması hâlinde, ruhsat sahibine ayrıca aynı bentte belirtilen tutarda idari para cezası verilir.
b) Kontrol amacıyla yapılan analiz sonucuna göre bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkranın (a) bendine göre yaptırım uygulanan bitki koruma ürünü için uygulanan yaptırımın iki yıl içerisinde tekrarı halinde o preparatın ruhsatı iptal edilir. İki yıldan sonra tekrarı halinde aynı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir. Tekrarı halinde ise ruhsat iptal edilir.
c) (Değişik:RG-28/6/2012-28337) 35 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen idari para cezası verilir. Fiilin, ticarî reklâm ve ilân yoluyla gerçekleşmesi hâlinde 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine aykırı hareket edenler hakkındaki ceza hükümleri uygulanır.
ç) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olan bitki koruma ürünlerinden birini taklit etmek suretiyle sahtesini üreterek piyasaya arz edenlere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen yaptırım uygulanır.
d) Bitki koruma ürünlerinin Bakanlıktan ruhsat alınmadan ithal edenlere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir. Satan ve bulunduranlara aynı bentte belirtilen idari para cezası uygulanır. Bitki koruma ürünlerini kaçak olarak ülkeye soktuğu tespit edilenler hakkında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve bitki koruma ürünlerinin imha edilmek üzere mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
e) 35 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmünde belirtilen idari para cezası verilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 22/6/1995 tarihli ve 22321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (Değişik:RG-28/6/2012-28337) (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Ekleri:

EK–1  BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Numunenin alındığı tarih                     :…../…../ 20..

Tutanak No                                         :…………….

(1) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı

İl Adı

 

 

İlçe Adı

 

 

 

(2) Bitki koruma ürünü numunesinin nereden alındığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı yerin adresi

 

(4) Bitki koruma ürünü numunesinin alınma nedeni

Piyasaya arz öncesi kontrol  amacıyla

Piyasa kontrol amacıyla

Şikayet kontrolü amacıyla

Diğer (kaçak, sahte vb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Numune alınan bitki koruma ürünü 

Adı        

 

 

Aktif maddesi

 

 

Grubu

 

 

Firması

 

 

 

İmal/ ithal

 

 

        İmal

 

 

        İthal

İmal tarihi

 

 

Şarj nosu

 

 

Miktarı    (kg/lt)    

 

 

Numunenin alındığı yerdeki mevcut miktarı (kg/lt)

 

Yukarıda yazılı bilgileri içeren bitki koruma ürünü, tetkik edilerek önceden açılmamış olduğu anlaşılan orijinal ambalajından, ………..…….. normal depolama şartlarına haiz yerden …./…./20… tarihinde usulüne uygun olarak heyetimizce alınan numuneler, polietilen torbalara konularak ağızları güvenlik mührü ile mühürlenmiştir.

Bu tutanak dört nüsha olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

NUMUNE ALMA HEYETİ

Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi/diğer

Numune Alma Heyeti

Adı ve Soyadı

                              İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

 

EK–2 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ NUMUNE TANITIM BELGESİ

Numune alınan Bitki Koruma Ürününün 

Adı     

 

 

Aktif Maddesi

 

 

Grubu

 

 

Firması

 

 

İmal tarihi

 

İmal/İthal

 

Şarj No

 

 

Numunenin alındığı tarih

 

……../……/20…..

Numune Alma Heyeti İmzası

 

 

EK–3    BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ ETİKET KONTROL TUTANAĞI

Kontrol Tarihi                      :……/…./20….

Tutanak No                          :………………

              

(1) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı

İl Adı

 

İlçe Adı

 

 

 

(2) Bitki koruma ürünü numunesinin nereden alındığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Bitki koruma ürünü numunesinin alındığı yerin adresi

 

 

 

(4)Etiket kontrolü amacıyla numune alınan bitki koruma ürününün

Adı

 

Aktif maddesi

 

Grubu

 

Firma adı

 

 

 

                İmal

 

 

          İthal

İmal tarihi

 

Ürününün şarj nosu

 

Net miktarı

 

(5)Tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukları içeren açıklamalar

 

 

 

 

 

       

 

…/…../ 20…. tarihinde etiket kontrolü amacıyla  ……………………………………. adresinde yapılan kontrollerde yukarıda bilgileri yer alan bitki koruma ürününün etiket ve ambalajı kontrol edilerek önceden açılmamış olduğu anlaşılan orijinal ambalajından, usulüne uygun olarak heyetimizce alınan iki adet numune, polietilen torbalara konularak ağızları güvenlik mührü ile mühürlenmiştir.

İş bu tutanak tarafımızdan iki nüsha düzenlenerek imzalanmıştır.

