Gümrük Genelgeleriİthalat Genelgeleri

Bandrol Ücretleri (TRT Genel Md.)

                                                                       T.C.

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 3. maddesinde; “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur. Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum veya kuruluşlar tarafından verilir.” denilmektedir.
3093 sayılı Kanunun 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunla değişik 5/b maddesinde bandrol ücretlerinin (bu maddenin (g) bendi kapsamı dışında kalan hariç) Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayn olarak tahsil olunacağı hükme bağlanmıştır. Konuyla ilgili olarak 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmış ve eki listede 3093 sayılı Kanunun 4/d maddesinin verdiği yetkiye istinaden bandrol ücreti oranlan ile bandrole tabi cihazlar belirlenmiş, 2017/10628 ve 2018/11461 sayılı BKK ile söz konusu liste değiştirilmiştir.
Söz konusu Kanunun 6’ncı maddesi ile bandrolsüz cihaz satılması durumunda bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı kadar idari para cezası öngörülmüştür. Konuyla ilgili 6’ncı maddede “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında idari para cezası verilir.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanun uyarınca alınması zorunlu olan bandrollerin cihaza yapıştırılması ve cihazların bandrollü bir şekilde satılması yasal zorunluluktur. Bandrol ücretinin gümrükte ödenmiş olması fiilen bandrol alınması vükümlülüğünü ortadan kaldırmamak tadır. Cihazların satışa konu olmaması, işletmede kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda da bandrol alınması
zorunludur.
Kurumumuzca yapılan inceleme ve denetimlerde; bandrole tabi cihaz ithalatı yapan firmaların TRT Bandrol ücretini ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüklerine ödedikten sonra, söz konusu cihazlar için Kurumumuzdan bandrol almadıkları tespit edilmiştir.
Meslek mensupla rınızın işlemlerine aracılık ettiği mükelleflerin idari yaptırıma maruz kalmamaları ve yasaların tam olarak uygulanması adına gerekli bilgilendirmenin yapılmasının önem arz ettiği değerlendi rilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İzzet Can
Daire Başkanı

Başa dön tuşu