Yönetmelikler

Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığından: 14.12.2018-30625 Resmi Gazete

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ HAMMADDELERİNİN İTHALATI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler, ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numuneleri ile ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelerin ithalat izinleri ile ithalat iznine esas kontrolleri hakkında usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin ithalat izin işlemlerini,

b) Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat izin işlemlerini,

c) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunelerinin ithalat izin işlemlerini,

ç) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelerin ithalat izin işlemlerini,

d) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünleri imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas kontrollerini,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 15, 18, 19, 34, 35, 39 ve 42 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif madde: Zararlı organizmalara karşı; bitkiler, bitki kısımları veya bitkisel ürünlerde genel veya spesifik etkiye sahip maddeleri, mikro-organizmaları,

b) Analiz sertifikası: Üretici firma tarafından düzenlenen, bitki koruma ürünü hammaddesinin adı, miktarı, teknik madde olması durumunda safiyeti, imalat ve son kullanma tarihi ile şarj numarası bilgileri bulunan, spesifikasyonunda belirtilen fiziksel, kimyasal özelliklerinin uygun metotlarla analizinin yapılarak, sonuçlarının raporlandığı belgeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatları,

d) Bitki koruma ürünü hammaddesi: Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan teknik ve yardımcı maddelerden her birini,

e) Bitki koruma ürünü teknik maddesi: Bitki koruma ürünü içerisinde belirli oranda aktif madde olarak bulunan safiyeti yüksek maddeyi,

f) Bitki koruma ürünü yardımcı maddesi: Bitki koruma ürünü içerisindeki aktif madde dışında kalan inaktif ve dolgu maddelerini,

g) E-başvuru: Bitki koruma ürününün ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin ithalat iznine esas, Tek Pencere Sistemi veya Bakanlığın evrak yönetimi ile ilgili sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılan başvuruyu,

ğ) E-belge: Tek Pencere Sistemi üzerinden oluşturulan uygunluk yazısı ile ilgili elektronik belgeyi,

h) EFTA ülkeleri: Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye olan ülkeleri,

ı) FAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünü,

i) Garanti sertifikası: Bitki koruma ürününün ruhsatında yer alan üretici firma tarafından düzenlenen, bitki koruma ürününün adı, ruhsat tarih ve numarası, aktif madde adı ve oranı, imalat ve son kullanma tarihi, şarj numarası ile üretim yeri bilgileri bulunan, bitki koruma ürününün ruhsatına esas spesifikasyonuna ve gizli reçetesine uygun olarak üretildiğinin garanti edildiği belgeyi,

j) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

k) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

l) İthalat iznine esas kontroller: Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin, ithalat aşamasında yapılan belge kontrollerini, fiziksel kontrolleri ve analizleri,

m) Ön bildirim: Bitki koruma ürünleri veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalatı öncesinde, ruhsat sahibi firma tarafından Genel Müdürlüğe yapılan ithalat ile ilgili bildirim başvurusunu,

n) Ruhsat: Bitki koruma ürününün imalat, ithalat ve kullanım izni ile ilgili Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,

o) Ruhsat sahibi firma: Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

ö) Safsızlık: Saf etken madde veya saf varyantı haricinde teknik materyalde bulunan, imalat prosesinde veya depolama esnasında ayrışma yoluyla oluşan bileşenler de dahil her türlü bileşeni,

p) Spesifikasyon: Bitki koruma ürünü hammaddesinin üretici firma tarafından, FAO ve WHO standartlarına uygun olarak düzenlenen, bitki koruma ürünü hammaddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, depolama şartları, antidot, safsızlık gibi hammaddeyi tanımlayıcı bilgileri bulunan belgeyi,

r) Şarj: Bitki koruma ürünü üretim tesisinde, ekipmanların kapasitesine göre, bitki koruma ürününün, spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygun olarak bir defada hazırlanan miktarı,

s) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi: Bitki koruma ürününün ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin ithalatına esas taşıma, yükleme bilgilerinin bulunduğu belgeleri veya gümrük işlemlerinde kullanılan Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan gibi belgeleri,

