Gümrük Genelgeleri

Bilgi Talebi (Genelge 2012/ 8)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.21.0.GGM.0.03.01.00-010.06.01 28/3/2012
Konu: Bilgi talebi

GENELGE

(2012/8)

Bilindigi üzere Gelir _dairesi Baskanlıgı’nca düzenlenen 5/1/2012 günlü, ÖTV-1/2012-1 sayılı ÖTV Sirkülerinde özetle; ÖTV Kanununa ekli I sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların GTİP numaralarının tespitlerinin Bakanlıgımız ilgili birimlerine yaptırılarak, bu birimlerden alınan yazıların Yeminli Mali Müsavir (YMM) üretim tasdik raporlarına tevsik edici belge olarak eklenmesinin uygun görüldügü duyurulmustur.
Bahse konu Sirküler kapsamında GTİP tespiti için yapılan basvurularla ilgili olarak;
1- GTİP tespiti islemlerinin, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü, Uludag Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü, Dogu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yapılması,
2- GTİP tespiti yapılacak esyayı tanımlamaya ve teknik özelliklerini belirlemeye yönelik bilgi ve belgelerle birlikte, belirtilen sirküler kapsamında “üretici, kanuni temsilcisi veya Yeminli
Mali Müsavirlerce (YMM)” ilgili Bölge Müdürlügüne basvurulması,
3- Tahlil yapılması gereken hallerde, tahlilin gümrük laboratuvarlarında yaptırılmaması, “üretici, kanuni temsilcisi veya YMM”ler tarafından ilgili Bölge Müdürlügüne basvuru öncesinde üniversite veya bilimsel kurulus laboratuarları marifetiyle yaptırılması,
4- GTİP tespitinin ibraz edilen bilgi ve belgeler ısıgında yapılması,
5- Basvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerin GTİP tespiti için yeterli olmaması durumunda, talebin reddedilmesi(menfi),
6- Basvuru sahibine yönelik yazıda;
a) GTİP tespiti istenilen esyanın fiziken görülmeksizin ve kontrol edilmeksizin, “üretici, kanuni temsilcisi veya YMM”ler tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerde belirtilen veriler üzerinden tarife bilgisi verildigi,
b) Verilen tarife bilgisinin yapılan talep ile sınırlı oldugu ve talep konusu dısında kalan islemlere samil kılınamayacagı,
c) GTİP tespitine konu esyanın Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ithale konu esyalardan üretilip üretilmedigine iliskin değerlendirme yapılmadıgı,
d) Verilen tarife bilgisinin baglayıcı olmadıgı ve tavsiye niteliginde bilgi oldugu, e) Tarife bilgisini veren Gümrük _daresi ve personelinin gerek Özel Tüketim Vergisi Kanunu gerekse ilgili diger kanunlar çerçevesinde herhangi bir sorumlulugunun olmadıgı, hususlarının açık bir sekilde belirtilmesi,
7- Bu Genelgede belirtilmeyen usul ve esaslar için 7/11/2008 günlü 27047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebligi (Tarife) hükümleri çerçevesinde geregi, uygun bulunmustur.
(Değişik:2016/10 genelge ile) Diğer taraftan, anılan sirküler kapsamında yer alan malların, geçerli bir Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)’sinin veya ekinde tahlil raporu yer alan bir gümrük beyannamesinin mevcut olması halinde, söz konusu mal için yeniden GTİP tespiti talebinde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.
Bilgi ve buna göre geregini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
DAGITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerin

Başa dön tuşu