Gümrük Genelgeleri

Batan Gemiler ve Sökülecek Gemilerin İthalatı (Genelge 2011/9)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02
Konu : Batan Gemiler ve Sökülecek Gemilerin İthalatı.

GENELGE

(2011/9)

Bilindigi üzere, hurda gemi söküm islemleri, çevre ve insan saglıgı açısından kirletici unsurlar tasıması nedeniyle, kontrol altında bulundurulması ve çevre açısından gerekli önlemlerin alındıgı bölgelerde yapılması gereken faaliyetlerdir. İzmir ili Aliaga ilçesi Taslıburun ile Ilıcaburun arasında bulunan gemi söküm tesisleri, gemi söküm islemlerinin yapılması için izin verilen tek “Gemi Söküm Bölgesi”dir. Ayrıca, hurda gemi söküm islemlerine tabi tutulmak üzere Aliaga Gemi Söküm Bölgesine getirilen ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 8908.00.00.10.00 GTİP’inde yer alan “sökülecek gemiler” ile 8908.00.00.20.00 GTİP’inde yer alan “suda yüzen sökülecek diger araçlar” gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabidir.
Diger taraftan, Denizcilik Müstesarlıgının 04/06/2009 tarihli, 18673 sayılı yazısı ile Çevre ve Orman Bakanlıgının 08/06/2009 tarihli, 33798 sayılı yazısında da belirtildigi üzere, Aliaga Gemi Söküm Bölgesine kadar kendi imkanları ve/veya yedeklenerek dahi götürülemeyen batık veya yarı batık durumda bulunan karaya oturmus yahut terk edilmis gemiler Gemi Söküm Yönetmeliginin 14’üncü maddesi ve 618 sayılı Limanlar Kanunu uhdesinde degerlendirilmesi nedeniyle yerinde sökülmesi gereken gemilerdir.
Bu itibarla, söz konusu yabancı bayraklı gemilerin ve suda yüzen diger araçların ve/veya içinden çıkarılacak esyanın ithalatı ve sonrasında söküm islemlerinin asagıda belirtilen sekilde yapılması uygun bulunmustur.
Batık veya yarı batık durumda bulunan karaya oturmus yahut terk edilmis gemilerin ve içinden çıkarılacak esyanın ithalatı:
1) Geminin, bulundugu yere en yakın gümrük müdürlügünün gümrük ve gümrük muhafaza personeli gözetiminde her tür tedbir alınarak gemi ve/veya içinden çıkarılacak esyanın tespitinin yine gümrük ve gümrük muhafaza personeli tarafından yapılarak tutanaga baglanması,
2) Her türlü liman masraflarının donatanınca karsılanması kosuluyla, geminin ve/veya içinden çıkarılacak esyanın gümrük islemlerinin yapılabilecegi en yakın gümrük idaresine baglı bir limana çekilmesi, bunun mümkün olmaması durumunda bulundugu yerde islemlerin tamamlanması,
3) Geçici depolama yeri veya antrepoya alınmayan ya da alınma imkanı olmayan esyanın serbest dolasıma giris islemlerinin 11/07/2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebligi (Gümrük İşlemleri) kapsamında sonuçlandırılması,
4) Geminin ithalatının Tarifenin Yorumuna İliskin Genel Kurallar’dan 3-c no.lu notu hükmü geregince 8908.00 tarife alt pozisyonundan yapılması,
5) Ülkemize sökülmek amacı dısında, diger bir ifadeyle, atık veya hurda sınıfında gelmeyen bu tür gemilerin ithalat islemlerinin baslama tarihinden geriye dogru 1(bir) yıldan daha uzun süredir batık halde bulunanların ve bunların yükünün atık veya hurda kapsamında degerlendirilerek serbest dolasıma girisinde ayrıca dıs ticaret rejiminin sınırlayıcı ve kısıtlayıcı hükümlerinin dikkate alınmaması, ancak, gemi yükünün tehlikeli atık olması ya da tehlikeli atık pozisyonuna geçmesi muhtemel maddelerin olması durumunda ve diger hallerde Denizcilik Müstesarlıgının koordinasyonunda ilgili kurum ve kurulusların izni ya da uygun görüsü alınması kaydıyla serbest dolasıma giris islemlerinin tamamlanması, gerekmektedir.
Söküm işlemleri:
1) Aliaga Gemi Söküm Bölgesine kadar kendi imkanları ve/veya yedeklenerek dahi götürülemeyen batık veya yarı batık durumda bulunan karaya oturmus yahut terk edilmis gemilerin Denizcilik Müstesarlıgının koordinasyonunda ilgili kurum ve kurulusların izni ya da uygun görüsü alınması kaydıyla yerinde sökülmesi,
2) Dıs Ticaret Müstesarlıgının 06/03/2008 – 9728 ve 04/06.2009 – 19852 tarih – sayılı yazıları uyarınca, 8908.00.00.10.00 GTİP’ndeki “sökülecek gemiler” ile 8908.00. 00.20.00 GTİP’ndeki “suda yüzen sökülecek diger araçlar” ve bunların mütemmim cüzünü teskil eden esyanın nihai kullanım hükümleri kapsamında serbest dolasıma girisinde ayrıca dıs ticaret rejiminin sınırlayıcı ve kısıtlayıcı hükümlerinin dikkate alınmaması,
3) Sökülecek gemilerin ve suda yüzen sökülecek diger araçların mütemmim cüz’ü dısında kalan malzeme ve esyasının Gemi Söküm Yönetmeliginin 5’inci maddesinin (a) fıkrasının ikinci bendinde belirtildigi sekilde tutanaga baglanmasını müteakip bunların insan, hayvan, bitki ve çevre saglıgı yönünden tehlikeli ve zararlı olmaması ve Hazine’ye herhangi bir masraf ve külfet getirilmemesi kaydıyla gümrüge terk edilmesi ya da dıs ticaret ve gümrük mevzuatı hükümleri uygulanarak ithal edilmesi,
4) Sökülmek üzere Aliaga Gemi Söküm Bölgesine getirilecek olan gemiler için Çevre ve Orman Bakanlıgınca onaylanmıs Notifikasyon Formunun ilgili firmalar tarafından alınarak ülkemize girisinin saglanması; söküm amacıyla ülkemize giris yapacak gemilerden notifikasyon belgesi olmayanlara izin verilmemesi,
5) Gerek batık veya yarı batık durumda bulunan karaya oturmus yahut terk edilmis gemiler gerek gemi söküm islemlerine tabi tutulmak üzere Aliaga Gemi Söküm Bölgesine getirilen gemiler ve suda yüzen diger araçlara ait yakıt ile çıkarılma veya söküm sırasında olusacak atıkların (varsa sintine, balast v.b.) 14/03/2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüge giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi” ve 28/05/2009 tarihli ve 2009/77 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde bertarafının saglanması, ayrıca gemide asbestli kısımlar mevcut ise asbestli kısımların sökülmesi isinin 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asbestle Çalısmalarda Saglık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılması, bu durumda İl Çevre ve Orman Müdürlügünden teknik personelin söküm esnasında bulundurulması,
6) Gerek batık veya yarı batık durumda bulunan karaya oturmus yahut terk edilmis gemiler gerek gemi söküm islemlerine tabi tutulmak üzere Aliaga Gemi Söküm Bölgesine getirilen gemiler ve suda yüzen diger araçların sökülmesinden olusacak atık asbest, atık sintine suyu, atık ilaç tableti, hurda akü, hurda pil, freon gazı, atık kablo, yag ile kontamine olmus plastik, temizleme bezleri, elbiseler, eldivenler, filtreler, marine katkıları vs., atık karina boyaları, atık elektrikli veya elektronik esya, atık yaglar, yakıt çamurları gibi muhtemel tehlikeli atıkların (yakıt dısında ve geminin yükü haricinde) “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeligi” ve “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İliskin Yönetmelik” uyarınca Çevre ve Orman Bakanlıgından lisans almıs geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmesi ve bu atıkların gönderildigine dair ilgili Çevre ve Orman Müdürlüklerinden temin edilecek Ulusal Atık Tasıma Formu’nun kullanılması,
gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ziya ALYUNYALDIZ
Müstesar
DAGITIM :
Tasra Teskilatına

Başa dön tuşu