ş) Tek Pencere Sistemi: Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüklerde, gümrük işlemlerinde ortaya çıkan zaman kaybını ve maliyetleri azaltmak için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında entegre bir yönetim tesis eden sistemi,

t) Türkiye gümrük bölgesi: Türkiye Cumhuriyetinin, karasularını, ülke içi deniz sularını ve hava sahasını da kapsayan Türkiye Cumhuriyeti topraklarını,

u) Uygunluk yazısı: Genel Müdürlük tarafından bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin ithalatına izin verildiğini belirten yazıyı,

ü) Uygunsuzluk yazısı: Genel Müdürlük tarafından bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin ithalatına izin verilmediğini belirten yazıyı,

v) Üretici firma: Bitki koruma ürününün veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin üretimini yapan firmayı,

y) WHO: Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütünü,

z) Yetki Belgesi: Bitki koruma ürününün ithalatında, ruhsatında belirtilen üretici firma tarafından faturalandırma işleminin yapılmaması durumunda, Türkiye’ye satışı ile ilgili yetkiye ilişkin belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ön Bildirime İlişkin Hükümler

Ön bildirim

MADDE 5 – (1) Ruhsat sahibi firma tarafından, bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalatı öncesinde Ek-1’de yer alan ön bildirim formu ile Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.

(2) Ön bildirim başvurusu;

a) Ruhsat sahibi firma tarafından dörder aylık dönemlerde planlanan ithalatlara ilişkin, her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül ayları içerisinde olmak üzere yılda üç kez yapılır.

b) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere numune ithalatlarında, ihracat amaçlı ithalatlarda ve 8 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ithalatlarda aranmaz.

c) Genel Müdürlük tarafından elektronik altyapının düzenlenmesi durumunda, elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen dönemlerden sonra ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri ve bu bitki koruma ürünlerinin imalatında kullanılan hammaddelerin ön bildirim başvurusu, ruhsat düzenlenme tarihinden itibaren bir ay içinde yapılabilir.

(4) Ön bildirim; bitki koruma ürününün, ruhsatına ilişkin iptal veya askıya alma veya aktif maddesinin kullanımının sonlandırılması durumları hariç olmak üzere dört ay geçerlidir.

(5) Ön bildirim başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda, ithalatı uygun bulunmayan bitki koruma ürünleri ve bitki koruma ürünü hammaddeleri ruhsat sahibi firmasına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Gümrük Giriş Kapılarına İlişkin Hükümler

Başvuru

MADDE 6 – (1) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu;

a) Bitki koruma ürünlerinin ithalatında ruhsat sahibi firma,

b) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalatında, ruhsat sahibi firma veya ruhsat sahibi firma tarafından verilen yetki doğrultusunda bitki koruma ürününün ruhsatında belirtilen üretici firma,

tarafından yapılır.

(2) Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, Tek Pencere Sistemi üzerinden e-başvuru olarak yapılır. E-başvuru tamamlandıktan sonra gerekli belgeler ile başvuru yapılır.

Gümrük giriş kapıları

MADDE 7 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin, ithalatının gerçekleşeceği gümrük giriş kapıları, Ticaret Bakanlığı ile birlikte Bakanlık tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İthalat İznine İlişkin Hükümler

İthalat izni

MADDE 8 – (1) Bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak;

a) İthalat iznine esas uygunluk yazısı;

1) Bakanlık tarafından ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması,

2) İthalat iznine esas ön bildirimde bulunulması ve ön bildirim sonucunda ithalatın uygun bulunması,

3) Son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması,

4) Bakır, kükürt ve ziram içeren bitki koruma ürünlerinin, ağır metal içeriği yönünden yapılan analizleri sonucunda, ağır metal değerlerinin Ek-7’de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olması,

5) İthalat iznine esas kontroller kapsamında uygun bulunması,

durumunda düzenlenir.

b) Bitki koruma ürününün ambalaj büyüklüğü, ambalaj bilgilerinin yer aldığı ruhsata esas belgede belirtilen ambalaj büyüklüğü ile aynı olmalıdır. Bitki koruma ürününün, ruhsata esas belgesinde belirtilen ambalaj büyüklüklerinden farklı bir ambalaj ile ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusunda;

1) Ruhsata esas belgede belirtilen ambalaj büyüklüklerine göre yapılacak ambalajlama işleminin, ruhsat sahibi firma sorumluluğunda, Genel Müdürlük tarafından üretim izni verilmiş bitki koruma ürünü üretim tesislerinde yapılması,

