Gümrük Genelgeleri

3824.99.96.90.68 GTİP’li Eşya (ÖTV) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407-156.01[GGM-01] Konu :3824.99.96.90.68 GTİP’li Eşya                    16.01.2019 / 40695560

Bilindiği üzere, 27 Mart 2018 Tarihli 30373 sayılı 2. Mükerrer “7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve aynı resmi gazetede yayımlanan 3. Mükerrer “2018/11542 sayılı 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II), ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları İle Oranlarının Belirlenmesi Ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” uyarınca ÖTV listelerinde güncelleme yapılmış ve ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin B cetveli kapsamında yer alan “3824.99.96.90.68 Diğerleri” GTİP kapsamında yer alan tüm eşya 27/3/2018 tarihinden itibaren ÖTV kapsamına alınmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan ve bir örneği ilişikte yer alan 10.12.2018 günlü ve 161349 sayılı yazıda; yazıları eki listede görüldüğü üzere 27/3/2018 tarihinden bu yana söz konusu GTİP kapsamındaki eşyanın ithali aşamasında çok farklı ölçü birimlerine göre beyanname düzenlendiği ve gümrük idarelerinin bir çoğu tarafından da bu GTİP kapsamındaki eşya için EK-11 bilgi formu düzenlenmeden işlem tesis edildiği belirtilmektedir.
4760 sayılı ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan eşyaların ithalinde vergiyi doğuran olay meydana gelmemekle birlikte Bakanlığımızca ithalat esnasında ÖTV tutarı teminata bağlanmaktadır. ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan eşyalar için gümrük idaresince oluşturulan EK-11 bilgi formu, gümrük işlemlerine yönelik teminat almaya yetkili saymanlıkça çıktısı alınarak bir yazı ekinde ithalatçının ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü içerisinde teminat ile birlikte gönderilecektir.
Bu itibarla, – “3824.99.96.90.68 Diğerleri” GTİP kapsamında yer alan tüm eşya 27/3/2018 tarihinden itibaren ÖTV kapsamına alındığından, söz konusu GTİP kapsamı eşyanın ithalatlarında ÖTV mevzuatı uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,

  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yazısında belirtilen “3824.99.96.90.68 Diğerleri” GTİP kapsamı farklı beyannameler konusu ürünler için farklı yoğunluk değeri kullanılması hususunun gümrük idarelerince sorgulanması,
  • Anılan Bakanlığın yazısı eki ve yazımız ekinde de gönderilen listeye de bağlı kalınmaksızın, 27/3/2018 tarihinden itibaren anılan GTİP kapsamında teminat alınmaksızın ve/veya EK-11 bilgi formu gönderilmeyen işlemlerin tespit edilerek bu şekilde işlem gören beyannameler kapsamı eşya için ÖTV mevzuatı uyarınca gerekli teminatın alınması ve EK-11 bilgi formları ile birlikte ilgili vergi dairelerine iletilmesi hususunda,

Gerekli işlemlerin yapılarak sonucundan bilgi verilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: GİB Yazısı ve eki
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

HİZMETE ÖZEL

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı :82680739-135[59-16 md.-174]-E.161349             10.12.2018
Konu :3824.99.96.90.68 G.T.İ.P. numaralı malın ithalatında EK: 11 düzenlenmemesi ve bu malın ölçü birimlerindeki farklılıklar

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasında; (I) sayılı listedeki malların ithali aşamasında, yurt içinde ödenecek ÖTV’ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı (mülga Maliye Bakanlığı)’nca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmıştır.
Söz konusu teminatın alınmasına ve çözülmesine ilişkin açıklamalar, 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 16/5/2015 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (V/A) (bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce, son olarak 18/3/2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mülga 30 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile değiştirilen mülga 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (16.3)) bölümünde yapılmıştır. Bu kapsamda, 1/4/2014 tarihinden itibaren ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithal işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen (EK:11) ve (EK:12) bilgi formlarının elektronik ortamda alınmasına başlanılmıştır.
Diğer taraftan, 27/3/2018 tarihli ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli listeler yenilenmiştir.
Bu çerçevede, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 3824.99.96.90.68 G.T.İ.P numaralı “Diğerleri” isimli grubuna dahil olan tüm mallar da 7103 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereği 27/3/2018 tarihinden itibaren ÖTV Kanunu kapsamına alınmıştır. Buna göre, anılan tarihten itibaren bahis konusu mallar için kilogram başına 0,9390 TL tutarında ÖTV teminatının ithalat aşamasında alınarak ilgili mevzuatı çerçevesinde vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Ancak, Başkanlığımız Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığınca yapılan elektronik denetim ve analiz çalışmaları sırasında, yazımız ekinde gönderilen listede de görüleceği üzere, 27/3/2018 tarihinden günümüze kadar söz konusu malların ithali aşamasında çok farklı ölçü birimlerine göre beyanname düzenlenmekte olduğu ve yine gümrük müdürlüklerinin çoğunluğu tarafından (EK: 11) bilgi formu düzenlenmeden ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmekte olduğu tespit edilmiştir.
Bu çalışmalar uyarınca, ilgili gümrük beyannamelerinde yer alan ölçü birimlerinin, EK:11 bilgi formuna intikali sırasında bahse konu mallar için birim olarak “kilogram” olarak yazılması gerekliliğinden dolayı kilograma çevrildiği ancak kilograma çevirme işlemi sırasında değişik yoğunluk oranlarının kullanıldığı görülmüş ve bu farklılıkların nedeni anlaşılamamıştır.
Örneğin, yazımız ekinde yer alan listede görüldüğü üzere, Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğünce (Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü)

  • Tescil numarası 18411400IM016052 olan ithalat için gümrük beyannamesinde 200 litre mal ithalatı yapıldığı, bunun (EK:11)’de karşılığının 235 kilogram olarak,
  • Tescil numarası 18411400IM016053 olan ithalat için gümrük beyannamesinde 75 litre mal ithalatı yapıldığı, bunun (EK:11)’de karşılığının 62 kilogram olarak

belirtildiği görülmüş olup, birinci işlemde yoğunluk değeri olarak 0,8510638; ikinci işlemde ise yoğunluk değeri olarak 1,2048193 değerinin esas alındığı hesaplanmıştır.
Başkanlığımızca yapılan çalışmalarda örneğin kurşunsuz benzin için litre ve kilogram arasındaki yoğunluk değerinin 0,775; motorin için ise 0,845 olarak sabit değerler kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, yazımız ekinde gönderilen liste açısından gerek gümrük müdürlüklerinin kendi içinde gerekse birbirleri arasında kıyaslandığında aynı mal için farklı yoğunluklarla hesaplamalar yapmış olabileceği hususunda tereddüt oluşmuştur.
Buna göre, söz konusu ithalat işlemine konu 3824.99.96.90.68 G.T.İ.P numaralı mallar için ödenmesi gereken ÖTV’nin güvenliği ve olası Hazine zararının önlenmesi bakımından, bu mallara ilişkin olarak yapılan ithalatlarda bazı gümrük müdürlüklerince neden (EK:11) düzenlenmediği ile yukarıda bahse konu ölçü birimi farklılıklarından kaynaklanan hesaplamalardaki farklılıkların nedenlerinin ne olduğu hususlarında Bakanlığınız değerlendirmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Ersin SAKLAR
Bakan a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı

Ek: EK:11 Bilgi Formu Düzenlenmiş ve Düzenlenmemiş İthalat İşlemleri (CD ile gönderilmiştir)

Başa dön tuşu