Gümrük Genelgeleri

Bilge Sistemi (Genelge 2010/ 1)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.010.06.02
Konu: BİLGE Sistemi

GENELGE

2010/1

Bilindiği üzere, gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesini teminen kullanılan BİLGE sistemi, teknik olarak gümrük mevzuatı ile dış ticaret ve sair mevzuatın doğru, etkin ve yeknesak olarak uygulanmasında önemli bir araç olarak kullanılagelmiştir.
07.07.2009 tarihli 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 07.10.2009 tarihli 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde anılan sistemin, beyana dayalı yapısının kuvvetlendirilmesi öngörülmüştür.
Yeni düzenlemeler uyarınca kalem bilgilerinin girilmesinin ardından “tarife” çağırıldığında “Kalem bazında vergi tahakkuku ve aranan belgeler” ekranı gelmektedir. Söz konusu ekran 3 ana bölümden oluşmaktadır. Söz konusu bölümlerden “Tarife sonuçları” bölümü, yükümlülerce beyan edilen bilgiler uyarınca, sisteme yüklenilen vergi oranları ve beyannameye eklenmesi gereken belgelere ilişkindir. Bu bölümde yer alan bilgiler referans niteliğindedir.
“Kalem bazında vergi tahakkuku ve aranan belgeler” ekranında yer alan “47.Vergilerin hesaplanması” ve “44. Ek bilgi, sunulan belgeler, ön izinler” bölümleri ise hukuki sonuç doğuracak nitelikteki beyan bölümünü oluşturmaktadır.
Yükümlülerce;

  • “Tarife sonuçları” bölümünde yer alan bilgilerin “47.Vergilerin hesaplanması”, “44. Ek bilgi, sunulan belgeler, ön izinler” bölümlerine aktarılması,
  • İlgili mevzuatta beyan konusu eşya, yapısı ve mahiyeti gereği ilgili düzenlemeden istisna tutulmuş ise “44. Ek bilgi, sunulan belgeler, ön izinler” bölümüne aktarılan mezkur belgenin “Hareketler” menüsü kullanılarak 44 nolu alandan silinmesi,
  • “Tarife sonuçları” bölümünde yer almayan, dolayısıyla “44. Ek bilgi, sunulan belgeler, ön izinler” bölümüne aktarılmayan, ancak eşyanın özel durumu nedeniyle beyanname ekine eklenmesi gereken bir belgenin bulunması halinde, “44. Ek bilgi, sunulan belgeler, ön izinler” bölümüne “Hareketler” menüsünde yer alan “Yeni belgelendirme” talimatı kulanılarak ilgili belgenin beyan edilmesi,
  • “47.Vergilerin hesaplanması” bölümüne aktarılan vergilendirmeye ilişkin hususların da ayrıca kontrol edilerek, beyan konusu eşyanın yapısı ve mahiyeti gereği ilgili mevzuatta farklı bir vergi oranına tabi tutulması halinde, “Hareketler” menüsü kullanılarak ilgili düzeltmenin yapılarak tabi olduğu vergi türü, oranı ve vergi tutarının ilgili alanda beyan edilmesi,
  • İlgili mevzuatta beyan konusu eşya yapısı ve mahiyeti gereği ilgili düzenlemeden istisna

tutulmuş ise “47.Vergilerin hesaplanması” bölümüne aktarılan mezkur düzenlemenin “Hareketler”menüsü kullanılarak 47 nolu alandan silinmesi,

  • “Tarife sonuçları” bölümünde yer almayan dolayısıyla “47.Vergilerin hesaplanması” bölümüne aktarılmayan ancak beyan konusu eşyanın özel durumu nedeniyle ödenmesi/teminata bağlanması gereken bir tutarın bulunması halinde “Hareketler” menüsünde yer alan “Yeni vergilendirme” talimatı kulanılarak ilgili tutarın beyan edilmesi,Gerekmektedir.

Muayene Memurlarınca;

  • “Tarife sonuçları” bölümü ile yükümlüsünce “47.Vergilerin hesaplanması”, “44. Ek bilgi, sunulan belgeler, ön izinler” bölümlerine beyan edilen vergi ve belgeler arasındaki farkları içeren “Tarife/Vergi Beyanı farkları” bölümünün “Muayene/Kontrol” ekranında kontrol edilmesi,
  • Mevzuatın, yapısı gereği BİLGE sistemine aktarılamadığı durumlarda işlemlerin manuel olarak yürütülmesi,

Gerekmekte olup, BİLGE sisteminin kullanılmasının gümrük idarelerindeki görevlilerin anılan mevzuatta öngörülen yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmasının söz konusu olmadığı hususu da dikkate alınarak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, gerekli görülmesi halinde vergilendirme ve belgelendirme üzerinde gereken düzeltmeler yapılarak muayene işlemi tamamlanacaktır.
Diğer taraftan, BİLGE sistemine yüklenen bilginin ilgili mevzuatına göre eksik ve/veya yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde Müsteşarlığımıza bildirilmesi ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak sonuçlandırılması gerekmektedir.
19.03.2004 tarihli 2004/9 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
 
DAĞITIM : Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.

Başa dön tuşu