2) Bitki koruma ürününün ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde ambalajlama işleminin tamamlanması,

3) Ambalajlama işlemi yapılan bitki koruma ürününün imal tarihi ve şarj numarası bilgilerinin, ithalat iznine esas uygunluk yazısında belirtilen imal tarihi ve şarj numarası bilgileri ile aynı olması,

4) Ambalajlama işlemi tamamlandıktan sonra ambalajlanan bitki koruma ürününün, karekod kayıtlarının yapılması ve ambalaj ağırlığı hariç olmak üzere ithal edilen miktar ile ambalajlanan miktarın aynı olması,

5) Karekod kayıtlarının yapıldığına dair bilgilerin en geç on beş gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi,

6) Gerekli görülmesi durumunda, ambalajlama işlemi tamamlanmış olan bitki koruma ürününün ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılacak analiz için numune alınması,

şartı ile düzenlenir.

c) (b) bendi kapsamında belirtilen şartların ruhsat sahibi firma tarafından yerine getirilmemesi veya analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda, bitki koruma ürününün piyasaya arz edilmesine izin verilmez.

ç) Piyasaya arz edilmesine izin verilmeyen bitki koruma ürünü ile ilgili olarak sorumluluğu ruhsat sahibi firmasına ait olmak üzere imha işlemi gerçekleştirilir ve 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yaptırım uygulanır.

d) Ambalajlama işleminin tamamlanmasından sonra piyasaya arz edilen bitki koruma ürünü ile ilgili olarak bu fıkrada belirtilen şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda;

1) Ambalajlama işleminin yapıldığı bitki koruma ürünü üretim tesisine 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yaptırım ve ruhsat sahibi firmasına ise 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yaptırım uygulanır.

2) Aynı bitki koruma ürünü için daha sonra yapılacak ruhsatına esas belgede belirtilen ambalaj büyüklüğünden farklı ambalaj ile yapılan ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları reddedilir.

(2) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler ile ilgili olarak ithalat iznine esas uygunluk yazısı;

a) İmal edilecek bitki koruma ürününün ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması,

b) İmal edilecek bitki koruma ürününün ruhsatına esas gizli reçetesinde yer alması,

c) Son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması,

ç) Bakır, kükürt ve ziram içeren bitki koruma ürünü hammaddelerinin, ağır metal içeriği yönünden yapılan analizleri sonucunda, ağır metal değerlerinin Ek-7’de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olması,

d) İthalat iznine esas kontroller kapsamında uygun bulunması,

durumunda düzenlenir.

(3) Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numuneleri için ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas olmak üzere araştırma ve denemelerde kullanılmak şartı ile ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenir.

(4) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında ithalatı yasak olan bitki koruma ürünü hammaddeleri hariç olmak üzere, ihraç edilmek şartı ile imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler için Genel Müdürlük tarafından ihraç amaçlı imal izni verilmesi veya uygun görülmesi şartı ile ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenir.

(5) 2/2/1993 tarihli ve 93/4005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraî Mücadele İlaç ve Teknik Maddeleri, Teknik Madde İmalinde Kullanılan Hammaddelerin, Çekici Tuzaklar ile Hidrolize Protein İhtiva Eden Cezbedicilerin Gümrük Vergisi ile Toplu Konut Fonu’ndan Muaf Olarak İthal Edilmesi Hakkında Karar gereğince, üretimi yapılarak ülke ihtiyacının karşılanacağı taahhüt edilen bitki koruma ürünleri imalatında kullanılan hammaddeler, bu hammaddeleri içeren bitki koruma ürünleri ile bitki gelişim düzenleyici olarak ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri ve bu ürünlerin imalatında kullanılan hammaddeler için;

a) Avrupa Birliği ve EFTA ülkeleri dışında başka bir ülkeden ithalatın gerçekleşmesi durumunda, “Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu Ödenmek Kaydıyla”,

b) Avrupa Birliği ve EFTA ülkelerinden ithalatın gerçekleşmesi durumunda “Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan muaf” olarak,

ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenir.

