Gümrük Genelgeleri

Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Esyalar (Genelge 2010/41)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GUM.0.06.00.14.00.010.06.02
Konu: Antrepolarda Uzun Süre Bekleyen Esyalar 13.08.2010
GENELGE
(2010/41)
Bilindigi üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 101 inci maddesinin birinci fıkrası “Esyanın antrepo rejimi altında kalıs süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, esyaya gümrükçe onaylanmıs yeni bir islem veya kullanımtayin edilmesi için süre belirlenebilir.” hükmünü amirdir.
Diger taraftan, Gümrük Yönetmeliginin 346 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; özellikle beklemek suretiyle bozulabilecek esya da dahil olmak üzere Müstesarlıgın esyanın antrepoda kalabilecegi süre konusunda belirleme yapabilecegi, Dördüncü fıkrasında; esyanın antrepoda kalabilecegi süre konusunda bir tahdit konulmus ise; esyanın antrepoya alındıgı tarihten veya antrepolar arası nakil yoluyla baska bir antrepodan gelen esyanın ilk antrepoya giris tarihinden itibaren hesaplanacagı, Belirtilmektedir.
Ayrıca, besinci fıkrada; antrepoda bulunan esya için bir süre tayin edilmisse bu sürede
kaldırılmayan esyanın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca tasfiye edilecegi ifade edilmektedir.
Bu itibarla, 6 ayı asan süreyle gümrük gözetimi ve denetimi altında genel antrepolarda bulunan ancak sahipleri veya kanuni temsilcileri veya kanuni mirasçıları tarafından islemleri takip edilmeyen, herhangi bir adli veya idari yargılamaya konu olmayan esyaya yeni bir gümrükçe onaylanmıs islem veya kullanıma tabi tutulması amacıyla 30 günlük süre verildigi yönünde, antreponun isleticisi tarafından sahibine veya kanuni temsilcisine veya kanuni mirasçısına tebligatta bulunulacaktır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 101/1 fıkrası geregince gümrük idarelerince tayin edilen 30 günlük süre içerisinde gümrükçe onaylanmıs bir islem veya kullanıma tabi tutulmayan veya sahip, kanuni temsilcisi yada kanuni mirasçıları tarafından antrepoda kalmaya devam etmesini istedikleri yönünde talepte bulunulmayan esyanın Gümrük Kanununun 177 nci maddesinin (g) bendi uyarınca tasfiye edilmesi uygun bulunmustur.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Arslan GÜNLER
Müstesar V.
DAGITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine
Başa dön tuşu