 

NUMUNE ALMA HEYETİ

Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi

Numune Alma Heyeti

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

                                                                                                         

EK–4 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KALİTE KONTROLÜ AMACIYLA YAPILACAK FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZLERİNDE TESPİT EDİLECEK ÖZELLİKLER

1

Formülasyon şekli,

2

Görünüş  (Renk, koku, fiziksel hal),

3

Formülasyon içeriği,

Aktif madde miktarı (% saf aktif madde eşdeğeri, sıvılarda g/l, katılarda % aktif madde, mikroorganizmalarda cfu/g, cfu/ml, IU gibi ilgili değer),

Dolgu ve yardımcı maddeler (genel adlarla miktarı),

4

Asidite, alkalinite veya pH,

5

İncelik derecesi (Toz, toz tohum, WP, granül ve SP, SC, WG formülüsyonlar için),

6

Özgül ağırlık (Sıvı formülasyonlar için),

7

Parlama noktası (Sıvı formülasyonlar için, su bazlılar hariç),

8

Litre ağırlığı (Toz, toz tohum, granül ve pellet formülasyonlar için),

9

Suda dağılma (Granül ve pellet formülasyonlar için),

10

Akıcılık (Toz, toz tohum formülasyonlar için),

11

Yapışma kabiliyeti (Toz, toz tohum, WP, WG formülasyonlar için),

12

Suda çözünme kabiliyeti (SP formülasyonlar için),

13

Süspansiyon kabiliyeti (SC ve WP, WG formülasyonlar için),

14

Stabilite (EC, SL, kışlık ve yazlık yağ formülasyonları için),

15

Depolama kabiliyeti,

Soğuk test (Sıvı formülasyonlar için),

Sıcaklık stabilitesi (Sıvı formülasyonlar için),

Viskozite (SC, ULV, kışlık ve yazlık yağ formülasyonlar için),

Tropik depolama (Toz, toz tohum, WP, WG formülasyonlar için),

16

Destilasyon derecesi (Yazlık yağlar için),

17

Uçuculuk (Kışlık yağlar için),

18

Sülfone olmayan rezidü miktarı (Kışlık ve yazlık yağlar için),

19

Ebat özelliği (Tablet, pellet, fümigant ve şeritler için),

20

Boyama kabiliyeti (Tohum ilaçları için),

21

Son üründeki ortalama partikül ağırlığı yanında büyüklük ve ağırlık dağılımı  (Granül formülasyonlar için)

EK–5 (Değişik:RG-28/6/2012-28337) BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KALİTE KONTROL ANALİZ RAPORU

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………………………………………….

 

Analiz raporunun

No’su

 

Düzenleme tarihi

 

 

Kalite kontrol analizi yapılan bitki koruma ürününün

Adı

 

Aktif maddesi

 

Grubu

 

İmal / İthal

 

Firması

 

Bitki koruma ürünü numunesinin

Tutanak tarihi

 

Tutanak no’su

 

İmal tarihi

 

Şarj no’su

 

 

Analiz numunesini gönderen birim

 

Analiz emir yazısının

Tarihi

 

No’su

 

Analiz nedeni

 

ANALİZ SONUÇLARI

  1. A) KİMYASAL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

   
   
  1. B) FİZİKSEL

*Tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

   
   

ANALİZİ YAPANLAR

Bölüm Başkanı

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

 

TASDİK OLUNUR

…/…./…….

(İmza-Mühür)

Müdür

 

*

Bitki koruma ürününün formülasyonu dikkate alınarak buYönetmeliğin EK-4’ünde belirtilen özelliklerden EK-6 ve EK-7’de belirtilen ve yaptırım gerektiren özellikleri içeren değerlerdir.

**

Firmasınca sunulan ve Bakanlıkça uygun bulunan ruhsata esas spesifikasyonundaki değerlerdir.

 EK–6          (Değişik:RG-28/6/2012-28337)

AKTİF MADDE MİKTARI SAPMALARINDA UYGULANACAK TOLERANS TABLOSU

Aktif Madde Miktarı

g/kg veya g/l

( 20 ±2 oC )

Tolerans Değerleri

25’e kadar (25 dahil)

 

Sıvı formülasyonlar (EC,SC,SL vb.) için Aktif madde miktarının +/-15%

 

Katı formülasyonlar (GR,WG, vb.) için

Aktif madde miktarının +/- 25%

25-100 arası (25 hariç, 100 dahil)

 

Aktif madde miktarının +/- 10%

100-250 arası (100 hariç 250 dahil)

 

Aktif madde miktarının +/- 6%

250-500 arası (250 hariç, 500 dahil)

 

Aktif madde miktarının +/- 5%

500 üstü (500 hariç)

 

+/- 25g/l veya g/kg

EK–7    (Değişik:RG-28/6/2012-28337)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KALİTE KONTROL AMACIYLA YAPILAN ANALİZLERİ SONUCUNDA TESPİT EDİLEN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNDEKİ SAPMALARIN DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTER TABLOSU

Fiziksel Özellikler

Açıklama

Kriter

Görünüş

(Toz, WP)

Hazır preparatta

Etkili madde dağılımı homojen olmayan veya az topraklı veya ilaç topraklı veya kekleşmiş veya taşlaşmış

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Hazır preparatta

Az miktarda ayrışma veya az miktarda tortu, hafif bulanıklık veya ayrışma veya tortu veya kristalleşme veya bulanıklılık

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Sıcak testten sonra

Dönüşebilir ayrışma veya tortu veya bulanıklık

Görünüş

(Emülsiyon, Solüsyon, ULV)