(6) Bakanlık tarafından;

a) Kullanımına geçici olarak izin verilen,

b) Yürütülen veya paydaşı olunan projeler veya herhangi bir zararlı organizmadan dolayı salgın meydana gelmesi durumunda yürütülecek zirai mücadele uygulamalarında kullanımı uygun görülen,

c) Taşıma öncesi ve zirai karantina uygulamalarında kullanımı uygun görülen,

ruhsatlandırılmamış bitki koruma ürünlerine gerekli görülmesi durumunda, ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenebilir.

(7) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurularında;

a) Belgelerde, herhangi bir tereddüt oluşması veya gerekli görülmesi durumunda, bitki koruma ürününün ruhsatına esas bilgi ve belgeleri kapsayan ek bilgi ve belgeler istenebilir.

b) Belgelerde belirtilen bilgilerin doğruluğundan ve belgelerin gerçekliğinden ruhsat sahibi firma sorumludur.

c) Belgelerin Türkçe tercümeleri, yeminli tercüman tarafından usulüne uygun olarak yapılır.

(8) İthalat iznine esas uygunluk yazısı veya uygunsuzluk yazısı, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenir.

(9) Bitki koruma ürünleri ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelere ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenmesinde, Genel Müdürlük yetkilidir. Genel Müdürlük gerekli görülmesi durumunda yetkisini 7 nci madde kapsamında belirlenen gümrük giriş kapılarının bulunduğu il müdürlüklerine devredebilir.

(10) Bitki koruma ürünü olarak Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan biyolojik mücadele etmenlerinin ithalat izin işlemleri ve ithalat iznine esas kontrolleri, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak talimat ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İthalat İznine Esas Kontrollere İlişkin Hükümler

Bitki koruma ürünlerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı için gerekli belgeler ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusuna ilişkin gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-2’de yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Garanti sertifikası ve tercümesi.

ç) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

(2) Bitki koruma ürünlerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-2’de yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru formunda ruhsat sahibi firmanın kaşesi, yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bulunmalıdır.

b) Bitki koruma ürününün;

1) Fatura veya proforma faturasında, bitki koruma ürününün adı, miktarı, şarj numarası, ambalaj büyüklüğü, birim fiyatı, toplam tutarı ve menşei ülkesi bilgileri bulunmalıdır.

2) Fatura veya proforma faturasının, ruhsatında belirtilen üretici firma tarafından düzenlenmemesi durumunda, üretici firma, faturalandırma işlemini yapan firmayı yetkilendirmelidir. Yetki belgesinde, bitki koruma ürününün adı, imalat ve son kullanma tarihi ile şarj numarası bilgileri bulunmalıdır.

3) Garanti sertifikası, ruhsatında belirtilen üretici firma tarafından düzenlenmelidir. Garanti sertifikasında bitki koruma ürününün adı, ruhsat tarih ve numarası, aktif madde adı ve oranı, miktarı, imalat ve son kullanma tarihi, şarj numarası, üretim yeri ve adresi belirtilerek, ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygun olarak üretildiği garanti edilmelidir.

4) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde bitki koruma ürününün adı, belgenin cinsi, tarihi ve numarası bulunmalıdır.

5) Bakır, kükürt ve ziram içermesi durumunda, ağır metal içeriği yönünden yapılan analiz sonucunda bulunan değerler, FAO ve WHO değerleri dikkate alınarak belirlenen ve Ek-7’de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı için gerekli belgeler ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusuna ilişkin gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-3’te yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Analiz sertifikası ve tercümesi.

ç) Spesifikasyon ve tercümesi.

d) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

(2) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-3’te yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru formunda ruhsat sahibi veya ruhsatta belirtilen üretici firmanın; kaşesi, yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bulunmalıdır.

b) Bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddenin;

1) Fatura veya proforma faturasında, bitki koruma ürünü hammaddesinin adı, teknik madde safiyeti, miktarı, şarj numarası, birim fiyatı, toplam tutar ve menşei ülke bilgileri bulunmalıdır.

2) Analiz sertifikası, üretici firma tarafından düzenlenmelidir. Analiz sertifikasında bitki koruma ürünü hammaddesinin adı, teknik madde safiyeti, miktarı, imalat tarihi, son kullanma tarihi ve şarj numarası bulunmalıdır. Analiz sertifikasında bulunan değerler, spesifikasyonda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

3) Spesifikasyonu, üretici firma tarafından FAO ve WHO standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Spesifikasyonda bitki koruma ürünü hammaddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, analiz metotları, depolama şartları, antidotları, safsızlıkları bulunmalıdır. Ruhsata esas spesifikasyona uygun olmalıdır.

4) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde hammaddenin adı, belgenin cinsi, tarihi ve numarası bulunmalıdır.

5) Yardımcı madde olması durumunda, imal edilecek bitki koruma ürününün gizli reçetesinde, ticari adı veya kimyasal adının bulunmaması halinde, ruhsat sahibi firma tarafından ticari adı ile kimyasal adının ilişkilendirildiği belgelenmelidir.

6) Teknik madde olması durumunda, safiyet değeri, imalatında kullanılan bitki koruma ürününün ruhsatına esas gizli reçetesinde belirtilen safiyet değerinin altında olmamalıdır.

7) Bakır, kükürt ve ziram içermesi durumunda, ağır metal içeriği yönünden yapılan analiz sonucunda bulunan değerler, FAO ve WHO değerleri dikkate alınarak belirlenen ve Ek-7’de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

8) Bitki koruma ürünü teknik maddesi üretiminde kullanılan bir hammadde olması durumunda, üretim sürecinin belirtildiği, ruhsat sahibi firma tarafından onaylı belge, gerekli belgeler arasında istenir.

Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunelerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı için gerekli belgeler ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılacak bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunelerinin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusuna ilişkin gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-4 ve Ek-5’te yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Spesifikasyon ve tercümesi.

ç) Analiz sertifikası ve tercümesi.

d) Taahhütname.

e) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

f) Araştırma ve deneme hakkında teknik bilgi.

g) Ruhsatlandırma çalışmalarına esas denemeler için deneme bilgi formu.

(2) Ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılacak bitki koruma ürünü ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunelerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları, aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-4 veya Ek-5’te yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru formunda firma kaşesi, firma yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bulunmalıdır.

b) Bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunesinin;

1) Fatura veya proforma faturasında, bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü hammaddesinin ticari adı, miktarı, şarj numarası, birim fiyatı ve toplam tutar bilgileri bulunmalıdır.

2) Spesifikasyonu, üretici firma tarafından FAO ve WHO standartlarına uygun olarak düzenlenir. Spesifikasyonda, bitki koruma ürünü veya bitki koruma ürünü hammaddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, analiz metotları, depolama şartları, antidotları ve safsızlıkları bulunmalıdır.

3) Analiz sertifikası, üretici firma tarafından düzenlenmelidir. Analiz sertifikasında bitki koruma ürünü hammaddesinin adı, teknik madde safiyeti, miktarı, imalat tarihi, son kullanma tarihi ve şarj numarası bulunmalıdır. Analiz sertifikasında bulunan değerler, spesifikasyonda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

4) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde, hammaddenin adı, belgenin cinsi, tarihi ve numarası bulunmalıdır.

5) Araştırma ve deneme çalışmaları ile ilgili teknik bilgide, numunenin adı, miktarı, araştırma ve denemelerin amacı, yeri, alan büyüklüğü, ürün, doz, uygulama zamanı ve uygulama sayısı ile ilgili bilgiler bulunmalıdır.

6) Araştırma ve deneme çalışmalarına ilişkin firma yetkilisi tarafından onaylı taahhütnamede,  numunenin adı, miktarı, araştırma ve denemeler dışında başka bir alanda kullanılmayacağı veya piyasaya arz edilmeyeceği ve bu durumun tespit edilmesi halinde, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre uygulanacak yaptırım kararına uyulacağının kabul edildiği belirtilmelidir.

7) Ticari adının, fatura veya proforma faturasında veya spesifikasyonunda kodlanarak belirtilmesi durumunda, aktif madde adı, oranı ve formülasyon bilgileri belirtilmelidir.

İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı için gerekli belgeler ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin, ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusuna ilişkin gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ek-6’da yer alan başvuru formu.

b) Fatura veya proforma fatura ve tercümesi.

c) Spesifikasyon ve tercümesi.

ç) Taahhütname.

d) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesi.

e) İhracatın gerçekleşeceği ülkeye girişte sakınca olmadığına ilişkin belge ve tercümesi.

