Gümrük Genelgeleri

Beyannameye Eklenecek Faturalar (Genelge 2014/18)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910/010.06.01
Konu : Fatura

GENELGE (2014/18)

İlgi: 25/10/2000 tarih ve 2000/54 sayılı Genelge

  1. Beyannameye Eklenecek Faturaların Niteliği

Bilindiği üzere, vergilendirmeyi doğrudan etkileyen bir belge olması nedeniyle Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi çerçevesinde faturanın ithalatta beyannameye eklenmesi zorunludur.
Yurtdışında düzenlenen faturalarda Yönetmeliğin 115 inci maddesinde yer alan bilgilerin bulunması yeterli olup imza, kaşe gibi ulusal mevzuatımızın gerektirdiği unsurların aranmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, gümrük mevzuatında gümrük idaresine ibraz edilecek faturanın şekil nitelikleri (ticari/commercial, konsolosluk/consular, onaylı/legalized, gümrük/customs vb.) belirtilmediğinden, içerik olarak gerekli unsurları taşıyan faturaların kabul edilmesi gerekmektedir.
İthalatta gümrük idaresine ibrazı gereken faturanın yurt içinde düzenlenmiş olması halinde ise şekli ve nizamı 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun faturaların kabulü gerekmektedir. Söz konusu faturanın örneğinin ibraz edilmesi halinde, bunun beyannamenin 44 no.lu hanesinde beyan edilmesi ve fatura aslının Gümrük Kanununun 11 ve 13 üncü maddeleri çerçevesinde yükümlüsünce muhafaza edilerek talep edilmesi halinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. Faturanın Maliye Bakanlığı e-fatura sistemi çerçevesinde düzenlendiği durumlarda www.efatura.gov.tr adresinden kullanıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olup olmadığının kontrol edilerek imzalı ve kaşeli e-fatura çıktısı kabul edilecektir.

  1. Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilmeden Önce Satılan Eşya

İthalata konu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce yurtiçi satışa konu edilmesi halinde, Türkiye’deki satıcı tarafından düzenlenmiş faturanın serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenmesi mümkündür.
Bu durumda, BİLGE Sisteminde 2 no.lu “Gönderici/İhracatçı” kutusuna eşyanın yurtdışındaki ihracatçısı, “Diğer Gönderici” sekmesinde yer alan ekrana ise Türkiye’deki satıcının yazılması zorunludur.
Söz konusu satış işlemlerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması için hem yurt dışındaki ihracatçıya hem de ithalat işlemi gerçekleşmeden önce eşyayı satan yurt içinde yerleşik satıcıya yapılacak ödemenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önce tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekmektedir.
Gümrük Kanununun 61 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre beyan sahibi gümrük idaresine karşı sorumlu olmakla birlikte, yurtdışına yapılan ödemenin tevsik edilmesinde beyannamenin “Diğer Gönderici” bölümünde kayıtlı olan Türkiye’deki satıcının gümrük idaresine ibraz edeceği fatura, banka yazısı gibi belgelerin kabul edilmesi ve ticari sır niteliğindeki bu bilgilerin temin ve muhafaza edilmesinde gerekli özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a. Müsteşar

Başa dön tuşu