Soğuk testten sonra

Dönüşebilir az miktarda tortu veya dönüşemez tortu veya bulanıklık veya kristalleşme

Görünüş (Madeni Yağ)

Hazır preparatta

En az % 2’ye kadar ayrışma

İncelik (Toz)

149 mikron elek bakiyesi (100 Mesh)

% 2

74 mikron elek bakiyesi (200 Mesh)

% 2

İncelik (WP) (fungisitler)

44 mikron elek bakiyesi (325 Mesh)

% 2

Litre ağırlığı

Norm: 500 – 700 g/l

+/- 25

Litre ağırlığı (uçakla uygulamalarda)

Norm: 650 – 750 g/l

+/- 25 ve üzeri

Bulk dansite

Norm: en fazla 60

+5 ve üzeri

Süspansiyon kabiliyeti

Norm: % 50

-% 50 ve üzeri

Özgül Ağırlık

Norm: Örnek numune değeri

(±0,05 tolerans)

+/- 0,05 ve üzeri

Parlama noktası

Norm: örnek numune değeri 22,8 oC’den aşağı olamaz.

+/- 5 0 C

Emülsiyon stabilitesi

Reemülsiyon olmayanlarda

2 cm3 ve üzeri

Reemülisyon olanlarda

2 cm3 ve üzeri

Sülfone olmayan rezidü

Yazlık yağlar

% 92’den aşağı

Kışlık yağlar

% 65’ten aşağı

Destilasyon

Alt ve üst derecelere (5oC) toleranstan sonra

+/- 3 oC ve üzeri

Uçuculuk

350 oC’de destile olan kısım (hacim olarak)

% 5 ve üzeri

Suda çözünmeyen madde miktarı (SP, SG)

Norm: Aktif madde miktarı < % 20 ise % 10’a kadar, <%80 ise % 25’e kadar uygun

–% 5 ve üzeri

Tuzak için

Ruhsata esas spesifikasyonun da belirtilen şekil, renk ve ebatlar esas alınır.

 

EK–8    (Değişik:RG-28/6/2012-28337)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ YEDİEMİN TUTANAĞI

Yediemin İşleminin Yapıldığı Tarih     :…../…../ 20..

Tutanak No                                         :…………….

(1) Yediemin İşleminin Yapıldığı

İl Adı

 

İlçe Adı

 

 

(2) Yediemin İşleminin Nerede Yapıldığı

Bayi

Üretim Tesisi

Gümrük

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Yediemin İşleminin Yapıldığı Yerin Adresi

 

 

(4) Yediemine Alınan Bitki Koruma Ürünü

Adı        

 

Aktif Maddesi

 

Grubu

 

Firması

 

İmal/ithal

 

İmal tarihi

 

Şarj No’su

 

Miktarı    (kg/lt)     

 

Yukarıda adı ve adresi yazılı işyerinde …/…./20…. tarihinde yapılan kontrolde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün …./…./………. tarih ve ……… sayılı kararı ile spesifikasyonuna uygun bulunmadığı bildirilen …………………………… isimli bitki koruma ürününden …………kg/l miktarında tespit edilip, yediemine alınarak ilgililere teslim edilmiştir.

 

YEDİEMİN İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN HEYET

Numunenin alındığı yerdeki yetkili bayi/firma/şikayetçi

 

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

İmza

EK–9  (Değişik:RG-28/6/2012-28337)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ MÜŞTEREK ANALİZ RAPORU

 T.C.

GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………………………………………….

 

Analiz raporu

No’su

 

Düzenleme tarihi

 

 

Kalite kontrol analizi yapılan bitki koruma ürününün

Adı

 

Aktif maddesi

 

Grubu

 

İmal / İthal

 

Firması

 

Bitki koruma ürünü numunesinin

Tutanak tarihi

 

Tutanak no’su

 

İmal tarihi

 

Şarj no

 

 

Analiz talimat yazısının

Tarih

 

No’su

 

ANALİZ SONUÇLARI

 A) KİMYASAL

* Müşterek analiz sonucunda tespit edilen değerler

* Kalite kontrol amaçlı yapılan ilk analizde tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

     
     
  1. B) FİZİKSEL

* Müşterek analiz sonucunda tespit edilen değerler

* Kalite kontrol amaçlı yapılan ilk analizde tespit edilen değerler

**Olması gereken değerler

     
     
  1. ) AÇIKLAMALAR

 

ANALİZİ YAPANLAR

Firma Yetkili Temsilcisi

Bölüm Başkanı

Teknik Eleman

Teknik Eleman

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

TASDİK OLUNUR

…/…./…….

(İmza-Mühür)

Müdür

* Bitki koruma ürününün formülasyonu dikkate alınarak buYönetmeliğin EK-4’ünde belirtilen özelliklerden EK-6 ve EK-7’de belirtilen ve yaptırım gerektiren özellikleri içeren değerlerdir.

**Firmasınca sunulan ve Bakanlıkça uygun bulunan ruhsata esas spesifikasyonundaki değerlerdir.

 

(2024)

Başa dön tuşu