(2) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirilir:

a) Başvuru formu, Ek-6’da yer alan örneğe uygun olmalıdır. Başvuru formunda firma kaşesi, firma yetkilisinin adı, unvanı ve imzası bulunmalıdır.

b) İhracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürününe Genel Müdürlük tarafından imal izni verilmiş ya da bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak hammaddenin ihracat amacıyla ithalatı, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmüş olmalıdır.

c) İhracat amacıyla ithal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelerin;

1) Fatura veya proforma faturasında, hammaddenin adı, miktarı, şarj numarası, birim fiyatı ve toplam tutar bilgileri bulunmalıdır.

2) Spesifikasyonu, WHO ve FAO standartlarına uygun olmalıdır.

3) Taşıma veya yükleme veya gümrük belgesinde, hammaddenin adı, belgenin cinsi, tarihi ve numarası bulunmalıdır.

4) İhracat amacıyla imalata ilişkin firma yetkilisi tarafından onaylı taahhütnamede, hammaddenin adı, miktarı, imal edilecek bitki koruma ürünü miktarı belirtilmeli, ihraç amacıyla imalat dışında başka bir alanda kullanılmayacağı veya piyasaya arz edilmeyeceği, bu durumun tespit edilmesi halinde, 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre uygulanacak yaptırım kararına uyulacağının kabul edildiği belirtilmelidir.

5) İhracatının gerçekleşeceği ülkeye girişinde sakınca olmadığına ilişkin belge, yetkili kurumdan alınmalıdır.

(3) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında ithalatı yasak olan bitki koruma ürünü hammaddelerine ihracat amaçlı ithalat izni düzenlenmez.

Geri gelen eşya niteliğinde Türkiye gümrük bölgesine gelen bitki koruma ürünlerinin ülkeye girişi

MADDE 13 – (1) İhracatı tamamlandıktan sonra geri gelen eşya niteliğinde Türkiye gümrük bölgesine geri gönderilen bitki koruma ürününün ülkeye girişine;

a) Ruhsatlı olması ve ruhsatının geçerli olması ayrıca kullanımı ile ilgili herhangi bir kısıtlamanın bulunmaması,

b) Son kullanma tarihine altı aydan daha fazla süre bulunması,

c) Piyasaya arzı ile ilgili yapılacak işlemlerde, ruhsat sahibi firmasının tüm sorumluluğu alması,

ç) Gerekli görülmesi durumunda ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla yapılacak analiz veya fiziksel kontrollerinin uygun bulunması,

durumunda izin verilir.

(2) Geri gelen eşya niteliğinde Türkiye gümrük bölgesine geri gelen ve birinci fıkra kapsamında uygun bulunmayan bitki koruma ürününe, ruhsat sahibi firma veya ihracatı yapan firma tarafından imha edilmesi koşulu ile izin verilir. İmha işlemi tamamlandıktan sonra imha işlemi ile ilgili belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir.

İthalat iznine esas numune alma, analiz, fiziksel kontroller ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas kontrolleri, belge kontrolü, fiziksel kontrol ve analiz şeklinde yapılır.

(2) İthalat iznine esas kontroller kapsamında analize alınacak bitki koruma ürünleri ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddeler, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) İthalat iznine esas kontrollere ilişkin numune alma ve fiziksel kontrol işlemleri, Genel Müdürlük veya 7 nci madde kapsamında belirlenen gümrük giriş kapılarının bulunduğu illerde, il müdürlüğünde görevli en az iki kontrol görevlisi tarafından yapılır.

(4) Kontrol görevlilerine, Genel Müdürlük tarafından yılda en az bir kez ve iki günden az olmamak üzere eğitim verilir.

(5) İthalat iznine esas kontroller kapsamında;

a) Alınacak numune miktarları, Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

b) Kontrol görevlileri tarafından, ithalatın yapıldığı Türkiye gümrük bölgesinden veya bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin bulunduğu alandan, rastgele ve tüm ürünü temsil edecek şekilde numune alınır.

c) Kontrol görevlilerinin numune almasını kolaylaştırmak için gerekli koşullar ile ihtiyaç duyulması halinde numuneye uygun kaplar ve numune alma ile ilgili donanımlar, ruhsat sahibi firma tarafından sağlanır.

ç) Analizler, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul İl Müdürlüğü Zirai Mücadele İlaçları Kontrol Laboratuvarı veya Genel Müdürlüğün yetkilendireceği bu analizleri yapma kapasitesine sahip diğer resmi laboratuvarlar tarafından yapılır.

d) Bakır, kükürt ve ziram aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin ağır metal analizleri, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen resmi laboratuvarlar tarafından yapılır.

e) Analiz süresi, numunenin ilgili laboratuvara teslim tarihinden itibaren on beş gün olup, analizler sonuçlanmadan, ithalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenmez.

f) Analizin, teknik nedenlerden dolayı (e) bendinde belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda, ilgili laboratuvar tarafından analiz sürecindeki gecikme, gerekçesi belirtilerek Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu kapsamda;

1) İthalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenir. Ancak analiz işlemi tamamlanıncaya kadar piyasaya arz edilmesine izin verilmez.

2) Analizin tamamlanıp, sonucunun uygun bulunması durumunda piyasaya arz edilmesine izin verilir.

(6) İthalat iznine esas kontroller veya ağır metal içeriği yönünden yapılan analizlerde kullanılan şahit ve analiz numunelerinin, ithalat iznine esas kontrollerin tamamlandığı tarih itibariyle bir ay içerisinde analizin yapıldığı laboratuvardan, ruhsat sahibi firma tarafından teslim alınması zorunludur.

(7) İthalat iznine esas kontroller kapsamında yapılan;

a) Fiziksel kontrollerde, Ek-8’de yer alan “Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünlerinin İmalatında Kullanılan Hammaddelere ait Fiziksel Kontrol Formu” doldurulur. Tespit edilen hususlar ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusunda bulunan belgelerdeki bilgilere uygun olmalıdır.

b) Beşinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen analizlerin sonuçları, bitki koruma ürününün ruhsatına esas spesifikasyonuna veya gizli reçetesine, (d) bendinde belirtilen analiz sonucunda ağır metal değerleri, Ek-7’de yer alan tabloda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

c) Beşinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen analiz sonuçlarına yapılacak itirazlar ve itirazların değerlendirilmesi 20/5/2011 tarihli ve 27939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

İthalat İznine Esas Uygunluk veya Uygunsuzluk Yazısına İlişkin Hükümler

Uygunluk veya uygunsuzluk yazısı

MADDE 15 – (1) Bitki koruma ürünlerine, bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelere, ruhsatlandırma veya ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılmak üzere bitki koruma ürünü ve bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammadde numunelerine ve ihracat amacıyla imal edilecek bitki koruma ürünü imalatında kullanılacak olan hammaddelere ilişkin ithalat iznine esas uygunluk veya uygunsuzluk yazısı düzenlenmesinde, 8 inci maddede belirtilen ithalat iznine ilişkin hükümler esas alınır.

(2) İthalat iznine esas uygunluk yazısının geçerlilik süresi altı aydır.

İthalat iznine esas uygunluk yazısı düzenlenmesi

MADDE 16 – (1) Bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelerin;

a) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu 9, 10 ve 14 üncü maddelere,

b) Ruhsatlandırma ve ürün geliştirme çalışmalarına esas araştırma ve denemelerde kullanılacak numunelerinin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu 11 inci maddeye,

göre değerlendirilir.

(2) Bitki koruma ürünlerinin ihraç edilmesi amacıyla imalatında kullanılan hammaddelerin ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvurusu 12 nci maddeye göre değerlendirilir.

(3) İthalat iznine esas uygunluk yazısı başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ithalat iznine esas kontroller sonucunda;

a) Uygun bulunanlara uygunluk yazısı,

b) Uygun bulunmayanlara gerekçe belirtilerek uygunsuzluk yazısı,

düzenlenir.

(4) İthalatı uygun görülmeyen bitki koruma ürünleri ile bitki koruma ürünü imalatında kullanılan hammaddelere, 5996 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Döner Sermaye ve Analiz Ücretleri ile Son Hükümler

İthalat izni döner sermaye ve analiz ücretleri

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen ithalat iznine esas uygunluk yazısı başvuruları ile bunlara ilişkin değişiklik talebi başvurularında, 5996 sayılı Kanun ve 31/1/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlık tarafından o yıl için belirlenen döner sermaye ücreti alınır.

(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentleri ve ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 14 üncü maddesi kapsamındaki analiz ücretleri, ruhsat sahibi firma tarafından karşılanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ön bildirimin ilk başvurusu, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yapılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

(2024)

 

Başa dön tuşu